Nederlandse Investeringsinstelling: aandacht voor MKB cruciaal

De VVD is content met de voorstellen voor de Nederlandse Investeringsinstelling (NII). Dit kan een goede impuls betekenen voor de Nederlandse economie. Wat de VVD betreft is het nu dus vaart maken. De VVD is vooral content omdat aan de kritiek die de VVD had is tegemoet gekomen. Tweede Kamerlid Aukje de Vries vindt het daarnaast cruciaal dat het plan voor achtergestelde leningen voor het MKB door gaat. En dan bij voorkeur ook voor MKB met een financieringsbehoefte vanaf € 100.000 (en dus niet pas vanaf € 250.000). De VVD heeft daarvoor een motie ingediend met een verzoek daartoe.

De VVD is content met de voorstellen voor de Nederlandse Investeringsinstelling (NII). Dit kan een goede impuls betekenen voor de Nederlandse economie. Wat de VVD betreft is het nu dus vaart maken. De VVD is vooral content omdat aan de kritiek die de VVD had is tegemoet gekomen. De VVD had eerder zorgen en was kritisch over de rol van de overheid, marktverstoring, taken van NII, relatie met NHI en overheidsgaranties.

In eerste instantie was het idee dat de overheid op gelijkwaardige voet moest deelnemen in die investeringsinstelling. In de plannen wordt de NII nu een volledig private instelling. Het NII krijgt slechts een opstartsubsidie van het Rijk. De VVD vindt dat een goede zaak. De overheid blijft nog wel betrokken bij de platformfunctie en overleg. De rol van de NII wordt platform, arrangeur en monitoring. Dit is ook in lijn met het idee van de VVD dat het moet gaan om een makelaarsfunctie.

Verder zal de NHI niet ondergebracht worden bij de NII, ook dat was een voorwaarde van de VVD die nu ingevuld wordt. De NHI krijgt een eigen zelfstandige institutionele vormgeving. De VVD is wel benieuwd wanneer de voorstellen voor NHI naar de Tweede Kamer komen.

De VVD wilde ook geen overheidsgaranties. De randvoorwaarde bij het uitwerken van financieringsoplossingen voor wind op zee is dat deze niet mogen leiden tot materiële vergroting van de exposure van het Rijk.

Ook aan marktverstoring wordt aandacht besteed, in de vorm van mededingingsrechtelijke aandachtspunten. Hiervoor worden maatregelen genomen. En er vindt nog een toetsing plaats door de Autoriteit Consument en Markt en door AFM en DNB.

De VVD is zeer positief over de rol van de NII bij de MKB-financiering. De VVD is blij dat het Kabinet erkent dat bij een aantrekkende economie het financieringsvermogen vanuit bestaande reguliere kanalen gaan knellen. De VVD had liever gezien dat dit anders was, en dat daaruit ook consequenties waren getrokken bij de kop op Europese regelgeving als het gaat om het leverage ratio. Maar het is goed dat de NII zich richt op de achtergestelde leningen voor het MKB. Daaraan is behoefte bij het MKB. Wel zou het goed zijn dat dit beschikbaar komt voor een financieringsbehoefte vanaf € 100.000.