VVD wil voldoende kredietverlening MKB

De gevolgen van de coronacrisis worden steeds scherper zichtbaar. MKB-bedrijven vragen banken om hulp, maar de bereidheid van banken om MKB-bedrijven te helpen neemt af. Banken worden kritischer bij het verstrekken van nieuw krediet of uitstel van rente en aflossingen. Niet alleen de VVD vindt het belangrijk dat er voldoende kredietverlening is de komende tijd, ook de IMF-hoofdeconoom zegt dat zonder voldoende kredietverlening van het economische herstel weinig terecht zal komen. Er is een groot aantal garantieregelingen vanuit het Rijk beschikbaar in deze Coronacrisis om banken krediet aan het MKB te kunnen verstrekken. De VVD wil weten of dit voldoende wordt benut en of de regelingen aansluiten bij de praktijk.

Vragen van de leden Van der Linde, Lodders en Aukje de Vries (allen VVD) aan de ministers van Financiën en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht ‘Banken draaien duimschroeven mkb’er strakker aan in tweede lockdown’

1. Bent u bekend met het bericht ‘Banken draaien duimschroeven mkb’er strakker aan in tweede lockdown’? 1)

2. Herkent u het geschetste beeld dat de bereidheid van banken om mkb-bedrijven te helpen, afneemt? Zo ja, kunt u dit verklaren? Waar zitten de knelpunten? Zijn banken terughoudend omdat de kapitaaleisen kredietverlening bemoeilijken of omdat ze niet bereid zijn tot verliesfinanciering? Wat betekent dit voor de kredietverlening na de coronapandemie?

3. Wat vindt u van de recente uitspraak van de IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath dat zonder voldoende kredietverlening van het economische herstel weinig terecht zal komen? Welke rol ziet u weggelegd voor de banken in Nederland om economisch sterk uit de coronacrisis te komen?

4. Maakt de beschikbaarheid van kredieten na de huidige pandemie deel uit van het reguliere overleg dat u met de banken hebt? Kan de Kamer de gespreksverslagen ontvangen? Zo nee, waarom niet?

5. Welke maatregelen overweegt het kabinet om een goede kredietverlening te bevorderen? Kunt u een overzicht geven van het gebruik en de benutting van de huidige garantieregelingen? Waar vindt onderbenutting plaats? Wat zijn daarvan de redenen? In hoeverre is het noodzakelijk het pakket aan garanties aan te passen, zodat het gebruik beter wordt?

6. Kan tevens een overzicht gegeven worden van de benutting van de landbouwregelingen zoals de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten? Herinnert de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich haar uitspraak “Als wij een regeling maken, reken ik erop dat zij die ook aanbieden en dat ze dat doen in de wetenschap dat wij als overheid garant staan” uit november 2020? Hebben deze gesprekken plaatsgevonden?  Zo ja, wat is de uitkomst ervan? Op welke manier wilt u ondernemers helpen die buiten het recent afgekondigde steunmaatregelenpakket vallen?

7. Welke rol ziet u voor zichzelf om te zorgen dat banken en ondernemers elkaar beter weten te vinden? Welke stappen hebt u gezet dan wel gaat u nog zetten? Deelt u de mening dat juist de minister van Financiën hier een cruciale rol kan innemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe doet u dat?

8. Welke maatregelen in de fiscaliteit neemt u om ook andere financieringsvormen aantrekkelijker te maken?

9. Kunt u de vragen één voor één voor het verkiezingsreces beantwoorden?

1) Het Financieele Dagblad, ‘Banken draaien duimschroeven mkb’er strakker aan in tweede lockdown’, 21 januari 2021.