VVD: verjaringstermijn tuchtrecht accountants omhoog

De accountant speelt een belangrijke rol in de markteconomie. De recente schandalen maken dat duidelijk. Onafhankelijkheid en het zijn van kritische expert zijn van groot belang in deze beroepsgroep. Om de kwaliteit van de controle en de accountantskantoren te verbeteren, vindt VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries het cruciaal dat de AFM openbare kantoorspecifieke rapportages publiceert. Daarnaast stelt De Vries voor om de verjaringstermijn te verlengen en de verplichte kantoorroulatie te veranderen van acht naar tien jaar.

Financieele Dagblad: Dijsselbloem blijft af van verdienmodel accountants >>

Telegraaf: Bedrijf moet na tien jaar van accountant wisselen >>

Telegraaf: Kamer wil accountant langer kunnen najagen  >>

Tweede Kamerlid voor de VVD Aukje de Vries over de kwaliteit en kantoorspecifieke rapportages: "De tucht van de markt moet zijn werk doen. Kantoren, die onvoldoende kwaliteit leveren, moeten gewoon met naam en toenaam worden genoemd. Dit zorgt voor meer transparantie én de prikkel om kwaliteit te verbeteren. De goeden hoeven dan ook niet onder de kwaden te lijden."Op verzoek van de liberale partij is inmiddels in de wet geregeld dat de AFM voortaan openbaar en kantoor specifiek kán rapporteren. De Vries: "Nu moet het alleen nog wel gebeuren. De AFM-rapportages kunnen en moeten wat de VVD betreft nog specifieker, transparanter en duidelijker." Het VVD Kamerlid roept de AFM, in het debat over Accountancy in de Kamer op 14 mei, op dat wel te doen.

Een ander plan om fraude beter aan te pakken is het optrekken van de verjaringstermijn en aan te sluiten bij de verjaringstermijn in het civielrecht. Een tuchtklacht bij de accountantskamer verjaart op dit moment nu 3 jaar. "De huidige termijn is vaak te kort omdat problemen pas later duidelijk worden en de aandeelhouder dan de dupe is. Ik wil de termijn verhogen naar tenminste vijf jaar, maar het liefst meer", zegt Kamerlid Aukje de Vries.

Een derde punt dat De Vries aan de orde stelt in het debat is het verlengen van de termijn voor kantoorroulatie van 8 naar 10 jaar. "Bij verplichte kantoorroulatie zijn er nu strengere Nederlandse regels dan die in andere EU-staten. Dit zal leiden tot hogere lasten voor Nederlandse ondernemingen. De VVD wil de wetgeving in lijn brengen met de EU en geen extra Nederlandse regels. Zo is de concurrentiepositie gelijk, zijn er minder lasten voor het bedrijfsleven, terwijl het principe overeind blijft."

Bijdrage Algemeen Overleg 14 mei 2014:

De accountant is een belangrijke speler in de markteconomie. De VVD gaat voor meer kwaliteit, onafhankelijkheid, een gelijk speelveld en voor het versterken van de positie van de aandeelhouders.

Als het gaat om kwaliteit wil de VVD inzetten op echte kantoor specifieke rapportages AFM. Op verzoek van de VVD is dit inmiddels wettelijk al mogelijk, maar er wordt nog geen gebruik van gemaakt. Er moet niet meer relatief gerappoteerd worden, maar gewoon “naming and shaming” met naam en toenaam. Goede en slechte accountants moeten simpelweg duidelijk herkenbaar zijn. Dit geeft meer transparantie en prikkel om kwaliteit te verbeteren. De tucht van de markt haar werk weer doen.

De VVD heeft geen behoefte aan een ingewikkeld en tijdrovend proces om een ander sturingsmodel accountants in te voeren. Zoals ook de AFM heeft geopperd, en dat is omarmt door de PvdA. Het vraagt tijd en energie die men beter kan besteden aan betere kwaliteit. Wijziging van het bestuursmodel is bovendien niet dé oplossing. Binnen een partnermodel kan ook strak gestuurd worden op kwaliteit. En in elke structuur kan cultuur en gedrag fout zijn.

De VVD wil de regelgeving in Nederland ”terug harmoniseren”. Uitgangspunt voor de VVD is een gelijk speelveld en een gelijke concurrentiepositie. Anders leidt het tot hogere lasten voor Nederlandse bedrijven! De VVD wil de verplichte kantoorroulatie van 8 naar 10 jaar.

Verder wil de VVD weten hoe omliggende landen met de 2e 10 jaar omgaan (lidstaatoptie)? De VVD wil mogelijkheid open houden als er maar 1 accountant kan inschrijven, zie voorbeeld ING.

Ook voor de scheiding van controle en advies wil de VVD: gelijke eisen en dezelfde systematiek. Nederland heeft nu een systeem wat wel mag, Europa wat niet mag. Dat maakt het nodeloos ingewikkeld voor bedrijven!

De Wet lijkt nog steeds te laten om een opdracht te laten verstrekken door het bestuur in plaats van de aandeelhouders of RvC. Dit is een onafhankelijkheidsrisico.Bij beursfondsen gebeurt dit al niet meer, maar daarbuiten wel. Vraag aan de minister of het Burgerlijk Wetboek niet aangepast zou moeten worden.

De positie van de aandeelhouder moet worden versterkt. De aandeelhouder moet zicht krijgen op hoe de accountant tot verklaring komt en wat is onderzocht door de accountant. Dus meer transparantie en financiële informatie. Maar we moeten zeker niet doorslaan! De VVD wil daarom aansluiten bij de internationale regelgeving. Daardoor zijn opgestelde verklaringen volledig vergelijkbaar en begrijpelijk voor buitenlandse investeerders.

Daarnaast wil de VVD de verjaringstermijn bij tuchtklacht bij accountantskamer verlengen. Er zijn verschillende verjaringstermijnen. De verjaringstermijn van 3 jaar zou bijvoorbeeld naar 5 jaar kunnen, aansluitend bij civielrecht. Nu is de termijn soms te kort, omdat problemen pas later duidelijk kunnen worden. De VVD vraagt de minister om met een onderbouwd voorstel voor verlenging naar de Tweede Kamer te komen.

Tot slot geven de incidenten van de afgelopen jaren de noodzaak van aanpassingen in de regelgeving aan. Maar er is/wordt echter al heel veel regelgeving gewijzigd. Laat wijzigingen eerst de tijd krijgen om haar werk te doen.