Vragen over overboord slaan containers boven Ameland

VVD-Tweede Kamerleden Betty de Boer en Aukje de Vries hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur & Milieu over het overboord slaan van containers boven Ameland. Net als de burgemeester van Ameland maken zij zich daarover zorgen. Het verliezen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Uit eerder onderzoek bleek al dat 46% van de containers niet goed vastgesjord zitten.

Leeuwarder Courant - VVD: Zeecontainers beter vastsjorren >>

Leeuwarder Courant - Kustwacht wil meer zeggenschap >>

Antwoorden >>

Vragen van de leden De Boer en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over overboord geslagen containers boven Ameland op 23 oktober jl.

 

1.      
Heeft u kennis genomen van de berichtgeving op Radio Fryslan op 24 oktober om kwart over 12 over 10 containers die over boord zijn geslagen boven de kust van Ameland? De burgemeester van Ameland heeft hierover zijn zorg uitgesproken.

2.      
Kunt u nagaan welk schip (onder welke vlag en welk bedrijf) 10 containers heeft verloren boven Ameland, en wat de precieze lading is van deze containers en in welke haven dit schip is geladen? Op welke wijze worden de verloren containers geborgen, wie voert dit uit, en wie kan en zal hiervoor aansprakelijk worden gesteld?

3.      
In 2010 is er door IVW/Scheepvaart, het Havenbedrijf Rotterdam, en de Inspectie Verkeer en WaterstaatIVW/Scheepvaart een thema-actie uitgevoerd om vast te stellen in welke mate containers aan boord van zeeschepen conform de daarvoor gestelde normen zijn vastgesjord. Dit bleek bij 46% van de schepen het geval te zijn. De aanbevelingen luiden als volgt:

De Inspectie zal de resultaten ter bespreking voorleggen aan de Klassenbureaus en de reders(vereniging). Doel hiervan is deze partijen bewust te maken van de veiligheidsrisico’s en om zicht te krijgen op de maatregelen die deze partijen nemen ter verbetering van de naleving van de regels.

De Inspectie stelt voor dat onderzoek wordt uitgevoerd om meer kennis op te doen te over de krachten die op zee optreden en de invloed van die krachten op de stabiliteitsberekeningen aan boord van schepen. De Inspectie zal de inspectieresultaten uitwisselen met andere internationale toezichthouders Gezien het naleeftekort wil de inspectie aandacht blijven geven aan het continueren van inspecties naar het vastsjorren van containers in de toekomst. De feitelijke inspectieinspanning zoals die zal worden opgenomen in het meerjarenplan 2011-2015 zal mede afhangen van de risico’s en de naleving op andere terreinen in de scheepvaart en de beschikbare capaciteit.

Vraag luidt, hoe staat het met deze aanbevelingen?

4.      
Hoeveel containers zijn er de laatste vijf jaar over boord geslagen en wat waren de belangrijkste oorzaken en veroorzakers?

5.      
Bent u bereid om te onderzoeken of er in Nederland, maar niet alleen in Nederland, maar wereldwijd in IMO verband voldoende aandacht is voor de verplichting om containers vast te sjorren - want het verliezen van containers op zee kan tot gevaarlijke situaties leiden- , zo nee, waarom niet?