Uitvoeringsprogramma Waddenagenda en de impactanalyse

De VVD wil de Wadden als uniek gebied beschermen, maar wil niet dat het op slot gaat of dat er geen ontwikkeling meer mogelijk is. De VVD vindt het belangrijk dat dit ook tot uiting komt in het uitvoeringsprogramma bij de Waddenagenda. En eerder heeft de VVD daarom ook geregeld dat er een impactanalyse komt. De VVD wil nu weten hoe dit uitvoeringsprogramma en deze impactanalyse worden vorm gegeven. En ook welke partijen er bij betrokken worden. De VVD vindt het van belang dat ook partijen uit de economische sectoren worden betrokken. Want dat de positie en activiteiten van economische sectoren moeten voldoende worden geborgd, conform de aangenomen motie van VVD en CDA.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Lodders (beide VVD) aan de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het uitvoeringsprogramma Waddenagenda en de impactanalyse

1. Herinnert u zich de motie 35570-XII-65 van VVD en CDA over de positie en activiteiten van economische sectoren voldoende borgen uit november 2020? Hoe wordt uitvoering gegeven aan deze motie en welke acties zijn reeds in gang gezet?

2. Welke partijen zijn of worden allemaal betrokken bij het uitvoeringsprogramma voor de Waddenagenda? Hoe zijn of worden partijen als LTO, NAV, NMV, de pachters achter de Waddenzeedijk, etc., maar ook het MKB en de toeristische sector, betrokken? Hoe is geborgd dat al deze partijen nadrukkelijk een rol krijgen bij het uitvoeringsprogramma (en andere beleidsstukken in het Waddengebied)? Hoe worden gemeenten en gemeenteraden betrokken, want er was zeker bij een deel van de volksvertegenwoordigers in het gebied onvrede over hun rol en betrokkenheid bij de Waddenagenda? En hoe de provincies en provinciale staten? Wat is de tijdplanning voor het uitvoeringsprogramma?

3. Hoe wordt uitvoering gegeven aan de impactanalyse? Wat is de tijdplanning voor de impactanalyse? Hoe ziet de opdracht voor deze impactanalyse er uit en wilt u deze met de Kamer delen als bijlage bij de antwoorden op deze vragen? Beseffen de bewindspersonen dat de bedoeling van de impactanalyse uitsluitend is gericht op de sociaal-economische gevolgen en de gevolgen voor de economische sectoren in het gebied, en in de keten? Kunnen de bewindspersonen bevestigen dat de impactanalyse enkel toe ziet op de sociaal-economische effecten? Zo nee, waarom er wordt geen invulling gegeven aan de wens van de Kamer? Hoe worden de bij vraag 2 genoemde partijen betrokken bij de impactanalyse?

4. Op welke manier wordt het project buitendijkse slibsedimentatie en met name de gevolgen van dit project betrokken en afgestemd met het uitvoeringsprogramma voor de Waddenagenda? Indien dit niet het geval is kunt u toelichten waarom dit niet gebeurt? Kunt u zich voorstellen dat ondernemers in de verschillende sectoren het overzicht en het draagvlak kwijtraken indien er geen samenhang is tussen verschillende projecten en uitvoeringsagenda’s? Hoe gaat u dat verbeteren?

5. Wat zijn de gevolgen van het project buitendijkse slibsedimentatie in het kader van het Programma Grote Wateren en het MIRT? Wat is het gebied waar dit project speelt? Klopt het dat dit alleen het Eems-Dollard-gebied raakt? In hoeverre zijn er verder nog plannen op dit punt? In hoeverre zijn alle partijen zoals genoemd onder punt 2 betrokken bij dit project? Hoe worden de gevolgen voor economische sectoren meegenomen bij dit project? Wat is doel, nut en noodzaak van dit project?

6. Wat is er precies besproken tijdens de BO MIRT overleggen van november 2020 als het gaat om een aantal projecten in het kader van de Programmatische aanpak grote wateren, te weten “Verzachten randen van het Wad Koehool-Lauwersmeer, Eemszijlen/Binnendijkse Slibsedimentatie, Friese IJsselmeerkust en Buitendijkse Slibsedimentatie Eems-Dollard”? Om wat voor projecten gaat het hier precies? In hoeverre lopen deze projecten vooruit op het uitvoeringsprogramma en de impactanalyse Waddenagenda? Waarom is hier niet gekozen voor een samenhang in voorbereiding en uitvoering?

7. Wat houdt het project dijkversterking Waddenzeedijk Koehool – Lauwersmeer precies is? De dijkversterking Koehool – Lauwersmeer vindt plaats in combinatie met het verbeteren van het landschap en de natuur, samen met de omgeving, wat houdt dat precies in? In hoeverre loopt dit project vooruit op de Waddenagenda en het uitvoeringsprogramma en de impactanalyse? Hoe staat dit project tot de onder punt 1 genoemde motie? Wat zijn de gevolgen van deze dijkversterking? Wat zijn de gevolgen voor gebruikers van het buitendijkse gebied en van het binnendijkse gebied direct langs de Waddenzeedijk? Hoe zijn of worden partijen, zoals gemeenten en economische sectoren, die actief zijn in dit gebied, betrokken? Klopt het dat de zomerpolders met het huidige gebruik ook bijdragen aan de biodiversiteit, zoals de weidevogels? Is er voor de projecten die nu in gang gezet worden een nulmeting uitgevoerd, zodat de reeds aanwezige biodiversiteit, zoals de weidevogels, door deze projecten niet in geding komt? Bent u bereid om in overleg te gaan met Wetterskip Fryslân en te vragen om een pas op de plaats te maken en eerst in samenwerking met de gebruikers van het gebied de nulmeting uit te voeren, zodat de aanwezige waarden in beeld zijn en er niet onder mogen lijden? Zo nee, waarom niet?

8. Wat is de status van een (de gemeentelijke) beheersverordening in relatie tot de Waddenagenda en de dijkversterking van de Waddenzeedijk?

9. Bent u bereid net na de zomer (of zoveel eerder als mogelijk) de Kamer te informeren over de voortgang van het uitvoeringsprogramma en de wijze waarop de verschillende agrarische-, economische- en toeristische sectoren betrokken zijn bij de verdere uitwerking van het uitvoeringsprogramma en de wijze waarop u gewerkt heeft aan het noodzakelijke draagvlak? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u bereid de uitkomst van de impactanalyse (conform de opdracht van de Kamer) zo snel mogelijk met de Kamer te delen?

Zie hier de beantwoording op bovenstaande Kamervragen.