Eerste reactie VVD over rapport Commissie Wijffels

Afgelopen week presenteerde de Commissie Structuur Nederlandse Banken, beter bekend als de Commissie Wijffels, haar aanbevelingen om de financiële sector klaar te stomen voor de toekomst. Na gemaakte fouten in het verleden is de bankensector nu op de goede weg, waar maatregelen uit het regeerakkoord aan hebben bijgedragen, maar er kan nog veel verbeterd worden. De VVD onderschrijft het doel dat de Commissie in het rapport noemt: een dienstbaar en stabiel bankwezen. Aukje de Vries kwam namens de VVD met een eerste reactie op dit rapport.

Rapport Commissie Wijffels

EERSTE REACTIE COMMISSIE WIJFFELS

 

De Commissie Wijffels (Commissie Structuur Nederlandse Banken) heeft vorige week aanbevelingen gepresenteerd om de financiële sector ‘toekomstproof’ te maken. De Commissie Wijffels had als opdracht te onderzoeken in hoeverre structuurhervormingen noodzakelijk zijn om de stabiliteit van afzonderlijke banken en het financiële systeem als geheel te waarborgen.

 

De VVD onderschrijft het doel dat de Commissie Wijffels benoemt: een dienstbaar en stabiel bankwezen. Het vergroten van de stabiliteit zorgt ervoor dat de belastingbetaler niet meer opdraait voor banken die onverantwoorde risico’s nemen, zoals bij SNS Reaal. De klant moet weer centraal komen te staan en banken moeten weer ten dienste staan van de maatschappij. Voorbeelden zoals bij Deutsche Bank mogen niet meer voorkomen.

 

De Commissie beveelt aan dat de bankensector met een eigen visie (maatschappelijk statuut) moet komen. De VVD vindt ook dat de banken zelf de handschoen op moeten pakken. Klanten klagen dat banken hun klanten niet meer kennen en dat er onvoldoende krediet beschikbaar is. Bankieren is een vak en banken moeten maatwerk leveren. Het is dus meer dan het afvinken van lijstjes, zoals nu veel gebeurt.

 

Het rapport van de Commissie Wijffels bevestigt dat we op de goede weg zijn, want aan veel van de aanbevelingen wordt al hard gewerkt (zie ook het regeerakkoord), bijvoorbeeld als het gaat om de kapitaalseisen, leverage ratio, herstel- en resolutiemechanisme, bail-in en bankenunie. Het tempo van de maatregelen is nog wel een aandachtspunt. De VVD vindt het belangrijk dat er een gelijk speelveld is als het gaat om de concurrentie tussen de veelal internationaal opererende bedrijven. Veel zaken zullen dusop internationaal en/of Europees niveau geregeld moeten worden. Ook de Commissie Wijffels heeft daar oog voor.

 

De VVD is blij dat de Commissie Wijffels ook aandacht besteedt aan de kredietverlening aan burgers en bedrijven, met name ook het Midden- en Kleinbedrijf. De stabiliteit van de banken en het stelsel als geheel moet worden verbeterd door versterking van de kapitaalbuffers op een wijze die niet leidt tot beperking van de kredietverlening, aldus de Commissie. Daarnaast vraagt de Commissie ook aandacht voor de alternatieve financieringsvormen voor het MKB, zoals kredietunies en crowdfunding. Ook de VVD vindt dit een belangrijk punt.

 

De Commissie Wijffels is ook gevraagd om met aanbevelingen te komen om de concurrentie in de bankwereld te vergroten. De VVD vindt deze voorstellen nog wat mager.

 

Minister Dijsselbloem komt na het zomerreces met een reactie op het rapport van de Commissie Wijffels en komt tevens met een plan voor de exit van ABN AMRO en ASR. Het debat over de financiële sector zal dan worden vervolgd.