Deadline Deutsche Bank om problemen op te lossen

De VVD vindt het onbegrijpelijk dat de Deutsche Bank eenzijdig voorwaarden kan wijzigen waardoor ondernemers in grote financiële problemen komen en boetes kan rekenen als ondernemers noodgedwongen moet overstappen. Deze klanten hebben niet zelf hebben gekozen voor Deutsche Bank, maar kregen die ongevraagd toch door ingrijpen van de overheid. De VVD heeft de Minister gevraagd om forse druk op de Deutsche Bank te houden. En de Deutsche Bank om hun slogan "Passion to perform" waar te maken. Los de problemen van ondernemers snel en adequaat op! Daarvoor heeft de Tweede Kamer op voorstel van de VVD een deadline gesteld: medio juni 2013. Dan krijgt de Tweede Kamer ook een terugkoppeling van de Minister.

Debat in Tweede Kamer >>>

 Voorzitter, het is een raar beeld dat een bedrijf in deze tijd graag van 18.000 klanten af wil. En toch wil de Deutsche Bank dat. De Deutsche Bank heeft zich enige jaren geleden ingekocht op de Nederlandse markt door delen van de ABN AMRO over te nemen, die af gestoten moesten worden van de Europese Commissie. Deutsche Bank kon het toen voor een prikkie krijgen. Later bleek goedkoop duurkoop, want tot nu toe werden al enkele honderden miljoenen euro's verlies gemaakt. Voorzitter, op zich is het dan logisch dat een bank kijkt naar haar strategie en kijkt met welke activiteiten ze verder wil.

Maar ..., er is één grote maar. De ondernemers hadden geen enkele keuze. De financiering van je bedrijf is niet een brood dat je koopt bij de bakker op de hoek. Je kan niet zomaar naar een ander. Dat werkt bij een vitale en complexe functie als de financiering van je bedrijf niet zo.

In het algemeen overleg Kredietmarkt in maart jl. gaf de VVD al aan dat het onbegrijpelijk is dat banken eenzijdig voorwaarden kunnen wijzigen waardoor ondernemers in grote financiële problemen komen. Dat er boetes kunnen worden gerekend als ondernemers noodgedwongen moet overstappen.

Dit doet het imago van de Deutsche Bank geen goed. Dit doet het imago van de gehele bankensector geen goed. Terwijl het vertrouwen al op een absoluut dieptepunt is. De communicatie van de Deutsche Bank was ook onder de maat. Klanten schreeuwden om duidelijkheid en informatie, maar lang, te lang bleef het stil aan de kant van de Deutsche Bank. De bank was vooral intern bezig.

De VVD heeft de afgelopen tijd overleg gehad met de Deutsche Bank zelf, contact gehad met diverse brancheorganisaties, en gesprekken gevoerd met getroffen ondernemers. Een paar reacties van ondernemers: "de migratie naar Deutsche Bank was een drama", "we moeten vertrekken, maar moeten daarvoor betalen", "de accountmanager is niet te bereiken", "je kan er een boek over schrijven" tot "ik wil helemaal niet meer bij de Deutsche Bank blijven, maar kan eigenlijk niet anders". Voorzitter, dit kan niet de bedoeling zijn!

De VVD heeft op basis van dit alles nog onvoldoende vertrouwen dat de Deutsche Bank deze kwestie snel en adequaat afrondt. De Deutsche Bank heeft in een reactie op de klachten aangegeven dat als ze er niet met de klanten uitkomen over de boeterente zij het krediet verlengen. Voor groeiende ondernemers biedt dit geen soelaas. Het gevolg is dat honderden ondernemers met nieuwe activiteiten op slot zitten. De VVD vindt dat in deze tijd waarin ons land snakt naar nieuwe economische activiteiten moeilijk te verteren. Kan de Minister aangeven of de Deutsche Bank in staat is om te komen tot een goede afronding van deze zaak?

Voorzitter, afgelopen maandag heeft de Minister een gesprek gehad. Deutsche Bank heeft toegezegd dat voor alle gedupeerde klanten naar een passende oplossing wordt gezocht. De VVD vindt dit nog niet concreet genoeg. De VVD vindt dat Deutsche Bank uiterlijk in juni voor al haar klanten een goede oplossing moet hebben. Ondernemers hebben lang genoeg in onzekerheid gezeten. Kan de minister aangeven welk tijdspad met de Deutsche Bank is afgesproken? Hoe zorgt de Minister dat de Deutsche Bank ook daadwerkelijk de afspraken nakomt? Is de minister bereid de vinger aan de pols te houden? Kan de Minister in juni een terugkoppeling doen naar de Tweede Kamer? En welke afspraken zijn er gemaakt over ondernemers die door de gewijzigde economische situatie en kredietregels helemaal niet terecht kunnen bij een andere bank?

Klantbelang centraal is één van de zaken waarmee de bankensector het vertrouwen van de klanten wil herwinnen. De VVD heeft het gevoel dat Deutsche Bank het klantbelang niet zo nauw neemt. Hoe kijkt de Minister dat aan tegen het klantbelang centraal in relatie tot de nieuwe koers van Deutsche Bank? En ziet de Minister naar aanleiding van deze zaak noodzaak om het MKB onder de zorgplicht te scharen? Wat zijn de voor- en nadelen hiervan? Kan de minister aangeven hoe het MKB-Nederland hiertegen aan kijkt?

In het algemeen overleg Kredietmarkt heeft de Minister toegezegd te onderzoeken of er een financieel 'klachtenloket' voor het MKB moet worden ingesteld. Wat is de stand van zaken van de uitvoering van deze toezegging? En wanneer is het onderzoek van de AFM met betrekking tot deze kwestie gereed en is de minister bereid de uitkomsten naar de Kamer te sturen? Wat is de rol van DNB bij dit soort dossiers?

Van de Minister wil ik verder weten of in andere situaties wel goede afspraken zijn gemaakt? Want recent is bijvoorbeeld ook Friesland Bank door de Rabobank overgenomen. En hoe voorkomen we dit soort situaties in de toekomst?

Tot slot Voorzitter, deze klanten hebben niet zelf hebben gekozen voor Deutsche Bank, maar kregen die ongevraagd toch door ingrijpen van de overheid. Aan de Minister vragen we om forse druk op de Deutsche Bank te houden. Aan de Deutsche Bank om hun slogan "Passion to perform" waar te maken. Los de problemen van ondernemers snel en adequaat op.