Schriftelijke vragen over te wenig personeel op de spoedeisende hulp

De Spoedeisende hulp (SEH) moet altijd beschikbaar zijn. Op meerdere plekken in het land, onder andere in Fryslân (maar ook in Groningen en Drenthe) komt het steeds vaker voor dat de deuren van de SEH moeten sluiten wegens een tekort aan personeel. Dit kan voor problemen zorgen. Daarom hebben VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Jacqueline van den Hill vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ze willen onder meer weten hoe vaak het voorkomt dat SEH’s tijdelijk niet ingezet kunnen worden, hoe vaak er doorverwezen moet worden en welke gevolgen die voor patiënten kan hebben. Daarnaast willen de Kamerleden weten hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Vragen van de leden Aukje de Vries en Van den Hil (beiden VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Spoedeisende hulp ook in Friesland vaker even op slot vanwege tekort aan personeel (maar voor levensbedreigende situaties is altijd plek)

Vraag 1 Bent u bekend met het bericht dat de spoedeisende hulp onder andere in Fryslân (maar ook in Groningen en Drenthe) regelmatig en steeds vaker voor een aantal uren de deuren moet sluiten wegens een tekort aan personeel?1 Wat vindt u hiervan?

Vraag 2 Kunt u een overzicht geven van het aantal uren dat de spoedeisende hulpposten (SEH’s) de deuren moesten sluiten c.q. een time-out moesten instellen in de afgelopen vijf jaar (per Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)?

Vraag 3 Kunt u aangeven of deze time-outs problemen opleveren in de toegankelijkheid tot de acute traumazorg en de toegankelijkheid van de spoedeisende zorg in de regio? Welke gevolgen hebben deze «time-outs» gehad voor de patiënten? In hoeverre hebben deze time-outs mogelijk negatieve gezondheidseffecten opgeleverd voor mensen?

Vraag 4 Hoe wordt gewaarborgd dat bij «time-outs» van spoedeisende hulpposten de acute zorg zo goed mogelijk toegankelijk blijft? Hoe wordt voorkomen dat er tegelijkertijd (te-)veel time-outs’ in één regio zijn?

Vraag 5 Welke richtlijnen zijn er voor het kunnen en mogen instellen van «time-outs», hoe vindt daarover regionale afstemming en communicatie plaats en welke afspraken zijn daarover met meldkamers?

Vraag 6 Aan welke oplossingen wordt gewerkt om het probleem in Fryslân, Groningen en Drenthe op te lossen?

Vraag 7 Bent u hierover in gesprek met de provincies en andere relevante partijen, zoals ROAZ en zorginstellingen? Zo ja, wat is de stand van zaken bij deze gesprekken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8 Is dit fenomeen beperkt tot de noordelijke provincies die in het artikel worden benoemd of speelt het probleem breder in het land? Kunt u de Kamer een overzicht geven van de plaatsten waar dit probleem speelt?

Vraag 9 Heeft u inzicht in de verschillen in personele bezetting van spoedeisende hulpposten door het gehele land? In welke regio’s staat de personele bezetting onder druk?