Goedkeuring van corona-steunmaatregelen door Europese Commissie moet sneller

De VVD vindt dat goedkeuring van nationale steunmaatregelen voor onze ondernemers door de Europese Commissie sneller moet, want de ondernemers hebben het geld bikkelhard nodig. De goedkeuring duurt te lang, het is een crisis, dus dat moet echt sneller om de steun zo snel mogelijk bij de ondernemers te krijgen. Verder heeft de VVD nogmaals benadrukt dat het Europees herstelfonds eenmalig en tijdelijk moet blijven, naar aanleiding van verontrustende berichten. Dat kan wat de VVD betreft niet aan de orde zijn. Ook vraagt de VVD onder meer hoe de aangenomen VVD-motie over stevige mijlpalen en doelen van de Europese herstelplannen uitgevoerd gaat worden.  

Inbreng schriftelijk overleg van het lid Aukje de Vries (VVD) ten aanzien van Eurogroep/ Ecofinraad d.d. 15 en 16 maart 2021 (activiteitennummer 2021A01172)

De leden van de VVD-fractie hebben kennis genomen van de stukken voor het overleg Eurogroep/Ecofinraad. De leden van de VVD hebben daarover nog een aantal vragen en/of opmerkingen.

Geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 15 en 16 maart 2021

Sectorale impact en structurele veranderingen in de eurozone door COVID-19

De leden van de VVD-fractie lezen dat er gesproken gaat worden over de sectorale impact van COVID-19 op economische sectoren. De leden zien echter ook dat de goedkeuring van steunmaatregelen door de Europese Commissie in het kader van COVID-crisis in het kader van staatssteun soms lang duren. Zie bijvoorbeeld de TVL-regeling voor het eerste kwartaal 2021. De goedkeuring wordt daarvan pas medio/eind maart 2021 verwacht. De VVD vindt dat eigenlijk onbestaanbaar, want het water staat ondernemers aan de lippen, ze hebben niet om deze situatie gevraagd en kunnen er niks aan doen, dan moet het geld in deze crisis zo snel mogelijk bij de ondernemers zijn. Waarom duurt de goedkeuringsprocedure zolang bij de Europese Commissie, want het is toch een crisissituatie? Bent u bereid dit tijdens de eerstvolgende Ecofin/Eurogroep aan te kaarten? Wat heeft het Kabinet de afgelopen tijd gedaan om dit soort goedkeuringsprocedures van de Europese Commissie te versnellen? Wat doet de Europese Commissie om dit sneller te laten verlopen dan wel meer ruimte te geven?

Kan een overzicht gegeven worden welke steunmaatregelen nu bij de Europese Commissie liggen en waarvoor nog goedkeuring moet komen? Kan er ook een overzicht worden gegeven van de doorlooptijd van de goedkeuring bij de al goedgekeurde regelingen?

De leden van de VVD-fractie willen verder graag weten wat alle andere EU-lidstaten nu precies doen met betrekking tot steunmaatregelen gericht op bedrijven die door de crisis worden getroffen, afgezet tegen de Nederlandse steunmaatregelen.

Negende enhanced surveillance-rapport Griekenland

De leden van de VVD-fractie lezen dat het rapport korter is dan gewoonlijk vanwege de focus van de Europese Commissie op het concept-herstelplan van Griekenland. De leden van de VVD-fractie willen niet dat de aandacht voor alle zaken die al liepen met betrekking tot Griekenland hierdoor zou verslappen. Welke garanties kan de minister daarvoor geven?

Het rapport signaleert dat er op een deel van de prioriteiten voortgang wordt geboekt, maar ook dat er bij andere hervormingen vertragingen zijn opgelopen en dat het momentum voor hervormingen afneemt. De COVID-19-crisis is de hoofdoorzaak voor de vertragingen. Dat is de VVD te gemakkelijk. Welke hervormingen hebben vertraging opgelopen? Waarom neemt het momentum voor hervormingen af?

Economisch herstel in de Europese Unie

De leden van de VVD-fractie hebben met grote verbazing kennis genomen van hetgeen door EU-commissaris Gentiloni is aangeven over het eenmalige Europese herstelfonds van 750 miljard euro en nu pleit voor een permanente versie in de vorm van een speciaal eurozonebudget om toekomstige crises het hoofd te bieden. Dit is niet wat de VVD wil, het herstelfonds is tijdelijk en eenmalig, en de VVD wil geen eurozonebudget. Wat is het standpunt van de minister op dit punt? Wat gaat de minister daarover inbrengen tijdens de komende Ecofin/Eurogroep-vergadering? Is de minister bereid daar nu al hard op de rem te trappen? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om dit punt mee te nemen bij de uiteindelijke definitieve kennisgeving van de ratificatie van het Eigen Middelenbesluit (EMB)? Zo nee, waarom niet? Wat is de stand van zaken van de ratificatie van het EMB in de EU-lidstaten (ook qua planning)?

