Schriftelijke vragen over Inmarsat in Burum

Volgens de VVD vervult Inmarsat in Burum een sleutelrol voor de (veiligheid van de) scheepvaart en andere sectoren zoals de luchtvaart. De belangrijke uitrol van het 5G-netwerk in Noord-Nederland kan daarvoor gevolgen hebben. De VVD wil dat de bewindspersonen actief oplossingen zoeken zodat ook de communicatie van Inmarsat voor de veiligheid van de scheepvaart geborgd is. Daarom stellen de VVD Tweede Kamerleden Arne Weverling, Remco Dijkstra en Aukje de Vries schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Schriftelijke vragen van de leden Weverling, Remco Dijkstra en Aukje de Vries (allen VVD) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten “5G knokt om bandbreedte met levensreddend satellietstation voor schepen” en “Reders bezorgd over ontmantelen Burum” 

1. Bent u bekend met het artikel uit Het Financieele Dagblad d.d. 15 maart 2021 getiteld “5G knokt om bandbreedte met levensreddend satellietstation voor schepen” en de Leeuwarder Courant d.d. 17 maart 2021 getiteld “Reders bezorgd over ontmantelen Burum”? Wat vindt u van de berichten? 

2. Welk overleg heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat met de minister van Infrastructuur en Waterstaat over deze problematiek? Zo ja, wat is daaruit gekomen?

3. Klopt het dat de International Maritime Satellite Organisation (IMSO) zijn zorgen heeft geuit over het Nederlandse voornemen in het National Frequentie Plan bij de International Maritime Organisation? Hebben deze zorgen de ministeries ook bereikt en wat hebben ze daarmee gedaan?

4. De staatssecretaris heeft in het schriftelijk overleg aangegeven dat nog niet duidelijk  is of Nederland de verplichtingen voor de veiligheid op zee onder de internationale verdragen nog voldoende kan uitvoeren, indien Inmarsat haar activiteiten dient te beëindigen, en dat dit complex is en nadere bestudering vraagt, wanneer is dit gereed en kan de Tweede Kamer daarover geïnformeerd worden?

5. Bent u het met de VVD eens dat Inmarsat in Burum een sleutelrol vervult voor de (veiligheid van de) scheepvaart en andere sectoren zoals de luchtvaart? Zo nee, waarom niet? Wat zijn de gevolgen voor de veiligheid voor onder meer de scheepvaart en luchtvaart op het moment dat er niet tijdig een goede oplossing voor Inmarsat beschikbaar is?

6. Welk overleg hebben de bewindspersonen tot nu toe gehad met het Britse telecombedrijf Inmarsat over Burum en wat is daar tot nu toe uit gekomen? Welk overleg heeft er tot nu toe plaats gevonden met de KNVR (reders) over dit dossier en wat is daar tot nu toe uit gekomen? 

7. In hoeverre kan noodcommunicatie voor schepen en vliegtuigen technisch gezien over de huidige 3.5GHZ frequentie plaats vinden? Welke andere oplossingen zijn er mogelijk om te zorgen dat Inmarsat gewoon haar taak kan blijven uitvoeren? Welke andere oplossingen zijn er onderzocht en waarom zouden die wel of niet kunnen?

8. Het gaat bij Inmarsat in Burum om directe werkgelegenheid van 45 personen, welk overleg heeft er plaats gevonden met de provincie Fryslân en de gemeente Noard-East Fryslân? Zo nee, waarom heeft er geen overleg plaats gevonden? Zo ja, wat is daar uit gekomen?

9. In hoeverre is er eventueel een nieuwe locatie voor Inmarsat beschikbaar, zodat onder meer de veiligheid op zee in ieder geval gewaarborgd kan blijven? Welk overleg vindt hierover plaats c.q. heeft hierover plaats gevonden? Zijn de staatssecretaris en minister bereid om daarbij een meer actieve rol te vervullen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe? Waarom is Inmarsat nog niet ingegaan op het aanbod van de staatssecretaris voor ondersteuning bij het zoeken van een alternatieve locatie?

10. De staatssecretaris heeft aangegeven dat het belang van maritieme nood-, spoed- en veiligheidsverkeer niet ter discussie staat, en dat van Inmarsat vraagt om bereidheid om constructief mee te werken aan een oplossing, geldt dat aan de andere kant ook niet voor de rijksoverheid?

11. Wat is de tijdplanning rondom Burum en Inmarsat? 

12. Kunt u de voorgaande vragen één voor één en dus afzonderlijk beantwoorden?