Vragen over bereikbaarheid Waddeneilanden en -havens

De VVD heeft al meermaals aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en -havens. De vaargeulen zijn van (economisch) levensbelang voor de eilanden en havens. Het is belangrijk dat deze voldoende op diepte en breedte worden gehouden, daarvoor is het nodig dat er wordt gebaggerd. De grenzen van het baggeren in de Waddenzee lijken nabij. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Rudmer Heerema schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, onder meer over de vaargeul Ameland, vaargeul Boontjes (IJsselmeer - Harlingen) en vaargeul Westgat (tussen Ameland en Schiermonnikoog en van belang voor Lauwersoog).

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Rudmer Heerema (beide VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) het bericht ‘Grenzen van baggeren in Waddenzee nabij’ (Friesch Dagblad d.d. 7 oktober 2021)

 1. Bent u bekend met het bericht ‘Grenzen van baggeren in Waddenzee nabij’ Wat vindt u van dit bericht? Kan de minister aangeven wat de exacte situatie is met betrekking tot het baggeren?

 1. Hoe groot is het probleem en wat kunnen de gevolgen zijn voor de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens als de grens in 2023 zou zijn bereikt? En wat moet er gebeuren om dat te voorkomen c.q. vermijden?
 1. Welk overleg is hierover met de betrokken bestuurders in het gebied, wat is daaruit gekomen dan wel welk overleg gaat hierover plaats vinden?
 1. Welke oplossingen zijn er als de grens voor het baggeren bereikt is en welke acties moeten dan worden ondernomen? In hoeverre gaan de betrokken ministeries deze acties ook daadwerkelijk tijdig ondernemen en wat is daarvan dan de tijdplanning?
 1. Bent u het met de VVD eens dat de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens van maatschappelijk en economisch belang is? Zo nee, waarom niet, want er is eerder een motie van VVD, ChristenUnie en PvdA hierover aangenomen?
 1. Bent u het met de VVD eens dat het varen op getij geen acceptabele optie is in het kader van de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens? Zo nee, waarom niet?
 1. Wat gaat u eraan doen om de Waddeneilanden en Waddenhavens op een vergelijkbare manier als op dit moment goed bereikbaar te houden in de nabije en verdere toekomst?
 1. Kunt u aangeven hoe Duitsland en Denemarken in het Waddengebied zorgen dat de eilanden en havens goed bereikbaar zijn en blijven en hoe ze concreet omgaan met het op diepte en breedte houden van de vaargeulen?
 1. Klopt het dat bij Ameland dit najaar wordt gezocht naar een efficiëntere manier van baggeren, het anders verspreiden van de baggerspecie en de bagger verder weg brengen? Wanneer kunnen hiervan de uitkomsten worden verwacht en kan de Tweede Kamer daar dan ook over worden geïnformeerd?
 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de korte termijn en lange termijn oplossingen die zijn afgesproken met betrekking tot de bereikbaarheid van Ameland? En wat is de stand van zaken met betrekking tot de vertragingen bij de veerboot Holwerd - Nes (Ameland)?
 1. Klopt het dat de eenmalige actie bij de vaargeul Westgat (tussen Ameland en Schiermonnikoog en van belang voor de haven van Lauwersoog) van een paar jaar terug ervoor heeft gezorgd dat deze goed op diepte blijft, ondanks de eerdere scepsis van het ministerie? Is er een evaluatie beschikbaar? Zo ja, kan de Tweede Kamer die krijgen? En wat leert Rijkswaterstaat uit deze casus voor de toekomst, ook voor andere situaties?
 1. Klopt het dat de vaargeul naar Ameland gebaggerd wordt volgens een vaste route en er dus niet wordt ‘meebewogen’ met de veranderende vaargeul? Zo ja, waarom gebeurt dit op deze wijze en wordt niet aangesloten bij de veranderende vaargeul? Welke gevolgen heeft dit voor de hoeveelheid baggerwerk daar?
 1. Wat is de situatie met betrekking tot het diepte houden van de vaargeul Boontjes (IJsselmeer – Harlingen)? In hoeverre klopt het dat hierover ondanks de eerder al genoemde aangenomen motie, het pact van Marrum en de Gebiedsagenda toch gesteggel over is? Wanneer kan hierover duidelijkheid worden gegeven?