Resterende aandelen Connexxion verkopen

Voorzitter, in 2007 is na overleg met de Tweede Kamer besloten de aandelen van Connexxion (gefaseerd) te verkopen. 2/3 van de aandelen is direct verkocht met het voornemen om na 5 jaar de resterende 1/3 van de aandelen te verkopen. 

Zoals door de voorgaande kabinetten is geconstateerd, zijn er geen belemmeringen voor de privatisering van Connexxion. De VVD blijft bij het voorgaande kabinetsstandpunt dat aandeelhouderschap van de Staat in regionale vervoersbedrijven niet meer nodig en gewenst is.

 

Kan de Minister aangeven welke invloed de Nederlandse Staat bij Connexxion via het minderheidsbelang met 1/3 van de aandelen überhaupt nog kan/kon uitoefenen? En specifiek als het gaat om het publieke belang van openbaar vervoer?

Voorstanders van het behouden van de aandelen zijn van mening dat het publieke belang van het openbaar vervoer daarmee gediend is. De VVD vindt dat het Rijk dat doet via de wet- en regelgeving, in dit geval de Wet personenvervoer. en niet via aandeelhouderschap. De verkoop van de resterende aandelen Connexxion kan dan ook worden doorgezet wat betreft de VVD.

Want met het behouden van een minderheidsbelang in een regionaal vervoersbedrijf worden de belangen van reizigers volgens de VVD niet beter behartigt. In de afgelopen jaren laat de praktijk juist zien dat concurrentie juist leidt tot een betere prijs én kwaliteit.

Recent onderzoek van SEO heeft ook een gunstig effect aangetoond van marktwerking in het openbaar vervoer op de tevredenheid van reizigers.

Gezien het huidige economische klimaat en het jaartal waarin de putopties zijn overeengekomen (2007), kan het ook financieel aantrekkelijk zijn om gebruik te maken van de putoptie en de privatisering van Connexxion door te zetten. De VVD heeft daarover nog wel een aantal vragen en opmerkingen.

Hoe lang loopt de ‘putoptie’ van de Nederlandse Staat? Tot hoe lang kan hiervan gebruik gemaakt worden?

Welk bedrag levert de verkoop op? Hoe is de verkoop van de aandelen in de begroting verwerkt en hoe wordt met eventuele meeropbrengsten omgegaan?

Voor de VVD is uitgangspunt dat eventuele meeropbrengsten gezien worden als een meevaller en dus niet gebruikt kunnen worden voor extra uitgaven.