Zorgen over ING-plannen met klantgegevens

De VVD is kritisch over de plannen van ING om adverteerders inzicht te geven in hun klantgedrag. De VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Foort van Oosten hebben daarom vragen gesteld aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Aukje de Vries: "Met dit soort gegevens moet je uitermate voorzichtig en terughoudend omgaan. Dit is gewoon geen kerntaak van banken."

Financieele Dagblad: Kamer oordeelt hard over ING-plan gebruik klantgegevens >>

Antwoorden >>

Vragen van de leden Aukje de Vries en Van Oosten (VVD) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht “ING geeft adverteerder inzicht in klantgedrag”

1.
Heeft u kennis genomen van het bericht “ING geeft adverteerder inzicht in klantgedrag” uit het Financieele Dagblad van 10 maart 2014 1)?

2.
Eerder heeft de minister van Financiën negatief gereageerd op de plannen van betalingsverwerker Equens om de transactiegegevens van winkeliers te verkopen. Wat vindt u van het voorstel van ING om derden inzicht te verschaffen in het betalingsgedrag van hun klanten? In hoeverre is dit acceptabel gegeven de huidige privacyregelgeving? Wat is de mening van de privacywaakhond College Bescherming Persoonsgegevens over deze casus?

3.
Wat zijn de regels en/of afspraken als het gaat om het gaan van “opt in” naar “opt out”, onder meer ook bij wijzigingen van de onderliggende afspraken? En wat zijn de afspraken over informatievoorziening richting de consument in dit kader?

4.
Voldoen de plannen van ING aan de ‘Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen’, die ook is onderschreven door ING, want daarin staat dat persoonsgegevens verder niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen? Zo ja/nee, waarom (niet)?

5.
Hoe past de actie van ING in het beleid van het kabinet, zoals uiteengezet in de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 13 december 2013 inzake de notitie ‘vrijheid en veiligheid in de digitale samenleving’ en in de kabinetsvisie op e-privacy ‘op weg naar gerechtvaardigd vertrouwen’ van 24 mei 2013?

6.
Bent u bereid om alsnog met de Nederlandse Vereniging van Banken, de banken, College Bescherming Persoongegevens, en eventueel andere betrokken partijen nadere afspraken te maken over het waarborgen van de privacy van de klanten van de banken (in brede zin), aangezien het belangrijk is dat met dit soort gegevens uitermate voorzichtig wordt omgegaan? Zo nee, waarom niet?

7.
Wat is de stand van zaken van de eerdere plannen van Equens om pingegevens van winkels te verkopen, want destijds heeft Equens gezegd voorlopig af te zien van de verkoop van pingegevens, maar dus nog niet definitief?


 

1) “ING geeft adverteerder inzicht in klantgedrag” en “Verdienmodel Google lonkt nu bank stuit op grenzen van de groei” Financieele Dagblad 10 maart 2014