ECB moet vasthouden aan principe marktneutraliteit

De Europese Centrale Bank (ECB) lijkt op korte termijn het opkopen van zogeheten ‘bruine’ obligaties te willen beperken en de voorkeur te geven aan ‘groene’ obligaties, aldus Het Financieele Dagblad (d.d. 12 januari 2021). De VVD is van mening dat de ECB zich niet moet mengen in politieke zaken. Want wat zijn groene en bruine obligaties. Waar valt kernenergie dan onder? Als je CO2-uitstoot wil aanpakken dat moet dat democratisch gebeuren door wet- en regelgeving. De VVD is voorstander van het principe van marktneutraliteit bij de ECB. De VVD wil weten of dat hiermee niet onder druk komt te staan en wat de effecten van deze eventuele beleidswijziging bij de ECB zal zijn.

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht ‘ECB veroorzaakt twijfel over ‘groen’ en ‘bruin’ schuldpapier’ in het Financieele Dagblad d.d. 12 januari 2021. 

1. Bent u bekend met dit bericht? 1)

2. Wat vind u ervan dat het steeds waarschijnlijker lijkt dat de Europese Centrale Bank (ECB) actief schuldpapier van ‘vervuilers’ wil weren?

3. Wat wordt verstaan onder ‘groene’ obligaties en wat onder ‘bruine’ obligaties? Wat wordt verstaan onder ‘vervuilers’?

4. Wat kunnen de gevolgen van een dergelijke lijn van de ECB zijn?

5. Op basis van welk mandaat of in het kader van welke passage in het Verdrag heeft de ECB de mogelijkheid om een dergelijke beleidslijn in te zetten?

6. De VVD is voorstander van groen beleggen, maar vindt het niet aan de ECB om zich met politieke zaken te bemoeien, in hoeverre is de minister het daarmee eens? Waar ligt de grens wat betreft de minister?

7. Is de minister bijvoorbeeld van mening dat de ECB zou moeten bepalen of kernenergie of biomassa wel of niet groen is? Waarom wel of niet?

8. Bent u bekend met het volgende artikel op de website van de ECB (https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201902_01~3049319b8d.en.html#toc4) waarin onder meer wordt ingegaan op marktneutraliteit? Wat vind u daarvan? 2)

9. Bent u het eens met de insteek van de ECB in dit artikel dat impact op relatieve prijzen en onbedoelde neveneffecten op de marktwerking tot een minimum beperkt moet worden door ECB-programma’s? Zo nee, waarom niet? Op welke onbedoelde neveneffecten wordt gedoeld door de ECB? 2)

10. Waarom zou de ECB het principe van marktneutraliteit los willen laten? Bent u het met de VVD eens dat het principe van ‘marktneutraliteit’ dat de ECB hanteert bij het opkopen behouden moet blijven? Zo nee, waarom niet?

11. Bent u het met de VVD eens dat als het gaat om CO2-uitstoot aanpakken dit door wet- en regelgeving moet gebeuren en door democratisch gekozenen? Zo nee, waarom niet?

12. Wat is de stand van zaken van de ECB’s strategische evaluatie van de strategie voor haar monetaire beleid? Wordt de conclusie van de evaluatie naar verwachting nog steeds mid-2021 gepubliceerd? Wanneer en hoe informeert u daarover de Tweede Kamer?  

1) Financieele Dagblad, ‘ECB veroorzaakt twijfel over ‘groen’ en ‘bruin’ schuldpapier’, 12 januari 2021

2) ECB, ‘Taking stock of the Eurosystem’s asset purchase programme after the end of net asset purchases’, 18 maart 2019

Klik hier voor de beantwoording op bovenstaande vragen.