Schriftelijke vragen probleem elektriciteitsnet Leeuwarden

Uit berichten in de media komt naar voren dat het elektriciteitsnet in Leeuwarden overbelast is. En dat dit zorgt voor stroomproblemen. Het gebrek aan electriciteitscapaciteit raakt o.a. de bouw van nieuwe woningen, bedrijven en scholen. VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Silvio Erkens vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat naar de omvang van deze problematiek (ook elders in het land), de oorzaken en oplossingen. Dit probleem moet snel worden opgelost zodat bouwprojecten geen onnodige vertraging oplopen. De VVD vraagt verder onder meer welke investeringen en/of maatregelen nodig zijn om toekomstige knelpunten in de elektriciteitsvoorziening te voorkomen.

Schriftelijke vragen van de leden Erkens en Aukje de Vries (beide VVD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht “Overvol stroomnet doet pijn in Leeuwarden” (Leeuwarder Courant d.d. 3 april 2021) en “Problemen op elektrisiteitsnet: gjin stroom foar nije skoallen yn Ljouwert” (Omrop Fryslân d.d. 1 april 2021)

1. Bent u bekend met de berichten? Wat vindt u van deze berichten?

2. Klopt het dat er voor de tweede fase van de wijk Middelsee (totaal 2.400 woningen) in Leeuwarden geen capaciteit beschikbaar is, evenals voor grootverbruikers zoals scholen, zorginstelling en horeca, maar dat ook  de situatie op bedrijventerrein Zwette VI nijpend is? Zo nee, hoe zit het dan? Is er zicht op welke hoeveel bedrijven (en welk (type)) in Leeuwarden op de wachtlijst staan voor extra ‘aansluitcapaciteit’ dan wel wat de problemen voor bedrijven de komende jaren zijn?

3. Klopt het dat de nieuwbouwwijken Middelsee en De Werp in Leeuwarden wel kunnen worden aangesloten, maar dat netbeheerder Liander niet kan garanderen dat de stroom straks echt beschikbaar is? Wat is daarvan de oorzaak?

4. Hoe groot is de problematiek in Leeuwarden? En hoe groot is de problematiek in Leeuwarden in relatie tot andere steden c.q. regio’s?

5. Wat zijn de knelpunten c.q. problemen als het gaat om het stroomnet snel uit te kunnen breiden c.q. te verzwaren in Leeuwarden? Hoe ziet de (tijd-)planning van het oplossen daarvan eruit?

6. Hoe kunnen de problemen in Leeuwarden snel opgelost worden? Liander, Tennet en  de gemeente Leeuwarden hebben hun hoop gevestigd op de bouw van een derde onderstation aan de zuidwestkant van de stad, klopt het dat dit pas in 2026 of 2027 klaar is? Waarom is dit dan pas gereed? In hoeverre kan dit versneld worden?

7. Is de minister het met de VVD eens dat gelet op het woningtekort, het toch niet zo kan zijn, dat waar gebouwd kan worden, straks het stroomnet de beperkende factor gaat zijn in de komende jaren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat zijn dan de plannen om dit te voorkomen?

8. In hoeverre wordt er rekening gehouden met c.q. een relatie gelegd tussen de gemeentelijke plannen in het kader van de regionale energie strategie (RES) , bijvoorbeeld waar het gaat om het van het aardgas loskoppelen dan wel hoe je woningen gaat verwarmen, en de plannen voor de uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet?

9. In hoeverre is er elders in Nederland ook sprake van dit soort problemen? Zijn deze problemen regionaal geconcentreerd? Kunt u daar een overzicht van geven? En hoe wordt gewerkt aan het oplossen van deze problemen? Hoe ziet de (tijd-)planning van het oplossen daarvan uit?

10. Is er voldoende zicht op toekomstige knelpunten in de elektriciteitsvoorziening? Verwacht u een toename van soortgelijke problematiek gegeven de verdere elektrificatie van onze energievoorziening? Welke investeringen en/of maatregelen in het elektriciteitsnet zijn nodig om deze problematiek te voorkomen? Welke maatregelen/investeringen zijn daarvan al ingezet?