Schriftelijke vragen vertraging regeling immateriële schade

Uit berichtgeving van RTV Noord blijkt dat Groningers langer moeten wachten op de uitkering van de regeling immateriële schade. Deze start nu eind tweede kwartaal 2021. Volgens het onafhankelijke Instituut Mijnbouw Groningen (IMG) is het complex om de regeling goed vorm te geven en de hoogte van immateriële schade te bepalen, daarom is er meer tijd nodig voordat de regeling van start kan. Dit is volgens de VVD moeilijk uitlegbaar aan de Groningers die al lang wachten. De VVD vraagt de verantwoordelijke ministers om uitleg over deze vertraging en wat dan wel een realistische planning is zodat Groningers niet weer voor verassingen komen te staan en welke versnellingen er mogelijk zijn. Tot slot wil de VVD ook weten hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht 'Groningers in bevingsgebied moeten nog langer wachten op smartengeld'.

1. Bent u bekend met het bericht 'Groningers in bevingsgebied moeten nog langer wachten op smartengeld'? Wat vindt u van het bericht? 1)

2. Deelt u de mening dat vertraging, terwijl Groningers al heel lang wachten, slecht uitlegbaar is? Zo nee, waarom niet?

3.Kunt u een uitgebreide uitleg geven waarom de regeling immateriële schade nu vertraging oploopt? Wat is er zo complex?

4. Kunt u aangeven waarom niet eerder ingeschat is dat een dergelijke regeling nieuw en complex is, zodat een realistische planning richting de Groningers kon worden gegeven?

5. Wat is de nieuwe planning voor de regeling immateriële schade nu? Hoe realistisch is die?

6. Welke versnellingsmogelijkheden ziet u nog om toch eerder te beginnen dan eind tweede kwartaal 2021, dan wel in het traject straks tijd in te halen?

7. Deelt u de mening dat, zeker in Groningen, het belangrijk is dat er geen vertraging in regelingen optreedt?

8. Hoe en wanneer is, of wordt dit bericht aan de gedeputeerden zelf, die aanspraak zouden kunnen maken op de regeling immateriële schade, gecommuniceerd?

9. Waarom moet de Tweede Kamer dit bericht uit de media vernemen en is de Tweede Kamer hierover niet eerder geïnformeerd?

10. Kunt u toezeggen dat indien er in de toekomst onverhoopt weer van dit soort ontwikkelingen zijn, de Kamer wordt geïnformeerd voordat het in de media verschijnt?

11. Hoe gaat u ervoor zorgen dat zulke vertragingen van regelingen richting gedupeerden in Groningen in de toekomst worden voorkomen?

12. Kunt u aangeven in hoeverre de waardedalingsregeling op schema ligt of wat de voortgang daarvan is?

1) RTV Noord, 'Groningers in bevingsgebied moeten nog langer wachten op smartengeld', 10 maart 2021