Schriftelijke vragen over aanwijzen beschermd dorpsgezicht de Bildtdijken

Naast de VVD in Het Bildt en de statenfractie Fryslân, maken ook de VVD-Tweede Kamerleden Arno Rutte en Aukje de Vries zich zorgen over de gevolgen van de mogelijke aanwijzing als beschermd dorpsgezicht van de Bildtdijken. ,,Vooral de ondernemers en de regionale economie lijken de dupe te worden van een dergelijk besluit”, aldus De Vries. Binnenkort neemt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een besluit over de aanwijzing van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht. De VVD vindt het logisch dat het standpunt van de gemeenteraad in Het Bildt het zwaarst weegt.

VVD Fryslân - VVD wil duidelijkheid over op slot zetten ondernemers Het Bildt >>

Antwoorden op schriftelijke vragen VVD over Bildtdijken >>

Leeuwarder Courant - Minister: Bemiddeling in kwestie Bildtdijken >>

De Vries: ,,De gemeenteraad wil geen status als beschermd dorpsgezicht. Het behoud van cultureel erfgoed is natuurlijk belangrijk, maar de Bildtdijken worden al decennialang goed beheerd en beschermd door de gemeente en dan heeft de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht tegen de wil van de gemeenteraad geen toegevoegde waarde.”

De VVD-Kamerleden hebben de minister van OCW verzocht eerst de vragen te beantwoorden voordat zij overgaat tot een besluit.

Schriftelijke vragen van de leden Rutte en Aukje de Vries (beide VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over monumentenstatus Bildtdijken

1.

Kent u het bericht in de Leeuwarder Courant over de monumentenstatus Bildtdijken? 1)

2.

Wanneer neemt u een beslissing over de monumentenstatus Bildtdijken? Welke criteria spelen daarbij een rol? Bent u het met de VVD eens dat bij het aanwijzen van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht het oordeel van de gemeenteraad het zwaarst moet wegen en doorslaggevend zou moeten zijn? Zo nee, waarom niet?

3.

Welke gevolgen heeft het aanwijzen van de Bildtdijken als beschermd dorpsgezicht, met name ook voor de ondernemers en de economische ontwikkeling van het gebied? Welke beperkingen legt dit op? Bent u het met de VVD eens dat het onwenselijk en onverstandig is om een monumentale status toe te wijzen aan de Bildtdijken indien deze bescherming de ondernemers in dit gebied belemmert en hierdoor de werkgelegenheid in een gebied met hoge werkloosheid extra onder druk dreigt te komen? Zo nee, waarom niet?

4.

Bent u het met de VVD eens dat de Bildtdijken al decennialang goed beheerd en beschermd worden door de gemeente en dat de aanwijzing als beschermd dorpsgezicht tegen de wil van de gemeenteraad geen toegevoegde waarde heeft? Zo nee, waarom niet?

5.

Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voordat u een beslissing neemt over het al dan niet aanwijzen van de Bildtdijken tot beschermd dorpsgezicht?

1)

“Zorgen bij VVD over Bildtdijken”, Leeuwarder Courant, 14 februari 2014