Comptabiliteitswet: niet de deur open zetten voor niet-werkende subsidies

De Comptabiliteitswet gaat over het budgetrecht van de Tweede Kamer, wat de VVD betreft één van de belangrijkste rechten van het parlement. Uitgangspunt voor de VVD is dan ook dat schending van het budgetrecht de allerlaatste optie is, en dat hier niet te lichtvaardig gebruik van mag worden gemaakt. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries wil daarnaast een goede horizonbepaling voor subsidies in de wet opgenomen hebben, zodat subsidies die niet goed werken, niet gewoon door kunnen gaan. De horizonbepaling komt er op initiatief van de VVD.

Vooruitlopend op de algehele modernisering van de Comptabiliteitswet is er een 6e wijziging van de “oude” Comptabiliteitswet voorgelegd aan de Tweede Kamer. Deze Wet gaat over het budgetrecht van de Tweede Kamer, wat de VVD betreft één van de belangrijkste rechten van het parlement. Uitgangspunt voor de VVD is dan ook dat schending van het budgetrecht echt de allerlaatste optie is, en dat hier niet te lichtvaardig gebruik van mag worden gemaakt.

De VVD wil een goede horizonbepaling voor subsidies in de wet opgenomen hebben, zodat subsidies die niet werken, niet gewoon door kunnen gaan. De horizonbepaling regelt dat subsidieregelingen automatisch na 5 jaar vervallen en pas verlengd kunnen worden na een evaluatie en een nieuw besluit. De VVD is blij dat deze nu wettelijk wordt verankerd. Maar is nog niet tevreden over de uitzonderingsmogelijkheid die wordt gecreëerd om bij aanvang van een subsidie een langere termijn dan vijf jaar af te spreken. Hiermee wordt de deur weer open gezet en kunnen niet-noodzakelijke en ineffectieve subsidieregelingen stilletjes door blijven lopen. De VVD vindt dit onwenselijk en te ruim en heeft daarom samen met CDA en D66 een amendement ingediend.

De Raad van State heeft daarnaast geadviseerd vooruitlopende begrotingsinformatie door middel van een brief niet wettelijk te regelen. De VVD ondersteunt dit advies. Het was weliswaar een aanbeveling van de Commissie De Wit, maar ook toen had de VVD daarbij al de voorwaarde dat het budgetrecht niet uitgehold mocht worden. De minister heeft aangegeven de beschrijving van de bestaande praktijk op te zullen nemen in de memorie van toelichting van de nieuwe Comptabiliteitswet. De VVD ziet graag dat de bestaande praktijk van een actieve informatieverstrekking op een zo vroeg mogelijk tijdstip wordt voortgezet.

Het is positief dat met de wijzigingen in de voorhangprocedure het toepassingsbereik voor privaatrechtelijke rechtspersonen wordt uitgebreid. De nieuwe grens waarvoor een voorhangprocedure nodig is wordt echter opgehoogd van 500.000 naar 5.000.000 miljoen euro. Dit vindt de VVD wel een erg grote stap. Kan de minister nader uitleggen wat hier de gevolgen van zullen zijn? En strekt deze voorhangprocedure zich ook uit tot alle garanties, met name in spoedeisende situaties? Deze kunnen namelijk financiële gevolgen hebben, zoals we ook tijdens de financiële crisis hebben gezien toen garanties in grote mate zijn verstrekt.

Tot slot, de eisen die worden gesteld aan de begrotings- en verantwoordingsinformatie. Met dit wetsvoorstel worden deze teruggebracht tot een algemene omschrijving, die door de minister van Financiën nader wordt ingevuld. De Tweede Kamer moet echter voldoende grip hebben op het informatiegehalte van de begroting en de verantwoording en zou daarvoor niet afhankelijk moeten zijn van een minister. De VVD ziet dan ook graag dat dit geborgd wordt in de nieuwe Comptabiliteitswet.