Jaarverslag I&M 2012: financieel beheer inspectie (ILT) moet sneller op orde

Het financieel beheer van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vertoonde in 2012 problemen. De Minister wil verbeteringen doorvoeren maar verwacht dat dit in 2013 nog niet leidt tot het volledig wegnemen van de onvolkomenheden. Het financieel beheer bij de ILT moet sneller beter wat de VVD betreft. De VVD wil verder dat de Minister gaat kijken naar de kostenopbouw en kostendekkendheid van de tarieven van Kiwa.

Wetgevingsoverleg Jaarverslag 2012 Ministerie van Infrastructuur & Milieu

De VVD wil graag haar complimenten uitspreken over het feit dat de fusie tussen het Ministerie van VROM en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat tot het huidige Ministerie van Infrastructuur en Milieu op een goede anier is doorgevoerd. De VVD vraagt zich nog wel af of er niet nog teveel prake is van hokjesgeest?

De jaarverslagen tonen aan dat de zaken goed op orde zijn bij het Ministerie. Het Ministerie ligt over 2012 op koers wat betreft de realisatie van de taakstellingen. De beleidskern blijft verhoudingsgewijs wat achter bij de streefcijfers. Hoe gaat de Minister zorgen dat dit wordt ingehaald?

De Algemene Rekenkamer is positief over het jaarverslag. Enkele onvolkomenheden uit voorgaande jaren zijn weggewerkt. Het inzicht met betrekking tot kasschuiven kan nog verder worden verbeterd door deze inhoudelijk toe te lichten. Kan de Minister toezeggen dat dit gebeurt?

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Het financieel beheer van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) vertoonde problemen. De Minister wil verbeteringen doorvoeren maar verwacht dat dit in 2013 nog niet leidt tot het volledig wegnemen van de onvolkomenheden. Het financieel beheer bij de ILT moet beter. Wat gaat de Minister doen om dat voor elkaar te krijgen? En waarom kan dit niet in 2013
volledig geregeld zijn? Er zijn nog 6 maanden om de boel op orde te brengen. Sinds het debacle met de Fyra ben ik van mening dat we de ILT goed in de gaten moeten houden. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat maar liefst € 11 miljoen van
de apparaatskosten niet is besteed, terwijl het bij de Fyra gewoon niet goed is gegaan.

Waterkwantiteit

Er is nog geen duidelijk beeld over de uitgaven op het gebied van waterkwantiteit, en ook niet over de effectdoelen ofwel de doelmatigheid. Hoe gaat de Minister dit oplossen? De Minister wil het gehele waterbeleid via het Deltafonds verantwoorden, dus ook de waterkwaliteit. Hoe gaat de Minister het volledige waterbeleid in het Deltafonds onderbrengen? En hoe houdt de Minister binnen het Deltafonds een strikte scheiding tussen waterkwaliteit en waterkwantiteit/-veiligheid. Dit is voor de VVD-fractie een belangrijk punt.

Doelmatigheid

Ook doelmatigheid is belangrijk, zeker in een tijd van bezuinigingen. Waarom zijn in 2012 slechts 2 van de geplande 10 beleidsdoorlichtingen opgeleverd? Wanneer zijn de beleidsdoorlichtingen wegen/verkeersveiligheid, OV/spoor en mainports/logistiek gereed, inclusief de veiligheid weg, spoor en binnenvaart?

Evaluatiestudie taakoverdracht van IVW naar Kiwa N.V.

Het gaat om vergunningen in de domeinen binnenvaart, koopvaardij, visserij, luchtvaart en goederen- en personenvervoer over de weg. Er is een discussie gaande met de brancheorganisaties TLN, EVO en KNV over de inzichtelijkheid en hoogte van tarieven. De tarieven voor het wegvervoer zouden 25% hoger liggen dan de gemaakte kosten. In andere EU-landen zijn de prijzen tot meer dan 50% lager. Hoe heeft de Minister de aanbeveling om de kostenopbouw van de tarieven
inzichtelijker te maken uitgevoerd? Hoe staat het met de uitvoering van de aanbevelingen, de kamerbrief dateert al van mei 2012? Hoe verhoudt dit zich tot de huidige kritiek van de brancheorganisaties?

Slotwet Ministerie I&M

In de Slotwet van het Ministerie I&M zijn door de Algemene Rekenkamer beleidsmatige begrotingswijzigingen gesignaleerd die komen door het eerder afsluiten van contracten. Het gaat om forse bedragen. De VVD vindt het belangrijk dat deze
mutaties eerder dan in de Slotwet aan de Kamer worden meegedeeld. Het gaat tenslotte om het budgetrecht van de Kamer. De minister heeft bevestigt dat het hier inderdaad ook om beleidsmatige wijzigingen gaat. Hoe gaat de Minister daar
de komende tijd mee om? Dit klemt des te meer, omdat de Algemene Rekenkamer dit soort mutaties volgend jaar onrechtmatig zal verklaren.