Meer zicht op budgetflexibiliteit nodig

Er zijn goede stappen gezet als het gaat om het verbeteren van de begroting en de verantwoording. De VVD wil zeker niet terug naar oude situatie, waarin veel te weinig financiële informatie werd gegeven. Maar als we eerlijk zijn, er is ook nog veel te doen, er moet nog heel wat gebeuren. Zeker als het gaat om de budgetflexibliteit.

De VVD heeft altijd gehamerd op inzicht in de budgetflexibiliteit. Tot nu toe wordt hieraan in veel te algemene termen invulling gegeven. Standaardzinnen als: "de amendeerruimte is beperkt" of "het is juridisch verplicht" leveren geen bruikbare informatie op.

De Minister wil de informatie zelfs beperken tot de categorie "juridisch verplicht". De VVD vindt dat veel te mager. Er moet helder inzichtelijk zijn welke middelen beïnvloedbaar zijn en op welke termijn.

De VVD wil daarom dat ieder departement verplicht concreet moeten vermelden welke wet, regeling of convenant zou moeten worden gewijzigd om het budget beschikbaar te krijgen voor alternatieve aanwending (en op welke termijn dit kan). En dat is dus meer dan alleen vermelden of het juridisch verplicht is en voor welk percentage. Kan de Minister dit toezeggen? Anders overweegt de VVD hierover een motie in te dienen. Dat het zich slecht zou verhouden tot de doelstelling om begrotingen korter en beter toegankelijk te maken, vindt de VVD gezocht. Meer inzicht over budgetflexibiliteit is namelijk cruciaal voor het budgetrecht van de Tweede Kamer.

Beleidsinformatie

BOR en Algemene Rekenkamer constateren: Veel relevante beleidsinformatie is verloren gegaan en soms is daarin rigoureus gesneden. Risico is daardoor dat het totaaloverzicht, dat de begroting moet bieden verloren gaat, en dat is een slechte zaak. Een positief voorbeeld is wellicht OCW die bij de begroting nog extra beleidsinformatie geeft in een apart boekje. Is de Minister bereid om andere ministeries deze werkwijze over te laten nemen?

Beleidsdoorlichtingen

De kwaliteit van de beleidsdoorlichtingen moet verbeteren. De Minister onderschrijft dit maar geeft niet aan hoe hij dit gaat doen. Rapporteurschap door een vertegenwoordiger van de Tweede Kamer zou een goed optie zijn wat de VVD betreft. En om de beleidsdoorlichtingen meer kracht te geven zouden ze in een apart AO geagendeerd moeten worden. En is er ook een rol voor de Algemene Rekenkamer bij de beleidsdoorlichtingen? Hoe kijkt de Minister daar tegenaan?

Algemene Rekenkamer – effectiviteitonderzoek

Het goed kunnen uitvoeren van effectiviteitsonderzoek begint bij het vaststellen van het beleid, dan moet je duidelijk maken welke effecten je wil bereiken. Dit kan je later dan ook meten. De Algemene Rekenkamer constateert dat voor sommige beleidsonderdelen de Minister niet kan voldoen aan de wettelijk eis om de effectiviteit te evalueren. Dat kan wat de VVD betreft dus echt niet. Kan de Minister hier een verbeteringstraject op zetten? De Minister moet sowieso op voorhand aan de Tweede Kamer duidelijk maken voor welke onderdelen dit geldt en waarom. Kan de Minister dat toezeggen?

De VVD is er voorstander van dat er elke 4 jaar een beleidsdoorlichting plaats vindt. Kan de Minister dat toezeggen? Nu is de praktijk tussen de 4 en 7 jaar. Een goede evaluatieprogrammering voor effectiviteitonderzoek conform de Comptabiliteitswet is belangrijk. Graag nog een reactie van de Minister op de aanbeveling hierover van de Algemene Rekenkamer.

Monitoring bezuinigingen regeerakkoord

De Minister van Veiligheid en Justitie zal 2x per jaar een overzicht van de wetsvoorstellen en AmvB's met een financieel beslag van € 50 miljoen toesturen. De VVD wil gewoon een duidelijk totaaloverzicht van de bezuinigingen, de stand van zaken en de planning van realisatie. Kan de Minister dat toezeggen?

Begrotingen ZBO's

De informatie over de ZBO-begrotingen in de begroting zijn vaak 1 of 2 jaar oud. Dit is een onwenselijke situatie. Kan de Minister regelen dat zodra instellingswetten aangepast worden, het punt van het eerder aanleveren van gegevens over de begroting, hierin wordt meegenomen?