Woekerpolissen: aanpak moet beter en effectiever

Het dossier beleggingsverzekeringen is voor consumenten en verzekeraars een langslepende kwestie. Het zou mooi zijn als er nu eens een punt achter gezet kan worden, maar dat is helaas nog niet het geval. Gelukkig is inmiddels veel in het werk gesteld om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Maar de ellende uit het verleden is nog niet afgerond. Verzekeraars hebben zeker de nodige stappen gezet als het gaat om beleggingsverzekeringen. De afspraken van het flankerend beleid zijn in principe goed. De uitvoering en zeker de effectiviteit van het beleid laat echter nog te wensen over.

Veel meer klanten zijn geïnformeerd, er wordt hersteladvies aangeboden, er is vaak een coulanceregeling voor schrijnende gevallen. Een behoorlijk deel van de consumenten komt niet in actie, ook al worden ze geïnformeerd. Verzekeraars zijn allereerst verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. Maar je mag ook van consumenten eigen verantwoordelijkheid verwachten. Om consumenten die verantwoordelijkheid ook te kunnen laten nemen, is het wel noodzakelijk dat de kwaliteit van de informatievoorziening op orde is. En dat is nog niet altijd het geval! De brieven die worden verstuurd kunnen en moeten beter. De informatie moet helder, begrijpelijk en bruikbaar zijn. Het moet glashelder zijn dat mensen een financieel probleem hebben en wat ze daaraan kunnen doen. Het kan niet zo zijn dat als jouw beleggingsverzekering 3 ton negatief is op eindwaarde, dat je dan een algemeen briefje krijgt. In dit soort ernstige gevallen kan je zeker niet alleen maar een simpel briefje sturen en afwachten of men in actie komt. De VVD wil van de minister weten hoe hij de verzekeraars gaat bewegen om hun informatievoorziening naar consumenten en de effectiviteit zelf te verbeteren. Gaat de Minister nog in gesprek met de verzekeraars om druk uit te oefenen om verzekeraars zelf hun informatievoorziening te laten verbeteren? Daarnaast wil ik ook hier graag de verzekeraars oproepen om altijd helder en duidelijk klanten effectief te informeren over hun producten, bijbehorende risico’s en bij tegenvallende resultaten en over mogelijke acties!

De VVD was verbaasd dat de minister in april met een positieve, geruststellende brief kwam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in mei met een ander en veel kritischer verhaal. Waarin ze constateren dat er nog veel onzekerheid over beleggings-verzekeringen is bij consumenten. AFM vond de nazorg nog onvoldoende en te weinig effectief. Hierdoor ontstond een diffuus en onduidelijk beeld. De VVD wil in de toekomst helder hebben of het beleid echt effectief is en consumenten beter worden voorgelicht. De AFM gaat sowieso over de effectiviteit rapporteren in 2014, dus een meer integrale rapportage moet mogelijk zijn.

De minister heeft in april jl. een eindrapportage gepresenteerd over het flankerend beleid. Om druk op de sector te houden wil de VVD het dossier nog niet sluiten en moet de minister nog blijven rapporteren om vast te stellen of de situatie ook echt verbetert. Voor de VVD is de rapportage van de minister daarom een tussenrapportage en geen eindrapportage. In de volgende rapportage moet ook over de effectiviteit van het beleid worden gerapporteerd. Kan de minister dit toezeggen? Wanneer is die rapportage gereed?

Tot slot wil de VVD graag een reactie van de minister op de voorstellen van Vereniging Eigen Huis, als het gaat om de woekerpolissen.