Corporate Governance Code: meer private inbreng

Eind augustus liep de termijn van de huidige Commissie Monitoring Corporate Governance af. Het is nuttig om aan het eind van een periode te evalueren en te bekijken hoe je verder wilt. Zeker na 10 jaar Corporate Governance Code in Nederland. Het standpunt van de VVD is duidelijk. De VVD wil dat de overheid zich verder terug trekt als het gaat om corporate governance. De huidige aanpak heeft gewerkt, de naleving is inmiddels op een hoog niveau. En het is dus wat de VVD betreft tijd dat het bedrijfsleven het meer en weer zelf oppakt.

Eind augustus liep de termijn van de huidige Commissie Monitoring Corporate Governance af. De VVD zal daarom vandaag vooral vooruit kijken. En duidelijk maken hoe VVD tegen de corporate governance in de toekomst aankijkt. Namelijk dat het geen primaire overheidstaak is.

De VVD is blij dat de naleving van de Code net als voorgaande jaren hoog is. Volgens het kabinet mag dit niet leiden tot zelfgenoegzaamheid. Het kabinet ziet de goede naleving als ruimte voor een hoger ambitieniveau. De VVD wil graag van de minister weten het kabinet daar mee bedoeld. Wil het kabinet extra regels? De kwaliteit van de uitleg kan altijd nog beter, en het mooiste is natuurlijk wanneer de naleving 100% is, maar de VVD ziet niets in éxtra regels. Het zou toch raar zijn dat als iemand zich goed aan de regels houdt, je telkens weer met extra regels komt. Dan wordt het een soort Tantalus-kwelling.

Het is nuttig om aan het eind van een periode te evalueren en te bekijken hoe je verder wilt. Zeker na 10 jaar Corporate Governance Code in Nederland. Het standpunt van de VVD is duidelijk. De VVD wil dat de overheid zich verder terug trekt als het gaat om corporate governance. De huidige aanpak heeft gewerkt, de naleving is inmiddels op een hoog niveau. En het is dus wat de VVD betreft tijd dat het bedrijfsleven het meer en weer zelf oppakt.

Het feit dat een aanpak goed heeft gewerkt, wil niet zeggen dat je niks hoeft te veranderen. De teneur is nu vooral één van “we gaan gewoon door zoals we altijd al deden”. Terwijl ik juist een opinie van prof. dr. Fentrop van Nyenrode prikkelend en uitdagend vond, die stelde “tijd om de code op te heffen”.

Gelukkig zegt het kabinet ook dat ze het wenselijk vindt om in de toekomst de mogelijkheden voor een grotere private inbreng bij de monitoringcommissie te onderzoeken. De VVD wil graag van de minister weten wat het kabinet hier mee bedoeld. En of het kabinet hier al wat mee gaat doen voor vervolg. De VVD is daar groot voorstander van! De termijn van de huidige monitoringcommissie liep eind augustus 2013 af. Het is de VVD nog niet duidelijk wat het kabinet nu precies wil en gaat doen, en wanneer. Graag meer duidelijkheid daarover.

Meer private inbreng en een overheid die zicht terug trekt bij corporate governance is wat de VVD wil. Dat betekent voor de VVD sowieso private financiering van de monitoringcommissie. De huidige rijksbijdrage kan komen te vervallen. Een monitoringcommissie zou ook niet meer door de overheid ingesteld moeten worden, maar door de sector zelf.

Dan kom je ook al snel bij de wettelijke verankering van de code. Een Europese Richtlijn uit 2006 (2006/46/EG) stelt verplicht dat in de EU beursgenoteerde ondernemingen een corporate governance verklaring opnemen in het jaarverslag. Deze is echter minder omvattend dan de Nederlandse code, volgens de onderzoekers. Wel of niet wettelijk verankeren lijkt dus een non-discussie, omdat de richtlijn wettelijke verankering vraagt. Het gaat er dus om wat je wettelijk verankert. De VVD is tegen wettelijke koppen op Europese regelgeving, ook wat corporate governance betreft. Als ondernemingen onderling daarover zelf verder gaande afspraken willen maken, kan dat natuurlijk. Uit de stukken is niet te halen wat de verschillen tussen de EU-richtlijn en de Nederlandse wet nu precies zijn. De VVD wil daarover graag duidelijkheid van de minister.

Tot slot, ook naming, shaming en faming is een discussiepunt. Gelet op ons standpunt, vinden wij de keuze vooral een zaak van de betrokken ondernemingen zelf. Overigens is de VVD er in het algemeen wel voor dat duidelijk is of je goed of slecht presteert. Het kabinet is er vooralsnog geen voorstander van. Dat laat ruimte. Wanneer ziet het kabinet hier wel iets in?