Schriftelijke vragen over werelderfgoed Wadden

De Waddenvereniging presenteerde afgelopen zomer het rapport Werelderfgoed Wadden biedt kansen, een rapport op basis van gesprekken met ondernemers in het Waddengebied. Hieruit blijkt dat de status van werelderfgoed, die het Waddengebied in juni 2009 toegewezen heeft gekregen, nog niet erg benut wordt. De VVD ziet vooral meer mogelijkheden voor het toerisme op de Waddeneilanden. Kamerleden Aukje de Vries en Erik Ziengs stelden hierover vragen aan de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu om te onderzoeken hoe de werelderfgoedstatus meer stimulans aan het toerisme zou kunnen geven.

Antwoorden >>

2013Z18216

Vragen van de leden Aukje de Vries en Ziengs (beiden VVD) aan de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over werelderfgoed Wadden (ingezonden 26 september 2013) 

1.
Heeft u kennisgenomen van het rapport “Werelderfgoed Waddenzee biedt kansen” van de Waddenvereniging? 1)

2.
Wat is uw mening over het rapport? Komt u nog met een reactie (naar de Kamer)? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

3.
Het rapport ziet mogelijkheden voor toerisme, visserij, havens/industrie, energie, kennis/innovatie/wetenschap in relatie tot de status van het werelderfgoed; deelt u de mening dat er vooral mogelijkheden zijn voor het toerisme en dat de andere "gezocht” zijn?

4.
Wat zijn de beperkingen en/of beperkende regels om de status van Werelderfgoed voor het toerisme op de Wadden (beter) te benutten? Wat kan eventueel gedaan worden aan het wegnemen van die beperkingen en regels?

5.
Hoe kan de status werelderfgoed beter benut worden voor het toerisme op de Wadden?

6.
Bent u bereid om het beter benutten van de status van werelderfgoed voor het toerisme op de Wadden te bespreken in het Regiecollege Wadden? Zo ja, wanneer en kan de Kamer een terugkoppeling krijgen? Zo nee, waarom niet?

7.
De insteek bij het behalen van de status van werelderfgoed was dat er niet ineens extra beschermingsregels zouden gelden en er ook geen nieuwe beperkingen zouden worden opgelegd aan bewoners en gebruikers; in hoeverre is dit ook daadwerkelijk een feit?

8.
Tot welke extra beperkingen heeft de status werelderfgoed eventueel geleid? Bent u in dit verband bekend met het bericht in de Leeuwarder Courant van 25 juli 2013 "Natuurclubs melden zoutwinning Waddenzee bij Unesco" en wat vindt u van dit bericht in het licht van de eerdere afspraken dat het geen beperkingen met zich mee zou brengen?

9.
Een van de afspraken en verplichtingen bij het behalen van de status van werelderfgoed was het maken van een strategie voor de ontwikkeling van en visie voor het toerisme; wat is de stand van zaken?

10.
Hoe is de promotie van het toerisme op de Wadden en op het werelderfgoed Wadden geregeld? Wat is de insteek van de visie: is dat ruimte voor het toerisme?

           1) Een rapport op basis van gesprekken met ondernemers dat op 19 augustus 2013 is gepresenteerd