Werken aan beter zicht op bezuinigingen

De Algemene Rekenkamer heeft een reeks rapporten uitgebracht over bezuinigingen, te weten de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, heffingskorting groen beleggen en assurantiebelasting. Het beeld dat ontstaat is dat de bezuinigingen zijn gerealiseerd. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries wil echter wel dat de informatievoorziening over de bezuinigingen wordt verbeterd, zodat de Tweede Kamer de realisatie van de bezuinigingen beter kan volgen. Zo moet er onderscheid worden gemaakt tussen de maatregel zelf en mee- en tegenvallers als gevolg van bijvoorbeeld economische omstandigheden.

De Algemene Rekenkamer (AR) heeft een reeks rapporten uitgebracht over bezuinigingen. De AR wil bijdragen aan het verbeteren van het inzicht in de realisatie en de gevolgen van de bezuinigingen. Het gaat dan om bezuinigingen op de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, heffingskorting groen beleggen en assurantiebelasting.

De VVD zich tijdens dit Algemeen Overleg van de Kamercommissie Rijksuitgaven niet richten op de inhoud van de maatregelen, maar op de informatievoorziening, begroting, verantwoording, en effecten.

Er is besloten bezuinigingsmonitor Rutte I niet door te zetten en de verantwoording over ombuigingsmaatregelen primair via de reguliere begrotingsstukken te laten verlopen. De VVD vindt dit een logische keuze. De informatievoorziening moet allereerst plaats vinden via de begroting en het jaarverslag, en niet versnipperd op allerlei plaatsen. Voorwaarde is dan wel dat de informatie voldoende en inzichtelijk is. De VVD vindt het belangrijk dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen de maatregelen zelf en mee- en tegenvallers, als gevolg van bijvoorbeeld economische omstandigheden. De AR adviseert ook om dit te verbeteren. Ook al maakt de AR in haar rapport over de zorgtoeslag het onderscheid zelf ook onvoldoende. Hoe wil de minister dit in de toekomst meer inzichtelijk maken?

Het Kabinet (via VWS) geeft aan dat het van een specifieke maatregel zal afhangen of, en hoe de informatievoorziening hieromtrent nog verder kan worden verbeterd. Het Kabinet (via SZW) geeft ook aan dat er meer aandacht aan het inzichtelijk maken van de realisatie en de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen zal worden besteed. Vanaf het jaarverslag 2014 wordt gezien hoe hieraan invulling kan worden gegeven. De VVD is van mening dat het van een ministerie afhankelijk moet zijn hoe er gerapporteerd wordt. De VVD wil een verbetering van de informatievoorziening over de realisatie en de effecten. De VVD wil van de minister van Financiën een concreet voorstel hoe hij daarvoor gaat zorgen.

Het inschatten van gedragseffecten bij bezuinigingen is enerzijds moeilijk, het effect wordt soms onderschat, en anderzijds wordt er vaak onvoldoende rekening mee gehouden. De VVD is van mening dat voor financiële degelijkheid en goede besluitvorming het belangrijk is dat de gevolgen van een maatregel (vooraf) zo goed mogelijk ingeschat kunnen worden. De VVD wil van de minister weten hoe in de toekomst verbeterd kan worden. Overigens moet dit niet verzanden in allemaal onderzoeken, etc. Want de VVD begrijpt wel dat er niet voor alle maatregelen ex-ante en ex-post evaluatie gedaan kunnen worden, dat is niet doelmatig.