VVD wil procedures versterking en schadeherstel Groningen versnellen

Uit een bericht in Het Financieel Dagblad bleek er blijkbaar maar liefst 1,5 jaar gewacht moet worden op een vergunning voor het herstel van een mestkelder met schade als gevolg van de aardbevingen in Groningen. De VVD vindt dat dit veel te lang duurt. De VVD wil de procedures versnellen en vereenvoudigen. De VVD heeft eerder al aangedrongen op het maken van afspraken tussen Rijk, provincie en gemeenten om dat te realiseren. De VVD wil weten wanneer hieraan nu eindelijk invulling kan worden gegeven. Naast het versnellen en vereenvoudigen van de procedures wil de VVD dat er duidelijkheid komt voor de agrarische bedrijven in Groningen en dat de schade ruimhartig wordt vergoed.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Lodders (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat over het artikel “Ik wil niet meer alleen maar over de NAM praten” (Het Financieele Dagblad d.d. 11 januari 2021)

1. Bent u bekend met het artikel “Ik wil niet meer allen maar over de NAM praten” in het Financieele Dagblad d.d. 11 januari 2021? Wat vindt u van het bericht? 1)

2. Hoe kan het dat een vergunning voor het vervangen van de mestkelder en het herstellen van de schade in dit geval anderhalf jaar op zich laat wachten? Wat zijn daarvan de redenen en oorzaken? Wat vindt u hiervan? Wat kunt u doen in de onderhavige casus om op korte termijn tot een oplossing te komen?

3. Welke mogelijkheden ziet de minister van BZK (Omgevingswet) om dit soort processen in Groningen te versnellen en te vereenvoudigen?

4. Bent u het met de VVD eens dat het van belang is om de procedures rondom de versterking zo snel mogelijk te versnellen en te vereenvoudigen in samenspraak met de regionale overheden (provincie en gemeenten)? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe wilt u daar invulling aan gaan geven?

5. In de Bestuurlijke Afspraken Versterking Groningen d.d. 6 november 2020 is afgesproken: “Daarnaast wordt bezien of er andere mogelijkheden zijn om het aantal vergunningen, toestemmingen en andere besluiten dat nodig is voor de uitvoering van een versterkingsbesluit te verminderen. Bijvoorbeeld door de generieke ontheffing van de Wet natuurbescherming uit te breiden.”, wat is daarvan de stand van zaken? Wanneer kan daarover duidelijkheid komen? In welke richting wordt gewerkt? In hoeverre wordt naast het verminderen van het aantal vergunningen, ook gekeken naar het versnellen van de procedures voor vergunningen die wel noodzakelijk blijven?

6. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de afhandeling van de schade aan mestkelders, de regeling voor de schade van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), hoe wordt omgegaan met het advies hoe de schade moet worden beoordeeld  en het overleg  met de agrarische sector en maatschappelijke organisaties? Waarom duurt dit zolang? Bent u bereid om de Kamer op korte termijn binnen 6 weken te informeren over concrete uitwerking zodat boeren en ondernemers in het gebied verder kunnen met de uitoefening van hun bedrijf? Zo nee, waarom niet? Kunt u een uitgebreide reflectie geven waarom het allemaal zolang duurt, ondernemers keer op keer aan tafel zitten, tijd investeren, en er nog steeds geen adequate oplossing ligt?

7. Wat zijn de gevolgen van lekkende mestkelders voor het milieu? Wie draait op voor die schade? Kunt u de garantie afgeven dat dit soort gevolgen niet voor rekening van de ondernemer komen? Zo nee, waarom niet? Deelt u de mening dat om deze zorg weg te nemen zo snel als mogelijk begonnen moet worden aan het herstel?

8. Bent u het met de VVD eens dat de schade aan de mestkelders als gevolg van de aardbevingen ruimhartig moet worden vergoed? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat houdt ruimhartig vergoeding in dit geval in?

1) Het Financieele Dagblad, 11 januari 2021, 'Ik wil niet meer alleen maar over de NAM praten'

Klik hier voor de beantwoording op bovenstaande vragen.