Prinsjesdag 2014

Omrop Fryslân: Aukje de Vries is bliid dat it kabinet him ynspant om it MKB te helpen. Sa komt it kabinet mei in fûns dêr't it MKB jild liene kin foar ynnovative projekten. It kabinet docht dat, omdat it foar it MKB dreech is om jild te lienen by de banken. Magda Berndsen fan D66 is ek foarsichtich posityf oer de jongste ryksbegrutting. D66 hat as opposysjepartij meipraten oer de ynhâld fan de begrutting. Berndsen fynt it allinnich spitich dat it kabinet de fernijing fan it belestingstelsel útsteld hat.

Omrop Fryslân - Fryske reaksjes op begrutting >>

Telegraaf - hoedjes Prinsjesdag >>>

De Gelderlander - hoedjes Prinsjesdag >>>