Schriftelijke vragen over het bericht "banken verkopen pingedrag klanten"

De NOS bericht op 23 mei 2013 dat het pingedrag van Nederlandse consumenten verkocht gaat worden aan winkeliers. Equens, het bedrijf dat al het elektronische bankverkeer in Nederland regelt, is van plan om pingegevens aan bedrijven te verkopen. Het gaat hierbij om welke winkels de klant bezoekt, en hoeveel daar wordt uitgegeven. De VVD vindt dat met dit soort gegevens uiterst voorzichtig om moet worden gegaan. Daarom hebben VVD-Kamerleden Aukje de Vries en Ard van der Steur vragen gesteld aan de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie.

Artikel op nos.nl


De VVD is bezorgd over de privacy van de consument en wil onder andere weten of Equens aan de privacyrichtlijn en -wetgeving voldoet, en ook aan de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. De VVD vraagt ook of de ministers bereid zijn om met Equens, de betrokken banken, de Vereniging van Banken en het College Bescherming Persoonsgegevens over deze ontwikkeling in gesprek te gaan om (nadere) afspraken te maken over het waarborgen van de privacy van de klanten van de banken.

 

Vragen van de leden Aukje de Vries en Van der Steur (VVD) aan de minister van Financiën en de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht "Banken verkopen pingedrag klanten"

1. 
Heeft u kennis genomen van het bericht “Banken verkopen pingedrag klanten” van de NOS van 23 mei jl.? Wat vindt u van deze ontwikkeling? 1)

2.
Alle banken in Nederland hebben de “Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen” onderschreven, daarin staat dat persoonsgegevens verder niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Voldoet de actie van Equens aan deze gedragscode? Zo ja/nee, waarom (niet)? Wat is de juridische status van de deze gedragscode, bijvoorbeeld als het gaat om afdwingbaarheid door de klanten van de banken?

3.
Bij de Rabobank is twijfel gerezen over de actie van Equens, en ook ABN Amro heeft richting de NOS aangegeven de garantie te willen dat de privacy van de klanten gegarandeerd is. Welke (juridische) mogelijkheden hebben banken om de verkoop van dit soort gegevens over het pingedrag eventueel tegen te gaan?

4.
Hoe voldoet hetgeen Equens doet aan de privacyrichtlijn en -wetgeving? Wat is de mening van de privacywaakhond College Bescherming Persoonsgegevens over deze casus?

5.
Het is belangrijk dat met dit soort gegevens uitermate voorzichtig wordt omgegaan. Bent u bereid om met Equens, de betrokken banken, de Nederlandse Vereniging van Banken en het College Bescherming Persoonsgegevens over deze ontwikkeling in gesprek te gaan en (nadere) afspraken te maken over het waarborgen van de privacy van de klanten van de banken? Zo nee, waarom niet?

       1) NOS, 23 mei 2013