Versterking Groningen: vragen over MKB en agrariërs

De versterking in Groningen loopt nog steeds veel te langzaam. De VVD wil onder meer dat er duidelijkheid komt over de invulling van regelingen en programma’s gericht op het MKB, de agrariërs en de problematiek rondom mestkelders. De VVD wil dat de vergunningprocedures worden versneld en beter afgestemd. Het kan niet zo zijn dat er bijvoorbeeld al ruim 1,5 jaar gewacht moet worden op een provinciale vergunning voor het herstellen van een mestkelder. Dit en nog veel meer onderwerpen over Groningen kwamen aan de orde in een Schriftelijk Overleg Mijnbouw/Groningen.

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) over mijnbouw Groningen (activiteitennummer 2021A00803)

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de stukken voor het oorspronkelijke notaoverleg mijnbouw Groningen. De leden hebben daarover nog een aantal vragen en opmerkingen.

Rapporten Gronings Perspectief

De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat de rapporten nog steeds een ontluisterend beeld geven. De ministers geven aan dat met de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020 en de wet versterken de meeste problemen (deels) opgelost kunnen worden. Kunnen de ministers nogmaals uiteenzetten hoe de afspraken en de wet daaraan bijdragen? En welke knelpunten er dan eventueel nog resteren?

Versterking

De leden van de VVD-fractie hebben al meerdere malen uitgesproken dat de versterking te langzaam gaat. De cijfers voor de versterking zijn weliswaar toegenomen, maar nog steeds is het te weinig. Kan de minister al een totaal meerjarenoverzicht c.q. planning van de versterking geven, zodat de Groningers duidelijkheid krijgen?

Begin 2020 is een versnellingspakket gepresenteerd. Kan de minister per maatregel aangeven wat dat nu concreet qua versnelling heeft opgeleverd? Dan wel welke versnelling en welke aantallen er in 2021 concreet kunnen worden gerealiseerd c.q. versterkt?

Heeft de minister ook een beeld van welke versnellingsmaatregelen er nog extra genomen zouden kunnen worden dan wel nodig zijn?

De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat de typologie-aanpak kan helpen de versterking in Groningen te versnellen. In de brief van 17 december 2020 wordt ook aangegeven dat er nog te veel tijd en middelen worden besteed aan het doorrekenen van huizen en dat hier door de typologie-aanpak eindelijk verandering in kan worden gebracht. Hoe wordt dit bijgehouden of dit daadwerkelijk ook het resultaat is? Daarnaast lezen de leden van de VVD dat de NCG verwacht dat in 2021 ca.1500 adressen versterkt kunnen worden opgeleverd, mits de typologie-aanpak breed kan worden toegepast. Kan de minister aangeven waar het breed toepassen van de typologie-aanpak nog van afhangt na de positieve evaluatie eind december?

De leden van de VVD-fractie begrijpen dat de rol van de Onafhankelijk Raadsman over gaat naar de Nationale ombudsman. Veel Groningers waren tevreden over de Onafhankelijk Raadsman, en hebben het gevoel dat nu de Onafhankelijk Raadsman er mee stopt ze steeds minder mogelijkheden hebben om ergens onafhankelijk terecht te kunnen met hun klachten, problemen en vragen. Kunnen de ministers een totaaloverzicht geven van de onafhankelijke instanties waar de Groningers straks nog terecht kunnen met hun klachten en vragen?

De leden van de VVD-fractie vinden “opname op verzoek” belangrijk. Er zijn echter voorbeelden waar men hier al een jaar druk mee is, en niets is opgeschoten. En ook een voorbeeld dat er pas na 8 maanden een expert langs komt. Waarom duurt het zo lang, want er zijn mensen al een jaar bezig, die nog geen rapport hebben gezien. Terwijl deze versnellingsmaatregel toch al in 2019 is aangekondigd. Kan worden aangegeven op basis waarvan de opname op verzoek beoordeeld wordt?

Toekomst

De leden van de VVD-fractie vinden het goed dat er samen met de regio een toekomstagenda is opgesteld. De leden van de VVD-fractie vinden dat het geen bestuurdersfeestje moet zijn of worden. Dus hoe zijn de inwoners van Groningen concreet betrokken? Hoe gaan zij concreet iets merken van deze toekomstagenda? Wat zijn concrete doelen en mijlpalen die bereikt moeten worden? En hoe is er een balans gevonden tussen de korte termijn en de (middel)lange termijn voor de investering in toekomstperspectief voor de regio? En hoe wordt voorkomen dat het geld te versnipperd ingezet gaat worden?

Kan de minister aangeven wat de planning in Groningen precies gaat zijn met de JTF-gelden (Just Transition Fund)? Dan wel wanneer daarover duidelijkheid kan komen?

