Rijksdiensten Fryslân: aanvullende maatregelen

De VVD wil toe naar een kleinere overheid. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor het aantal ambtenaren (zo’n 10% minder) en het aantal kantoren. Bij het totaalbeeld voor de rijksdiensten is gebleken dat vooral in Fryslân en Drenthe het aantal banen bij de rijksoverheid harder daalt dan gemiddeld in Nederland. De VVD heeft daarom samen met de PvdA, SP en de ChristenUnie een motie ingediend die de regering verzoekt om uiterlijk 1 oktober met aanvullende voorstellen te komen om het verlies aan werkgelegenheid bij de brede rijksoverheid in Fryslân en Drenthe alsnog substantieel te verminderen.

 Eerder had VVD-minister Blok al maatregelen genomen om een deel van de werkgelegenheid voor Friesland te behouden. In de brief aan de Tweede Kamer schreef hij: het Openbaar Ministerie zal meer banen in Leeuwarden aanhouden, en de Belastingdienst wordt minder fors ingekrompen als eerder voorgesteld. Ook het ministerie van Defensie zal proberen zoveel mogelijk banen in Friesland aan te houden. Maar daarmee is nog niet voorkomen dat de werkgelegenheid harder daalt, weet ook Blok. ‘Ik ben me ervan bewust dat hiermee de onbalans slechts gedeeltelijk is weggenomen.’ De motie van PvdA, VVD, SP en Christenunie verzoekt daarom het Kabinet met aanvullende maatregelen te komen. Met dank aan VVD-collega Roald van der Linde.


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de minister voor Wonen en Rijksdienst zich heeft ingespannen om uitvoering te geven aan de met algemene stemmen aangenomen motie Albert de Vries c.s. (31490, nr. 108);

constaterende dat dit voor de provincies Friesland en Drenthe nog tot onvoldoende resultaat heeft geleid;

verzoekt de regering uiterlijk 1 oktober aanvullende voorstellen te doen om het verlies aan werkgelegenheid bij de brede
rijksoverheid in de provincies Friesland en Drenthe alsnog substantieel te verminderen,

en gaat over tot de orde van de dag

Albert de Vries (PvdA)

Van der Linde (VVD)

Paulus Jansen (SP)

Schouten (CU)

Omrop Fryslân TV 29 juni 2013 >>>