Terschellingers uiten zorgen veiligheid

Bewoners van Terschelling uiten hun zorgen over de veiligheid van hun eiland tijdens een werkbezoek van de VVD-Tweede Kamerleden Rudmer Heerema (natuur) en Aukje de Vries (Wadden). Dit komt doordat de duinenrij op sommige plekken door dynamisch kustbeheer erg laag is. Rudmer Heerema: "Veiligheid voor de bewoners moet voorop staan, pas daarna komt eventuele ontwikkeling van natuur." VVD-woordvoerder Wadden, Aukje de Vries, valt hem bij: "Goed overleg met de bewoners is cruciaal, en dat is meer dan alleen informatie geven. Eenrichtingsverkeer moet je niet willen." 

PERSBERICHT

VVD-Tweede Kamerleden Rudmer Heerema (natuur) en Aukje de Vries (Wadden) hoorden bij werkbezoek op Terschelling dat bewoners zich zorgen maken over de veiligheid van het eiland. Dit komt doordat de duinenrij op sommige plekken erg laag is, zo laag dat de zee bij de storm van afgelopen december over de eerste (lage) duinen sloeg. Dit kwam onder meer ter sprake tijdens een bezoek aan het strand en de duinen, waar gekeken werd naar het dynamisch kustbeheer.

In gezelschap van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat boden de liberale Kamerleden een luisteren oor aan de eilanders. Rudmer Heerema: "Veiligheid voor de bewoners moet voorop staan, pas daarna komt eventuele ontwikkeling van natuur." VVD-woordvoerder Wadden, Aukje de Vries, valt hem bij: "Goed overleg met de bewoners is cruciaal, en dat is meer dan alleen informatie geven. Eenrichtingsverkeer moet je niet willen." Volgens VVD'er Ally Wiegman is het overleg met de bewoners van Oosterend een voorbeeld dat ook in andere dorpen moet gebeuren.

Het werkbezoek kwam tot stand in nauwe samenwerking met VVD-lijsttrekker Amarins Geveke en Ally Wiegman van de VVD Terschelling. Speerpunt van de lokale liberale partij is ruimte voor ondernemers en ondernemerschap. Dat sluit goed aan bij de insteek van de VVD-woordvoerder natuur in de Tweede Kamer, Rudmer Heerema: "Het is belangrijk dat natuur wordt beleefd, ook in het kader van toerisme en recreatie." College-Kamerlid De Vries voegt toe: "In het Waddengebied moeten natuur en economie hand in hand gaan en dat betekent dat ondernemers te ruimte krijgen om te ondernemen."

Welke problemen dat ondernemen soms oplevert werd geïllustreerd door een bezoek aan melkveehouderij MTS Mier-Buren. De problematiek van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kwam daarbij ook aan de orde. Rudmer Heerema: "PAS moet nu snel vastgesteld worden, het duurt al veel te lang. Daardoor zitten ondernemers op slot en dat is een slechte zaak. Daarnaast kan gekeken worden of er voor de Wadden vanwege de speciale problematiek niet een apart reglement moet worden opgesteld." Ook als een gebied, zoals de Terschellinger polder, niet onder Natura 2000 valt, kan een bedrijf nog wel te maen krijgen met de externe werking. "In de Natura 2000-gebieden in het buitenland kan veel meer dan nu in Nederland het geval is. Dit verschil is onacceptabel, de VVD wil een gelijk speelveld. Wij moeten in Nederland daarom net zo veel ruimte aan ondernemers bieden zoals men in het buitenland doet," aldus Heerema.

Als het gaat om Staatssbosbeheer is Rudmer Heerema duidelijk: "Staatsbosbeheer moet terug naar het kerntaken en dus het maatschappelijk belang en dat is het beheer van natuurgronden. Daar hoort het verpachten van gronden voor de landbouw bijvoorbbeld niet bij, deze kunnen beter worden verkocht aan de boeren." De VVD heeft zich in de Tweede Kamer altijd ingezet voor de verkoop van erfpachtpercelen door Staatsbosbeheer op Terschelling. Dat traject loopt nu. Aukje de Vries: "Wat de VVD betreft kunnen er daarna nog meer gronden van Staatsbosbeheer verkocht worden."

De ruimte voor ondernemerschap kwam ook naar voren bij de afronding van het bezoek in een goedbezocht politiek café waar ook het bestemmingsplan en de horecanota ter sprake kwamen. Op Terschelling blijkt de bestemming van een horecagelegenheid zomaar aangepast te worden door de gemeente en daardoor lijden de ondernemers schade door gederfde inkomsten, volgens VVD-raadslid Rinske Cupido. Rudmer Heerema: "Dit heeft niets te maken met Natura 2000. Als gemeente moet je ondernemers zekerheid bieden voor de langere termijn, want op basis daarvan investeren zij. Als een gemeente het besluit neemt om een bestemming te wijzigen, dan moet een gemeente ook de financiële nadelen voor de ondernemer als gevolg daarvan compenseren. Het kan niet zo zijn dat een ondernemer door besluit van de gemeente plotseling zijn terras niet meer mag gebruiken, of minder kamers mag verhuren. Dan is de overheid veel te sturend bezig. Uiteindelijk moet de overheid zo min mogelijk regels stellen waardoor ondernemers te ruimte krijgen."