Betalingsverkeer mag er niet op achteruit gaan

betalingsverkeer 3Nederland heeft een goed, efficiënt systeem in Nederland voor het betalingsverkeer. Dat mag niet op het spel komen te staan door Europese regelgeving, volgens VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries. De VVD wil niet dat de invoering van de Europese regelgeving tot hogere kosten en een lagere kwaliteit van het Nederlandse betalingsverkeer leidt. Met de Verordening Interbancaire Vergoedingen dreigt dit wel te gebeuren. Het kabinet erkent zelf dat het ervoor kan zorgen dat het betalingsverkeer duurder wordt. Het kan niet zo zijn dat de gevolgen van deze verordening onvoldoende duidelijk zijn.

Spreektekst Aukje de Vries bij Algemeen Overleg Betalingsverkeer (30 januari 2014):

Voorzitter, wij hebben een goed, efficiënt systeem in Nederland voor het betalingsverkeer. Dat mag niet op het spel komen te staan door Europese regelgeving, volgens de VVD. Ik maak mij zorgen omdat niet inzichtelijk is wat de consequenties zijn voor bedrijven en consumenten. De VVD wil niet dat de invoering tot hogere kosten en een lagere kwaliteit van het Nederlandse betalingsverkeer leidt.Met de Verordening Interbancaire Vergoedingen dreigt dit wel te gebeuren. Het kabinet erkent zelf dat het ervoor kan zorgen dat het betalingsverkeer duurder wordt. Het kan niet zo zijn dat de gevolgen van deze verordening onvoldoende duidelijk zijn. De VVD wil dat de verordening zo wordt, dat het Nederlandse betalingsverkeer qua kwaliteit, prijs en efficiency er niet op achteruit gaat. Hoe gaat het kabinet daarvoor zorgen in Europees verband? Hoe gaat het kabinet ervoor zorgen dat in ieder geval het systeem van vaste lage tarieven voor debetkaarten gehandhaafd kan blijven? De VVD wil verder de toezegging dat er een uitgebreid impactassessment voor Nederland wordt gedaan. Kan de minister dat toezeggen? En de VVD wil over de richtlijn de komende tijd geïnformeerd worden over komende stappen en uitkomsten van overleg, en wil ook dat er geen onomkeerbare stappen worden gezet. Kan de minister dat toezeggen?

De VVD krijgt de laatste tijd sowieso al klachten van ondernemers over de onverklaarbaar stijgende kosten van het betalingsverkeer, bijvoorbeeld voor het storten van cash-geld. De tarieven stijgen soms wel tot 62%. Wat zijn daarvan volgens de minister de oorzaken? Heeft de opzet van GSN door banken bijgedragen aan de hogere tarieven, want het zou toch juist een kostenbesparing moeten opleveren? De kostenstijging baart de VVD zorgen omdat overstappen naar een andere bank nog steeds lastig is en omdat er weinig concurrentie is in de bankensector. Wat doet het kabinet aan het vergroten van de transparantie van de tarieven? Hoe kunnen klanten erop vertrouwen dat ze niet teveel betalen? En wie is op dit punt marktmeester?

Belangrijkste zorgpunt voor de VVD bij de herziening van de betaaldienstenrichtlijn is de privacy en veiligheid. Dan gaat het met name over het punt van de toegang van derden tot betaalrekeningen van consumenten. Hoe kijkt de minister daarnaar? En welke actie onderneemt de minister om te zorgen dat de privacy en veiligheid gewaarborgd zijn?

Over SEPA EN IBAN heeft de VVD recent schriftelijke vragen gesteld. De minister wil geen uitstel voor het voorstel van de Europese Commissie. De VVD vindt de communicatie daarover richting burgers en bedrijven nog te mager. De gemiddelde Nederlander of ondernemer kijkt niet op de site van de NVB of Betaalvereniging. Wat gaat de minister daar nog aan doen? Er zijn bij SEPA problemen gemeld van het massaal mislukken van incasso’s. Hoe pakt het Nationaal Platform SEPA dat op? En dan is er nog het bericht in De Telegraaf dat acceptgiro’s weliswaar tot 2018 gebruikt kunnen worden, maar dat veel organisaties, ook overheden, nu al niet meer de mogelijkheid bieden. Hoe gaat het MOB daar mee om?

En dan het automatisch aanvullen van de lange IBAN-nummers. Ik denk dat het probleem van lange IBAN-nummers wordt onderschat. Zeker voor kwetsbare groepen als ouderen en gehandicapten kan dit voor problemen zorgen en hun zelfstandigheid verkleinen. DNB heeft de banken opgeroepen om binnen de kader van de SEPA-verordening consumenten ondersteuning te blijven bieden bij het gebruik van IBAN. Het blijft wel toegestaan om buiten de betaalomgeving conversiediensten aan te bieden. Maar wanneer is iets een betaalomgeving? Technisch moet daar binnen de verordening toch een makkelijke oplossing te vinden zijn, minder omslachtig dan een conversie via internet en sms.

Per 1 februari stopt verder de Eenmalige Machtiging PIN 2014 in verband met SEPA. Dit is een primitieve fallback-oplossing voor storing in het PIN-kanaal. Kan de minister toezeggen dat deze mogelijkheid behouden blijft als er per 1 februari 2014 nog geen alternatieve fallback-oplossing is afgesproken tussen de betrokken partijen?

Voorzitter, de VVD wil verder weten wat de actuele stand van zaken is met betrekking tot het convenant betalingsverkeer, de fallbackoplossing voor het pinkanaal en het 24/7 doen van overboekingen. Wanneer kunnen deze punten afgerond zijn of worden? De VVD vindt dat er tempo gemaakt moet worden, over de fallbackoplossing voor het pinkanaal wordt al sinds 2011 gepraat.

Als het gaat om het 24/7 doen van overboekingen, wordt er nu eerst gekeken naar de pinbetalingen, maar de VVD ziet veel grotere voordelen bij de gewone overboekingen. Kan de minister bevorderen dat de banken en DNB hier ook snel naar kijken? Het grootste probleem zijn volgens de VVD de feestdagen die niet in alle landen hetzelfde zijn en daardoor is er onduidelijkheid.

De VVD wil de minister nog vragen of in het onderzoek naar de toetredingsdrempels voor banken dat wordt uitgevoerd, ook gekeken wordt naar eventuele toetredingsdrempels vanuit het betalingsverkeer, zoals Equens of GSN, die eigendom zijn van de grootbanken.
 

Als het gaat om de bereikbaarheidsmonitor, maakt de VVD zich vooral zorgen over de bereikbaarheid van geldautomaten. Nederland is al land dat waar ze het dunst gezaaid zijn en bovendien gaat de vermindering onverminderd voort. Welke mogelijkheden ziet de minister om ook in de toekomst te zorgen voor voldoende pinautomaten?