Vakbekwaamheid financiële sector: overleg met financiële sector en MBO/HBO

Begin 2014 is een nieuw vakkwaamheidsbouwwerk ingevoerd voor de financiële sector. Kwaliteit moet het uitgangspunt zijn. Eerder hebben VVD en D66 al enkele versoepelingen bewerkstelligd. Er is nu veel commotie over de examens, omdat de slagingspercentages erg laag zijn (o.a. ook bij het MBO en HBO). De VVD heeft hierover vragen gesteld aan minister Dijsselbloem in het kader van een Schriftelijk Overleg over een brief met de stand van zaken van de Wft-examinering. Deze brief over de ontwikkelingen en ervaringen met de examens tot nu toe was aangevraagd door VVD en D66.

Beantwoording Schriftelijk Overleg Wft-examinering >>

Minister Dijsselbloem heeft toegezegd op korte termijn nogmaals met de MBO- en HBO-instellingen in gesprek te gaan. Studenten mogen niet de dupe worden van de gebreken in het nieuwe examens. Het knijpt des te meer voor de studenten omdat voor een aantal de deadline van 1 september a.s. geldt om het examen te halen. Een tijdelijke oplossing voor MBO- en HBO-instellingen is om de koppeling van hun diploma’s met Wft-examen facultatief te maken.

Met de hogescholen is daarnaast afgesproken dat deze in de zomer een aparte bijeenkomst zal worden gehouden met CDFD om hun specifieke problematiek in kaart te brengen en hun behulpzaam te zijn bij het helpen van hun studenten. Ook zal CDFD meer informatie gaan verstrekken over onderwerpen als cesuur, puntentelling en het maken van vragen.

De minister zal verder praktijkervaringen die zijn binnengekomen bij het loket van de brancheorganisaties in de financiële sector gebruiken om de kwaliteit van de centrale examinering te verbeteren. Het CDFD zal in overleg met minister Dijsselbloem in gesprek gaan om te bezien of voorgestelde verbeteringen noodzakelijk en wenselijk zijn. CDFD zal daartoe contact leggen met de brancheorganisaties.

Tot slot heeft minister Dijsselbloem toe ezegd in oktober 2014 de Tweede Kamer nogmaals te informeren over de stand van zaken.