VVD wil oplossing COVID-testbewijs grensstreek

In een artikel in Trouw werd de problematiek van mensen in de grenstreek met Duitsland duidelijk. Duitsland vraagt van reizigers in het kader van Corona-maatregelen een testbewijs. Dit heeft grote gevolgen voor mensen die dagelijks of regelmatig de grens over moeten voor hun baan of onderneming of simipelweg om kinderen naar school te brengen. Daarover hebben de VVD-Kamerleden Aukje de Vries en Silvio Erkens schriftelijke vragen gesteld. De Kamerleden willen vooral weten welke praktische oplossingen er voor deze problematiek zijn. En vragen om staatssecretaris Knops daarover met Duitsland in gesprek te gaan.

Vragen van de leden Silvio Erkens en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verplicht moeten tonen van een negatief testbewijs bij de grens tussen Nederland en Duitsland. 

1. Bent u bekend met het artikel ‘De kinderen van school halen net over de grens? Eerst een test doen?' Wat vindt u daarvan?

2. Bent u het met de VVD eens dat voor mensen die afhankelijk zijn van het regelmatig de grens oversteken doordat hun kinderen over de grens op school zitten, hun baan of onderneming zich daar bevindt, of omdat ze voor medische redenen de grens over moeten, dat nog wel gewoon relatief eenvoudig mogelijk moet zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe is dit nu geregeld? En hoe zou dit beter of makkelijker gemaakt kunnen worden?

3. Tot wanneer geldt de eis om een testbewijs te overhandigen bij het oversteken van de grens?

4. Welk overleg heeft er door Duitsland met Nederland over deze maatregel plaats gevonden? In hoeverre en hoe is er rekening gehouden met de hiervoor genoemde grensproblematiek?

5. Op welke wijze is er door Duitsland afgestemd over de invoering van de eis om een testbewijs te overhandigen?

6. Bent u bereid om op korte termijn de grensproblematiek te bespreken met uw collega’s in Duitsland en te kijken welke praktische oplossingen er voor de genoemde grensproblematiek mogelijk zijn, zeker indien dit langere tijd gaat duren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de Tweede Kamer daarover zo snel mogelijk informeren, en wanneer is dat mogelijk?