De Wadden: een prachtig gebied om te ondernemen

Op woensdag 24 april vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg Noordzee & Wadden plaats. Aukje de Vries greep deze gelegenheid aan om te benadrukken dat de VVD niet alleen de ecologie en natuur van de Wadden belangrijk vindt, maar dat er ook zeker mogelijkheden moeten zijn voor economische activiteiten in dit gebied met zo'n bijzondere status.

De VVD onderstreept vaker dat ondernemers de ruimte moeten krijgen om te kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen. De regelgeving in en rond het Waddengebied is echter complex waardoor dit soms bemoeilijkt wordt.


Spreektekst Aukje de Vries


Voorzitter, de VVD vindt het belangrijk dat het bij gebieden met een bijzondere status, zoals de Wadden, niet alleen gaat om ecologie en natuur, maar dat er ook mogelijkheden zijn en blijven voor economische activiteiten.

De brief over de vergunningverlening RWE Eemshaven geeft aan hoe complex de vergunningverlening soms is in en rond het Waddengebied. Eerder heeft de VVD aandacht gevraagd om het voor ondernemers eenvoudiger en makkelijker te maken om te ondernemen. Bij het debat over het Waddenfonds heeft de Minister toegezegd om dit in het Regie College voor de Wadden te bespreken. Is dat al gebeurd? En wat is de uitkomst?

Het BNC-fiche Blauwe Groei identificeert groeipotentieel, zoals kusttoerisme en cruises. Dit biedt aanknopingspunten voor de Noordzee en Waddenzee. Welke mogelijkheden ziet de Minister? Bijvoorbeeld een aanpak zoals het programma Rijke Waddenzee, maar dan meer gericht op economie? Als je kijkt naar wat er gebeurt in Duitsland langs de Waddenkust dan is er veel meer mogelijk.

De Europese Commissie kondigt vooralsnog geen concrete wet- of regelgeving op deze onderwerpen aan. Kan de Minister toezeggen dat de Nederlandse inzet is dat er geen extra regelgeving komt, want die is er al genoeg. Het bedrijfsleven is prima zelf in staat om nieuwe activiteiten te ontplooien. Ze moet alleen de ruimte krijgen om te ondernemen.

In Harlingen wil men bijvoorbeeld graag kleinere cruiseschepen in de haven ontvangen. Probleem is dat Rijkswaterstaat nog geen toestemming geeft voor wacht- of ligplaats. Kan de Minister bewerkstelligen dat RWS creatief en oplossingsgericht meewerkt? Er lijkt ook een discrepantie te zijn tussen het Convenant Vaarrecreatie Wadden en het Besluit Algemene Regels RO (BARRO) als het gaat om het aantal ligplaatsen. Kan de Minister aangeven of dit klopt?

Watertaxi’s naar de eilanden zijn een goede aanvulling op de reguliere bootdiensten. Er zijn echter behoorlijke snelheidsbeperkingen voor de watertaxi’s. Het is typisch dat watertaxi’s in Rotterdam sneller mogen varen dan op het buitenwater van het Wad. Kan de Minister aangeven of hier meer ruimte geboden kan worden?

Klopt het trouwens dat cruiseschepen niet meer afgebouwd worden in de Eemshaven, maar in Bremen? Zo ja, wat is daarvan de reden? En hoe staat het met de procedure voor de verdieping van de vaargeul Eemshaven?

Een level playing field is belangrijk, dus het moet in Nederland niet moeilijker zijn voor ondernemers dan in het buitenland. Kan de Minister aangeven hoe zij daar tegenaan kijkt? Zijn er verschillen? Zo ja, welke? En hoe zijn deze op te lossen met het oog op onze concurrentiepositie?

Volgens deze afspraak moet de Nederlandse bruine zeilvloot met schepen die op de Oostzee varen ineens een internationaal erkend certificaat aan boord hebben. Een dergelijk certificaat bestaat niet. Het enige internationaal erkende certificaat voor passagiersschepen is een SOLAS certificaat. Maar de bijbehorende regelgeving is niet bedoeld voor relatief kleine zeilschepen. Het gevolg hiervan is dat de schepen die reizen maken op de Oostzee de exploitatie onmiddellijk moeten stoppen.

Het ministerie heeft toegezegd in Europees verband te onderzoeken of een geharmoniseerde regelgeving voor de beroepszeilvaart te realiseren is. Dit wordt besproken binnen het COSS (Committee of Safe Seas) een afdeling van de Europese Commissie. Hoe staat het hier mee?

Waarom moeten Nederlands zeilcharters over een certificaat beschikken die niet voor hen bedoeld is, het zogenaamde SOLAS certificaat. Kan de minister dit toelichten? En waarom stelt Denemarken disproportionele eisen aan oude zeilscharters?

Ondernemers in toerisme en recreatie langs de Noordzee en Waddenzee maken zich terecht zorgen over de plannen voor windenergie op zee, met name de windmolens binnen de 3 mijlszone. Mogelijk zijn ook locaties ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog in beeld. De VVD staat hier zeer kritisch in. De VVD wil dat de toeristisch-recreatieve belangen van het Waddengebied, de Waddeneilanden en de Noodzeekust zwaar meetellen bij de keuze van locaties. Kan de Minister toezeggen dat dit bij de aangekondigde structuurvisie gebeurt?

De Contactgroep Parlement Duitsland en Nederland heeft begin 2012 een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven om de grensproblematiek in het Eems-Dollard gebied snel op te lossen. Economische bedrijvigheid in de Eemsmonding mag niet beperkt worden. Sinds 2012 wordt er onderhandeld. Wat is de stand van zaken, hoe lopen de onderhandelingen, en wat is de inzet?

In 2011 is er een akkoord over visserijmaatregelen in de Noordzeekustzone ondertekend (VIBEG-akkoord) in het kader van Natura 2000. Onderdeel hiervan is het uitwerken van maatregelen voor de Waddenzee (VisWad). Onder leiding van het programma “Naar een Rijke Waddenzee” zouden deze uitgewerkt worden. Het akkoord is inmiddels in een bouwfase en er een totaalplan gemaakt voor natuurherstel en verduurzaming visserij, zowel ecologisch als economisch. De sector geeft aan dat ondersteuning vanuit de Europese fondsen nodig zijn. Hoe kijken de bewindslieden daar tegenaan?

In 2007 is de Kaderrichtlijn Marine Strategie vastgesteld. In dit kader moeten er nu gebieden worden aangewezen. De VVD is hier bezorgd over omdat gebieden die eerst in aanmerking kwamen voor Natura 2000 nu naar voren worden geschoven voor KRM-gebieden. Wij zijn daar geen voorstander van omdat dit het visgebied voor de vissers wegneemt. Kunnen de bewindslieden aangeven wat de laatste stand van zaken is?

Tot slot de SAR, het convenant is nog steeds niet getekend door de kustwacht.  Nu blijft het boven de markt hangen. Wanneer wordt het convenant getekend?