Hoogste tijd voor duidelijkheid bruine vloot

Tijdens het mondeling vragenuur in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Keijzer aangegeven dat ze hoopte voor het verkiezingsreces van de Tweede Kamer duidelijkheid te kunnen geven over de inzet van het bedrag van €15 miljoen dat klaar ligt voor de bruine vloot ondernemers. Deze duidelijkheid is er helaas nog steeds niet. Daarom stelt de VVD voor de derde keer aan Mona Keijzer schriftelijke vragen. Het is nu de hoogste tijd dat er duidelijkheid komt over deze regeling, wanneer en hoeveel de bruine vloot ondernemers krijgen van het beschikbare geld. De tijd dringt echt, want het water staat de ondernemers aan de lippen.

Leeuwarder Courant >>

Omrop Fryslân >>

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Aartsen (beide VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de steunmaatregelen voor de bruine vloot

1. Herinnert u zich de mondelinge vraag van 26 januari 2021 over de onbeantwoorde schriftelijke vragen inzake de verdeling van 15 miljoen euro steun voor de bruine vloot (2020Z2051 en 2020Z25846)?

2. Herinnert u zich dat u toen heeft aangegeven dat u hoopte voor het verkiezingsreces duidelijkheid over de regeling voor de bruine vloot te kunnen geven, waarvoor sinds september 2020 15 miljoen euro te wachten ligt? Waarom is het niet gelukt om voor het verkiezingsreces deze belofte na te komen? Waarom heeft u er niet voor gekozen de Tweede Kamer in ieder geval minimaal te informeren over de stand van zaken?

3. Hoe legt u als ‘dochter van de Zuiderzee’, zoals u zelf aangaf, aan ondernemers van de bruine vloot uit dat er 15 miljoen euro beschikbaar is, terwijl het water de ondernemers aan de lippen staat, en dat het u nu al 6 maanden niet lukt om het voor elkaar te krijgen om een regeling te presenteren en het geld bij de ondernemers te krijgen?

4. Wat maakt het zo ingewikkeld en tijdrovend? En hoe gaat u het nu eindelijk eens snel oplossen? Aan welke invulling c.q. uitwerking wordt gedacht  en gewerkt voor de regeling voor de bruine vloot?

5. Bent u het met de VVD eens dat er niet voor niks 15 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor de bruine vloot en het niet zo kan zijn dat er geld is, maar dat de ondernemers toch in de problemen komen dan wel omvallen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met de VVD eens dat het belangrijk is dat de ondernemers van de bruine vloot zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen, zeker in deze winterperiode waarin niks wordt verdiend? Zo nee, waarom niet?

7. Wanneer kunnen de ondernemers van de bruine vloot nu eindelijk eens duidelijkheid krijgen? Wanneer kan het geld van de regeling op de rekening van de ondernemers staan?

8. Kunt u aangeven welk overleg u tot nu toe heeft (gehad) met de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ over de regeling? Hoe vaak heeft u overleg gehad en wanneer? Wat is eruit dat overleg gekomen?

9. Kunt u aangeven welk overleg u tot nu toe heeft (gehad) met de opstellers van de brandbrief met een oplossing voor de problematiek steunfonds chartervloot ( d.d. 15 en 29 januari 2021 aan u gestuurd)? Hoe vaak heeft u overleg gehad en wanneer? Wat is eruit dat overleg gekomen?

10. Is er al een antwoord gestuurd op de brandbrief van een moeder (Joke van As) van een bruine vloot schipper aan de vijf ministeries over de problematiek van de bruine vloot? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de Tweede Kamer dat antwoord ontvangen?

11. Hoe staat de sector er op het moment voor? In hoeverre werken banken op dit moment mee om de ondernemers door deze moeilijke tijd te helpen? Welk overleg is met de banken hierover?

12. In juni 2020 heeft de bruine vloot een halfjaar uitstel van dure keuringen gekregen van de minister van IenW om de schippers tegemoet te komen die zwaar lijden onder de coronacrisis, hoeveel soelaas heeft dit geboden?

13. Hoe wordt er gewerkt aan mogelijkheden om voor de bruine vloot in 2021 wel weer hun werk wellicht op een aangepaste manier te kunnen oppakken, bijvoorbeeld in de vorm van een field lab, zoals in brede zin is gevraagd in de motie van VVD en D66 van september 2020?

14. Hoe zorgt u er voor dat zoveel mogelijk van het geld bij de ondernemers van de bruine vloot en bij het cultureel erfgoed terecht komt en niet in uitvoeringskosten gaat zitten of naar indirecte zaken (zoals lig- en havengelden gemeenten, die op een andere manier al zijn/worden gecompenseerd voor Corona-kosten)?

15. In hoeverre gaat u in de regeling ook rekening houden met starters in de markt eind 2019 of begin 2020, zoals het voorbeeld van Nil Desperandum dat ook genoemd is in de mondelinge vraag?

16. Kunt u de bovenstaande vragen per vraag beantwoorden en kunt u deze vragen ruim voor het eerstvolgende Coronadebat (24 februari 2021) beantwoorden? Zo nee, waarom niet?