De leden van de VVD-fractie begrijpen uit de media dat de Europese Commissie en EU-commissaris Dombrovskis ernaar neigt om de algemene ontsnappingsclause ook in 2022 te handhaven. Wat is het standpunt van het Kabinet op dit punt? Waarom is het continueren van de algemene ontsnappingsclausule in het kader van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) in 2022 al dan niet noodzakelijk volgens de Minister? Waaraan toetst de minister straks of het wel of niet noodzakelijk is om de algemene ontsnappingsclausule in 2022 wel of niet te continueren? Waarom moet er in mei 2021 al besloten worden over het continueren van de algemene ontsnappingsclausule in 2022, want de vaccinatieprogramma’s moeten in de verschillende EU-lidstaten in de loop van 2021 economisch toch ook enig soelaas kunnen bieden? Hoe ziet het krachtenveld eruit als het gaat om de activering van de algemene ontsnappingsclausule?

De leden van de VVD-fractie lezen dat de commissie voor de deactivering van de algemene ontsnappingsclausule het bereiken van het pre-crisis reële bbp-niveau van de EU als belangrijkste graadmeter ziet. Wat betekent dit precies? Kan een overzicht gegeven worden van het pre-crisis reële bbp-niveau van de EU-lidstaten en het huidige reële bbp-niveau van de EU-lidstaten?

De Europese Commissie wijst erop dat de schuldhoudbaarheidsrisico’s op middellange termijn als gevolg van de crisis zijn toegenomen. De leden van de VVD-fractie willen graag een overzicht ontvangen van de actuele staatsschuld en de prognose voor de staatsschuld in alle EU-lidstaten? Idem voor de begrotingssaldi van de EU-lidstaten in 2020, 2021 en daarna. In hoeverre zijn de schulden in de verschillende EU-lidstaten voor de middellange termijn nog houdbaar? Wat vindt de minister daarvan? Wat zijn de groeiprognoses voor de EU-lidstaten in 2021 en 2022? En de schuldhoudbaarheid is toch ook een reden voor het niet continueren van de algemene ontsnappingsclausule?

De leden van de VVD-fractie willen graag weten wat de ontwikkelingen en discussie op dit moment zijn als het gaat om de herziening van de SGP-regels.

De leden van de VVD-fractie willen weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de RRF-plannen van de EU-lidstaten. Welke discussies spelen rondom dit onderwerp? Wat zijn knelpunten?

De motie van de VVD-fractie over stevige mijlpalen en doelen van de RRF-plannen is aangenomen door de Tweede Kamer. De leden van de VVD-fractie willen graag weten hoe deze motie uitgevoerd gaat worden. En willen weten of de minister tijdens de komende Ecofin/Eurogroep vergadering daar al aandacht voor zal vragen. En als dat niet het geval is, waarom dat niet het geval is. Klopt het dat er ook te veel mijlpalen in de plannen worden opgenomen, waardoor het lastig monistoren, sturen en bijsturen wordt? Hoe kijkt de minister daarnaar?

Internationale vergaderingen - Voorbereiding G20-vergadering van Ministers van Financiën en Presidenten van Centrale Banken en de voorjaarsvergadering van het IMF april 2021

De leden van de VVD-fractie lezen dat er gesproken gaat worden over de vergadering van de Ministers van Financiën en Presidenten van Centrale Banken op 7 april a.s. en over de voorjaarsvergadering van het IMF op 8 april a.s.. De annotatie is wel erg summier vinden de leden van de VVD-fractie. Hoe en wanneer wordt de Tweede Kamer daar verder nog bij betrokken?

De aanpak van de uitdagingen op het gebied van belastingen die voortvloeien uit de digitalisering van de economie

De leden van de VVD-fractie willen de voortgang weten van de gesprekken in OESO-verband. Verder wil de VVD een inzicht in het actuele internationale speel- en krachtenveld (zowel EU als OESO verband). Wat is verder de gedachte van het kabinet over de vraag hoe EU zich het beste kan profileren? Hoe staat het kabinet daar zelf in? Met welke landen trekt Nederland op om tot een gezamenlijke inzet te komen?

Raadsconclusies strategie voor retailbetalingen in de EU

De leden van de VVD-fractie hebben van een groot aantal mensen klachten gekregen over het innen van Amerikaanse cheques. In het kader van de coronasteunoperaties heeft de Amerikaanse regering mensen met een Amerikaans arbeidsverleden ruimhartig gecompenseerd. Deze cheques kunnen echter niet meer worden ingewisseld bij Nederlandse banken. Hoe is dit geregeld in andere EU-landen? Is de minister het eens met de VVD-fractie dat deze dienstverlening in een wereldwijd opererend handelsland als Nederland onmisbaar is? Hoe zorgt hij ervoor dat de Nederlandse banken deze service weer gaan aanbieden? Is de regering desnoods bereid cheques te laten inwisselen door de Nederlandse ambassade in Washington DC? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening Markten in Cryptoactiva (MiCA)

De leden van de VVD-fractie willen graag weten wat de rol van de toezichthouders en/of andere instanties is als het gaat om cryptoactiva en de criminaliteit rondom digitale munten zoals de bitcoin. In hoeverre is er zicht op manipulatie van de koers? En in hoeverre digitale munten zoals de bitcoin vooral ook gebruikt worden als betaalmiddel in de criminele sfeer?

De leden van de VVD-fractie willen verder graag weten of de ECB en het financiële systeem klaar is voor een werkzame digitale (commerciële) munt. En welke gevolgen hebben de (commerciële) digitale munten en/of munten van landen zoals China op het monetaire beleid?