Schriftelijke vragen uitvoering motie jaarverantwoordingsplicht eerstelijn

 VVD en CDA zijn nog niet tevreden over de uitvoering van de aangenomen motie over de jaarverantwoordingsplicht van zorgaanbieders. Met name kleinere eerstelijnsorganisaties hebben aan de bel getrokken. VVD en CDA maken zich zorgen over de regeldruk en willen dat de minister open het overleg aangaan met de betrokken partijen van de Eerstelijnscoalitie. De Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Joba van den Berg (CDA) willen onder meer weten waarom er uitgebreide vragenlijsten nodig zijn van het CBS.

 

Vragen van de leden Aukje de Vries (VVD) en Van den Berg (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg en Sport over de uitvoering van de motie jaarverantwoordingsplicht (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 14)

1. Kunt u aangeven wanneer het aangekondigde overleg in de brief d.d. 7 juli 2021 met de Eerstelijnscoalitie zal plaatsvinden? Bent u bereid om dit gesprek open in te gaan? Zo nee, waarom niet

2. Waarom bent u niet bereid om, indien er goede alternatieve oplossingen uit het overleg zouden komen om hetzelfde doel te bereiken, alsnog de regeling aan te passen, want dit was wel de intentie van de motie?

3. Aan welke mogelijkheden denkt u als wordt aangegeven dat wordt bezien of en hoe het in de uitvoering nog makkelijker kan worden gemaakt?

4. U geeft aan dat u de aangepaste regeling opnieuw heeft laten doorrekenen door SIRA, kan de Tweede Kamer en de Eerstelijnscoalitie de beschikking krijgen over het rapport van SIRA met de doorrekening? Zo nee waarom niet? Waarop zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd?

5. U geeft aan dat voor kleine zorgaanbieders er een regeldrukvermindering is van 90% ten opzichte van de eerdere regeldrukberekening bij de internetconsultatieversie van de ontwerp-Regeling, bent u het met VVD en CDA eens dat dit relatief is en dus nog niet iets zegt over de proportionaliteit? Zo nee, waarom niet? Waar is de uitspraak met betrekking tot 90% regeldrukvermindering op gebaseerd en kan een onderbouwing gegeven worden van de 90%?

6. De motie vroeg om het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) nogmaals te laten kijken naar specifiek de proportionaliteit van de regeling, waarom wordt hieraan niet tegemoet gekomen?

7. Het ATR was eerder van oordeel dat nut en noodzaak van de verschillende controle- en verantwoordingseisen onvoldoende zijn aangetoond, kan de minister dit alsnog per ommegaande per controle- en verantwoordingseis doen, voor publicatie van de regeling? Zo nee, waarom niet? Kunnen de Tweede Kamer en de Eerstelijnscoalitie de aanvullende zienswijze van de ATR d.d. 1 juli 2021 krijgen? Zo nee, waarom niet?

8. De VVD en CDA zijn het met de minister eens dat verantwoording belangrijk is, maar dit moet wel proportioneel zijn, kunt u aangeven wat nut en noodzaak is van de aanvullende informatie en vragenlijst die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vraagt van de zorgaanbieders voor de uitvoering van de wet? Waar is deze informatie voor nodig?