Financieel beheer Rijk: Auditdienst moet vinger op de zere plek leggen

 "Het is duidelijk dat de Audit Dienst Rijk (ADR) werkt, en doet wat ze moet doen. De ADR is bedoeld om de vinger op de zere plek te leggen. Er moet goed met het belastinggeld worden omgesprongen. Het is dus belangrijk dat met de bevindingen van de ADR wat wordt gedaan. Er moet lering uit getrokken worden. En er moeten verbeteringen en maatregelen doorgevoerd worden.", zei VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries naar aanleiding van de publicatie van het Algemeen Dagblad over het financieel beheer van het Rijk.

Artikel Algemeen Dagblad d.d. 7 augustus 2013 >>>

Artikel Algemeen Dagblad d.d. 8 augustus 2013 >>>

De rapporten van de Auditdienst Rijk hebben gediend als input voor de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2012. Daar heeft dus al een bespreking over plaats gevonden, bij het Verantwoordingsdebat en bij de behandeling in de vakcommissies. Het Kabinet heeft al een aantal verbeterplannen aangekondigd bij het jaarverslag 2012, bijvoorbeeld voor het ministerie van BZK, VenJ, VWS (subsidiebeheer), inkoopbeheer/aanbestedingen. Tijdens de behandeling van de jaarverslagen heeft de VVD het Kabinet gevraagd om tempo te maken met de uitvoering. De VVD zal het Kabinet kritisch volgen op de uitvoering van de verbeteringen en maatregelen die zijn aangekondigd.

Overigens, het Rijk heeft in 2012 ruim € 236,4 miljard uitgegeven, hiervan was € 235,93 mld (99,80%) rechtmatig. Het onrechtmatigheidspercentage bleef daarmee ruim binnen de afgesproken tolerantiegrens van 1%. De rechtmatigheid ligt dus op een hoog niveau (ook in internationaal perspectief). Daarom heeft de VVD bij het verantwoordingsdebat ook nog weer eens extra aandacht gevraagd voor de doelmatigheid van de besteding van de middelen. Het geld kan rechtmatig besteed zijn, maar bereik je met het geld en het beleid ook het effect dat je wilt bereiken? Anders is het niet goed besteed geld.

Daar waar het gaat om het Caribisch gebied heeft VVD-Tweede Kamerlid André Bosman al regelmatig aandacht gevraagd voor het financiële wanbeheer op Sint Maarten en Curaçao. Dit mag niet ten koste gaan van de Nederlandse belastingbetaler. Ook bij de onderdelen zorg en sociale zaken heeft de VVD een specifieke focus op het Caribisch gebied en daar  de afgelopen tijd de ministers op aangesproken.