Bij regelgeving meer aandacht voor kleine financiële ondernemingen

Ieder jaar wordt de Wijzigingswet Financiële Markten behandeld. Ieder jaar weer een pakket met regels voor de financiële markten. De VVD heeft eerder al aandacht gevraagd voor de dreigende overregulering in de financiële sector met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld de concurrentiepositie, het gelijke speelveld, de kredietverlening, het maatwerk. De VVD heeft daarom kritisch gekeken naar dit wetgevingspakket. Niet alles hoeft in wet- en regelgeving vastgelegd te worden, zeker niet als de sector het zelf al wil oppakken of als het onduidelijk is welk probleem nu moet worden opgelost.

KLEINE FINANCIËLE ONDERNEMINGEN

Alle financiële ondernemingen hebben last van de grote hoeveelheid regelgeving in de financiële sector. Maar kleine en middelgrote financiële ondernemingen worden vaak onevenredig getroffen door de grote hoeveelheid regelgeving. De VVD wil daarom dat bij toekomstige wet- en regelgeving meer en nadrukkelijker aandacht wordt besteed aan en rekening gehouden worden met de gevolgen voor kleine en middelgrote financiële ondernemingen. Kan de minister dat toezeggen?

UITBREIDING GESCHIKTHEIDS- EN BETROUWBAARHEIDSTOETSING

De grens tussen de verantwoordelijkheid van de financiële instelling en de overheid lijkt aan het verschuiven. Ook de Raad van State waarschuwt hiervoor. De VVD is daar geen voorstander van. Zeggen dat de verantwoordelijkheid bij de onderneming ligt, wil niet zeggen dat het zo is. Je kan je ook afvragen of de overheid deze verantwoordelijkheid wel waar kan maken. De VVD wil daarom de toetsing niet té veel uitbreiden, en de groep beperkt houden. Kan de Minister monitoren

UITBREIDING BANKIERSEED

Vanouds is er een grote terughoudendheid met betrekking tot een verplichte, en dus wettelijke, eed of belofte. In hoeverre is hier volgens de minister nog sprake van in het huidige voorstel (alle bankmedewerkers)? De VVD is van mening dat als de groep die een eed of belofte af moet leggen te groot wordt, de betekenis wordt verminderd (uitgehold). De VVD wil de groep daarom niet te groot maken. De VVD heeft allereerst nog een aantal vragen. Vallen bijvoorbeeld call center medewerkers die alleen maar informatie verstrekken, en dus niet adviseren onder de bankierseed? Daar komt bij dat het voor kleinere ondernemingen onevenredig belastend kan zijn. In hoeverre is er met kleine ondernemingen rekening gehouden?

VERWERVING EN GEBRUIK VAN GEGEVENS DOOR DNB

De Nederlandsche Bank krijgt de bevoegdheid om informatie op te vragen bij financiële ondernemingen voor het maken van statistieken en economische analyses. Het Kadaster, de Kamer van Koophandels en Bureau Kredietregistratie krijgen hiervoor een vergoeding, de bedrijven niet. Het verminderen van de administratieve lasten is een weerbarstig monster, en hier wordt die stap relatief makkelijk genomen. Het bedrijfsleven maakt zich daar terecht zorgen over. De VVD heeft daarover ook zorgen en wil hoge administratieve lasten voorkomen. De VVD wil dat de regering  deze nieuwe bevoegdheid voor de DNB na 2 of 3 jaar gaat evalueren om te bezien hoeveel gebruik wordt gemaakt van deze bevoegdheid en wat de administratieve lasten daarvan zijn voor financiële ondernemingen en de Tweede Kamer daarover te informeren. Graag een toezegging van de minister, anders zal de VVD hierover een motie indienen.

MODERNISERING RECHT OP PREMIE-INCASSO DOOR BEMIDDELAARS

De VVD vindt dat de mogelijkheid voor premie-incasso door bemiddelaars mogelijk moet blijven. Dat is een gemak voor de consument. Maar er mag natuurlijk geen sturing van uit gaan richting bepaalde producten of verzekeraars. In het voorliggende voorstel blijft premie-incasso door de tussenpersoon mogelijk, maar het recht verdwijnt. Is het in de praktijk straks ook nog mogelijk? Of gaan verzekeraars, die voorstander zijn van een verbod, het straks gewoon onmogelijk maken, volgens de minister? In hoeverre zou de minister dat wenselijk vinden? En hoe kan dat worden voorkomen? En hoe wordt voorkomen dat er via premie-incasso sturing uitgaat richting producten of verzekeraars?

RECLAMEVERBOD

Iedereen is het er over eens dat adverteren met de systeemrelevantie-status door financiële instellingen niet wenselijk is. Dit zorgt voor een ongelijk speelveld. Het is echter onduidelijk of dit zich überhaupt voor doet, dus of instellingen dit daadwerkelijk misbruiken in hun reclame. Je kan je afvragen of je iets wettelijk moet regelen, als het zich niet voor doet. Want dan zijn er vast nog veel meer zaken te bedenken. Kan je dit soort zaken niet beter anders afspreken als je het wilt regelen, bijvoorbeeld code banken of maatschappelijk statuut?

STRAFBAARSTELLING MANIPULATIE FINANCIËLE BENCHMARKS EN TUCHTRECHT

De VVD is blij dat de VVD-motie bij het debat over de Libor-affaire bij de Rabobank zo snel wordt uitgevoerd. De VVD steunt natuurlijk het feit dat manipulatie van financiële benchmarks (zoals Libor, Euribor) verboden wordt en strafbaar wordt gesteld. De VVD steunt daarnaast ook het voorstel om te komen tot tuchtrecht. Het gaat om een privaatrechtelijke tuchtrecht. De sector regelt dat dus zelf. Waarom moet dit dan perse publiekrechtelijk vastgelegd worden? En tuchtrecht moet er wat betreft de VVD niet zorgen voor lagere straffen bij het strafrecht of bestuursrecht. Kan de minister dat bevestigen?