MKB

De leden van de VVD-fractie zijn teleurgesteld dat het oorspronkelijke voornemen van het IMG om de waardedalingsregeling voor het MKB nog voor 1 januari 2021 bekend te maken niet is gehaald. Het IMG heeft aangegeven voor het eind van het eerste kwartaal 2021 te communiceren over de vormgeving van de waardedalingsregeling bedrijfspanden. Wat is de actuele stand van zaken? En wat betekent “communiceren over”? De leden van de VVD-fractie vinden dat dit proces te traag verloopt.

In de bestuurlijke afspraken van 6 november 2020 is afgesproken dat er 50 miljoen euro extra komt voor integrale programma’s voor agrariërs, MKB’ers, erfgoed en sociaal-emotionele ondersteuning van de inwoners van Groningen. Hoe wordt dit geld precies verdeeld? En hoeveel geld is er beschikbaar voor de MKB’ers en waar wordt dit precies voor ingezet?

Agrariërs en mestkelders

De leden van de VVD-fractie hebben uit antwoorden van een voorgaand schriftelijk overleg begrepen dat de regio meer tijd nodig heeft voor het agro-programma, primair gericht op de meer complexe gevallen. Dit wordt nu ook einde eerste kwartaal 2021. Ook dit loopt dus weer vertraging op, en de VVD vindt dat zorgelijk. Wat is de actuele stand van zaken? Voor de problematiek van de mestkelders geldt hetzelfde. Want dit wordt zelfs pas het eerste of tweede kwartaal van 2021. Waarom kan dit niet sneller? En in de antwoorden bij het vorige schriftelijke overleg wordt gezegd dat het IMG in gesprek gaat met de sector. Kan hieruit worden afgeleid dat er nog geen gesprekken zijn geweest? Zo ja, hoe kan dat? Zo nee, wat is hier dan de stand van zaken? En waarom duurt dit zo lang?

De leden van de VVD-fractie willen verder weten waarom de schriftelijke vragen van de VVD over het bericht “Ik wil niet meer alleen maar over de NAM praten” nog niet zijn beantwoord. Een agrariër wacht maar liefst 1,5 jaar op een vergunning van de provincie voor het herstel van de mestkelder. De VVD heeft altijd aandacht gevraagd voor het versnellen en vereenvoudigen van de procedures. Bij de behandeling van de Wet Versterken is de VVD daarop uitgebreid ingegaan. De vragen daarover worden schriftelijk gedaan. De VVD gaat er vanuit dat dit uitgebreid en oplossingsgericht gebeurt, en zal daarom de vragen hier niet nogmaals herhalen.

Woltersum

De leden van de VVD-fractie zijn blij dat er een integrale oplossing is gekomen voor Woltersum en in het bijzonder de 4-op-een-rij. Kunnen de minister de Tweede Kamer op de hoogte houden van de voortgang van dit project? Kan er al iets van een tijdplanning worden gegeven?

Commissie Bijzondere Situaties (CBS)

De leden van de VVD-fractie vinden het teleurstellend dat de NAM niet meer verantwoordelijkheid neemt voor de kosten van de CBS. Het is goed dat dit is overgenomen door het Rijk. De financiering is nu geregeld voor de periode januari 2021 tot en met mei 2022. Waarom is gekozen voor deze periode? Hoe wordt een en ander daarna geregeld?

Heeft de CBS voldoende mogelijkheden om zaken op te lossen? De VVD krijgt signalen dat dit namelijk onvoldoende het geval is. Hoe is de onafhankelijkheid van de commissie geborgd? En waarom loopt het geld via de provincie en niet rechtstreeks?

Gaswinning naar nul terugbrengen

De leden van de VVD-fractie willen graag weten hoe enkele trajecten voor het verminderen van de gaswinning in Groningen lopen. Allereerst het verminderen van de export. Door de Coronacrisis lag de ombouw van installaties in het buitenland achter op schema. Is dit inmiddels weer ingelopen? Wat is de stand van zaken? En hoe loopt het met de implementatie van de wet om de negen grootste afnemers te verbieden om per 1 oktober 2022 gebruik te maken van laagcalorisch gas?

Gasopslag Norg

De leden van de VVD-fractie zijn van mening dat de gasopslag Norg van cruciaal belang is voor het naar nul terugbrengen van de gaswinning in Groningen. Kan de minister aangeven wanneer het traject rondom de gasopslag Norg definitief geregeld kan zijn?

Stuwmeerregeling

De leden van de VVD-fractie vinden het met betrekking tot de stuwmeerregeling ook weer jammer dat de NAM niet alle kosten voor haar rekening wil nemen. Het had de NAM gesierd als ze wel het volledige bedrag voor haar rekening zou hebben genomen. Het is goed dat het Rijk ervoor heeft gekozen om de stuwmeerregeling sneller op te lossen. Kan de minister aangeven hoe wordt voorkomen dat er in de toekomst weer een dergelijke stuwmeer kan ontstaan?

Convenant investeringsaftrek gaswinning kleine velden

De leden van de VVD-fractie willen graag weten welke partijen nu allemaal wel en niet het convenant hebben ondertekend.