Evaluatie Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in 2017

De Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) heeft door een VVD-amendement een harde evaluatiebepaling gekregen in 2017. Bij deze evaluatie dient vooral te worden ingegaan op de realisatie van de beoogde effecten en de gevolgen van het beloningsbeleid voor het gelijke speelveld, concurrentiepositie en Nederlandse vestigingsklimaat. De amendementen van de VVD waren er allemaal op de gericht de concurrentiepositie van ons bedrijfsleven en het Nederlandse vestigingsklimaat te verbeteren. De VVD wil verder falende en frauderende bankiers hard aanpakken, maarde rest hoeft daar niet de dupe van te worden. Ook daar waren de amendementen van de VVD op gericht.

Eerste termijn debat >>
Tweede termijn debat >>

Spreektekst 2e termijn Wet Beloningsbeleid Financiële Ondernemingen (Wbfo) - 15 oktober 2014:

Voorzitter, als ik het debat in eerste termijn zo beluisterde, dan begin ik me toch wel zorgen te maken over de toezichtkosten. Want ik begrijp dat de toezichthouder nu ook toezicht moet gaan houden op het aankoopbeleid van de bank voor kunst …?

Voorzitter, voorbeelden zijn vaak heel beeldend. Voorbeelden van schilderijen om het bonusverbod te omzeilen dragen natuurlijk niet echt bij aan het vertrouwen in de financiële sector. De vraag is of dit soort situaties in Nederland überhaupt voorkomen? Kan de minister daar wat over zeggen?

Voorzitter, de VVD heeft inmiddels een aantal amendementen ingediend.

Amendement evaluatiebepaling (samen met CDA): het is belangrijk om na enige tijd te kijken of de beoogde effecten wel gerealiseerd. Of de strengere regels dan elders en koppen op Europese regelgeving van invloed zijn op het gelijke speelveld, het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie. Daarom is een evaluatie belangrijk, want de VVD wil niet dat de operatie geslaagd is, maar de patiënt straks is overleden is. De VVD wil die evaluatie voor 1 december 2017 hebben, om ook al omdat in 2018 de bankenunie geëffectueerd moet zijn.

Amendementen vertrekvergoeding en clawback: De VVD vindt dat falende en frauderende bankiers hard moeten worden aangepakt. Een deel van het voorstel voor de vertrekvergoeding en de clawbackregeling gaat echter over goed functionerende bankiers. Dat vindt de VVD niet logisch. Bij vrijwillige vertrek moet er nog een vertrekvergoeding mogelijk blijven, conform de lijn in de Wet Werk en Zekerheid. Bij verwijtbaar tekort schieten of falen van de onderneming kan dit natuurlijk nog steeds niet! Succesvolle overnames die passen binnen een lange termijn strategie van een onderneming en goed voor het bedrijf zijn, hoeven wat de VVD betreft ook niet bestraft te worden in de clawback-regeling.

Voorzitter, naast de al ingediende amendementen zijn er wat de VVD betreft nog een paar punten die resteren.

De dochterondernemingen in het buitenland. De VVD vindt het logisch dat in het buitenland gevestigde dochterondernemingen aan de daar geldende regels moeten voldoen. Uit de beantwoording in 1e termijn hebben wij begrepen dat de dochterondernemingen weliswaar expliciet vallen onder het bonusbeleid, er een uitzondering is voor mensen die hoofdzakelijk werkzaam zijn in het buitenland, en dat dit ook geldt voor de dochterondernemingen in het buitenland. Daarvoor gelden echter weer net niet de Europese regels en dus is er sprake van een ongelijk speelveld. Een ingewikkelde constructie. Daarom wil de VVD de dochterondernemingen in het buitenland simpelweg maar uitsluiten van het Nederlandse bonusbeleid. De VVD zal op dit punt samen met D66 nog een amendement indienen.

Dan de publicatieverplichtingen, het is de VVD nog steeds niet duidelijk waarom de regels in de EU-verordening kapitaalsvereisten en het Burgerlijk Wetboek voor de jaarrekening van banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen niet voldoende zijn? De minister zegt dat het te versnipperd was en dit een stuk makkelijker is. Maar waarom dan de publicatieverplichtingen uitbreiden? Het zijn allemaal administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Het raakt vooral de kleinere bedrijven. Het kan toch niet zo zijn dat we in het ene debat mooie woorden wijden aan de kosten van het toezicht en vervolgens weer over gaan tot de orde van de dag. Of waren dat krokodillentranen?

Verder vindt de VVD het raar dat het beleid in deze nieuwe wet niet spoort met de uitgangspunten in de Wet bankenbelasting. We stellen nu een beloningsbeleid vast voor de financiële sector, maar ook al voldoe je daaraan, dan kan het nog zo zijn dat je in het kader van de wet bankenbelasting voor een forse extra bankenbelasting komt te staan. Dat is raar en niet uit te leggen! Amendement.

Dan aan de minister nog een vraag over het amendement CU voor 50% niet financiële criteria. Is het correct dat DNB 50% nu ook al hanteert als norm?

Tot slot, voorzitter, laat ook helder zijn dat deze vergaande wetgeving een uitzondering is, en wat de VVD betreft zeker niet zou moeten gaan gelden voor andere vrije marktsectoren in dit land. Beloningsbeleid is primair een zaak van werkgevers en werknemers in een vrije markt. Dus geen spill over effecten wat deze wet naar andere sectoren.