Beleidskader derivaten niet voor marktsector

Incidenten waar bestuurders met publiek geld onverantwoorde risico’s hebben genomen bepalen het beeld van derivaten. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Onverantwoord spelen met geld van de belastingbetaler kan niet. De organisaties, haar bestuurders en toezichthouders zijn daar eerst verantwoordelijk voor. En als die falen, moeten ze hard aangepakt worden. De VVD wil echter niet dat marktsectoren ook onder het beleidskader gaan vallen."

FD - Instellingen met derivaten horen nog of zij onder controle Rijk vallen >>

Spreektekst Aukje de Vries tijdens nota-overleg Beleidskader Derivaten op 3 februari 2014:

Voorzitter, incidenten waar bestuurders met publiek geld onverantwoorde risico’s hebben genomen bepalen het beeld van derivaten. Onverantwoord spelen met geld van de belastingbetaler kan niet. Maar er is toch het nodige misgegaan bij (semi)publieke instellingen met derivaten. De organisaties, haar bestuurders en toezichthouders zijn daar eerst verantwoordelijk voor. En als die falen, moeten ze hard aangepakt worden. De VVD is dan ook blij dat in het wetsvoorstel voor verruiming van de mogelijkheden van bestrijding van de financieel-economische criminaliteit wordt voorgesteld om misbruik van gemeenschapsgeld strafbaar te stellen. De VVD gaat er vanuit dat ook het speculeren met derivaten hier onder gaat vallen. Graag een bevestiging van de minister! De vraag is overigens dan wel of dit niet voldoende zou zijn geweest om het speculeren met derivaten tegen te gaan, zoals afgesproken in het regeerakkoord, in plaats van de nu toch wel erg gedetailleerde bemoeienis. Graag een reactie van de minister.

De VVD is van mening dat meer regels zeker niet dé oplossing is. Er zullen immers altijd weer andere, nieuwe producten komen. Bestuurders moeten die ook kunnen beoordelen en interpreteren. De cultuur en kwaliteit van alle spelers, bestuurders, toezichthouders en accountants, verdient volgens de VVD minimaal evenveel aandacht. De VVD wil zeker geen algeheel verbod op derivaten. Derivaten zijn geen slechte producten. Derivaten kunnen zelfs heel nuttige instrumenten zijn voor het beheersen van risico’s. Maar het gaat er om hoe je ze inzet. De VVD is dan ook blij dat het kabinet er voor (semi)publieke instellingen niet voor kiest om alle derivaten te verbieden. Alhoewel we ons wel afvragen of er nog wel ruimte is voor innovatie als je werkt met een positief limitatieve lijst. Blijft dat mogelijk is dan ook onze vraag aan de minister.

Omdat goed met belastinggeld moet worden omgegaan ondersteunt de VVD op hoofdlijnen het voorgestelde beleidskader, ook al betreurt de VVD dat het nodig is om dit zo te regelen. Op 3 september jl. is er al een keer gedebatteerd over de uitgangspunten voor het beleidskader. Op de toen goed afgehandelde punten zal de VVD dus niet weer allemaal ingaan. De VVD is positief over het feit dat vakministers nog soorten derivaten kunnen toevoegen aan de lijst van derivaten die gebruikt mogen worden, ook al noemt de minister het een positief limitatieve lijst, en de mogelijkheid om sectoren nog uit te sluiten. Duidelijk moet wel zijn dat vakministers niet alsnog de toegestane derivaten (payer-swap en rentecap) kunnen verbieden. Kan de minister dat bevestigen?!

En dan kom ik bij een punt dat de VVD ook in het debat van 3 september jl. al heeft aangekaart. De VVD wil niet dat marktsectoren ook onder het beleidskader gaan vallen. En het lijkt er nu op dat marktsectoren er wel onder vallen of kunnen gaan vallen. En dan is het een glijdende schaal, daar heeft de VVD geen behoefte aan. In de lijst met sectoren staan bijvoorbeeld ook energiebedrijven, waarbij netjes vermeld staat dat ze tot de marktsector behoren. De bijgevoegde lijst wekt verwarring en dat lijkt ons niet goed. Kan de minister bevestigen dat de marktsector niet onder het beleidskader kan vallen? En kan de minister dus bevestigen dat de energiebedrijven niet onder het beleidskader vallen?

De VVD wil ook niet dat vakministers de ruimte krijgen om nog meer instellingen of sectoren aan de lijst toe te voegen, om zo mogelijk de marktsector verder te kunnen beperken. Kan de minister toezeggen dat het vakministers niet toe gestaan is om sectoren uit de marktsector toe te voegen door ministeries?

INITIATIEFNOTA “DERIVATEN BEHEERSEN”

 

Allereerst de complimenten voor het CDA voor het vele werk om de problematiek van derivaten op de agenda te zetten en de initiatiefnota. Het CDA doet 4 aanbevelingen. 2 aanbevelingen zijn volgens ons al geregeld, namelijk aanscherping van de vastleggen van derivaten in jaarverslagen en het strafbaar stellen van misbruik van gemeenschapsgeld. En voor de andere twee aanbevelingen voelt de VVD niets. Het toezicht moet per sector en via de accountant goed geregeld zijn in combinatie met een goede governance-structuur. En met dit beleidskader wordt nu juist een rule-based toezicht ingesteld en niet meer principle-based. De minister geeft nog aan dat “embedded” derivaten verboden zijn in de reactie op de initiatiefnota. Het is natuurlijk belangrijk dat er transparantie is, maar wat bedoelt de minister precies? Want om een vast energietarief aan de consument aan te kunnen bieden is er feitelijk al een “embedded” derivaat nodig. Kan de minister nadere uitleg geven wat wel en niet mag?