Meer concurrentie nodig in bankensector

Tijdens het algemeen overleg over bankieren heeft VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries gepleit voor meer concurrentie en nieuwe toetreders in de bankensector. Begin 2015 moeten er daarvoor concrete voorstellen liggen. De Autoriteit Consument en Markt heeft geconstateerd dat er een aantal toetredingsbarrieres zijn, die moeten worden geslecht. Want door de beperkte concurrentie zijn er geen scherpe tarieven voor hypotheken en MKB-kredieten. Het is bovendien ook slecht voor de dienstverlening en innovatie in de bankensector.

BNR Radio >>

MEER CONCURRENTIE

In de Nederlandse bankensector verstrekt een paar grote banken het overgrote deel van de MKB-leningen en hypotheken. Het aantal spelers is de laatste jaren afgenomen, door fusies en overnames, maar ook door vertrek van buitenlandse banken. Dit is nadelig voor consumenten en bedrijven. Het leidt tot hogere tarieven, lagere kwaliteit en beperktere innovatie.

De VVD vindt het daarom wenselijk dat er meer concurrentie komt, meer toetreders ofwel uitdagers op de Nederlandse markt komen, niet alleen in de consumentenmarkt, maar ook voor de MKB-markt.

De VVD wil dat de minister begin 2015 met concrete voorstellen komt hoe op verantwoorde wijze een aanpak en werkwijze in Nederland kan worden ingevoerd om de concurrentie te vergroten en nieuwe toetreders te stimuleren. Natuurlijk met behoud van de financiële stabiliteit en consumentenbescherming. Concurrentie en stabiliteit zijn niet perse conflicterende doelstellingen, ze kunnen elkaar zelfs versterken, volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Bij dit onderzoek moeten ook de conclusie van de ACM worden betrokken dat het vergunningstelsel in Nederland als “onnodig” streng beoordeeld wordt door marktpartijen. Het gaat dan om de duur van het vergunningstraject, de onzekerheid over de vergunningseisen en dus over de uitkomst van het vergunningstraject en de afhoudende instelling van De Nederlandsche Bank.

In het Verenigd Koninkrijk heeft men al gekozen voor andere aanpak. Toezichthouders hebben daar in de wet specifiek de opdracht gekregen om concurrentie te bevorderen en ze hebben op basis daarvan een nieuw regime geïntroduceerd. In het VK is men enthousiast over de nieuwe aanpak en het heeft al resultaten opgeleverd. Dit kan als inspiratiebron dienen voor Nederland.

LOAN TO VALUE

Onzekerheid over de toekomstige regels voor hypotheken kan er toe leiden dat nieuwe banken wachten met hun beslissing om in Nederland actief te worden, aldus de ACM. De verlaging van de loan-to-value (LTV) voor hypotheken in Nederland naar op termijn 80% hangt nog als een zwaard van Damocles boven de markt. De VVD vindt dit slechte zaak en vindt (al langer) dat dit van tafel moet. Dat de concurrentie hierdoor wordt beperkt en de toetreding wordt belemmerd is een extra reden. Rust en duidelijkheid op de woningmarkt is cruciaal voor het herstel.

OVERSTAPPEN

Voor meer concurrentie en toetreders moet je als consument ook makkelijk(er) naar een andere bank kunnen overstappen. Eerder pleitte de VVD al succesvol voor het vervroegen van onderzoek naar nummerportabiliteit op Europees niveau. Dit stond gepland voor 2019. De VVD wil daarnaast dat wordt onderzocht hoe de effectiviteit van de huidige Overstapservice van banken kan worden vergroot en hoe de bekendheid bij de consument kan worden vergroot.

REGELDRUK

Streef op nationaal en Europees niveau naar eenvoud in wet- en regelgeving, is een aanbeveling van de ACM, die de VVD uit het hart is gegrepen. Het ondersteunt de zorg van de VVD voor dreigende overregulering. Op verzoek van de VVD komt er al een onderzoek naar de regelgeving in financiële sector. De VVD wil dat dit punt ook op Europees niveau wordt opgepakt, bijvoorbeeld door de EU-commissaris voor “better regulation”.

De administratieve rompslomp rondom een hypotheek of MKB-krediet is voor consumenten en bedrijven groot. Zo moeten bedrijven voor krediet 1x per 2 of 3 jaar een nieuwe onafhankelijke taxatie van hun onroerend goed aanleveren. Ze mogen daarvoor niet OZB-taxaties gebruiken. De VVD wil dat gekeken wordt naar mogelijkheden voor eenvoudiger en praktischer oplossingen met minder administratieve lasten voor het bedrijfsleven.