Waddenfonds: meer investeren in economie

Het Friesch Dagblad heeft bericht dat de versterking van de economie in het Waddengebied vanuit het Waddenfonds achterblijft. De VVD zou dit een slechte zaak vinden. Zeker in de huidige tijd waarin een pril economisch herstel te zien is, zijn investeringen in de economie belangrijk. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Minimaal 50% van de middelen uit het Waddenfonds moeten worden besteed aan economie, dat is afgesproken. En afspraak is afspraak. Juist in deze tijd is dat belangrijk. En daarom moet dat niet alleen pas op de einddatum van het Waddenfonds het geval zijn.” Aukje de Vries en Klaas Kielstra (fractievoorzitter VVD Fryslân) hebben daarom schriftelijke vragen gesteld.

Friesch Dagblad - Kamervragen van VVD over investeringen Waddenfonds >>

Antwoorden op Kamervragen Aukje de Vries >>

De VVD heeft zich in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten de afgelopen jaren ingezet voor de besteding van minimaal 50% van de middelen in het Waddenfonds aan economie. Dat is ook afgesproken. De VVD vindt het belangrijk dat dit niet alleen op de lange termijn of op einddatum het geval is, maar dat ook nu al voldoende economische investeringen worden gefinancierd vanuit het Waddenfonds. Daarom hebben VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries en VVD Fryslân Fractievoorzitter Klaas Kielstra schriftelijke vragen gesteld aan respectievelijk de minister van Infrastructuur & Milieu en het college van Gedeputeerde Staten in Fryslân.  VVD-fractievoorzitter Klaas Kielstra: “Naast investeringen in ecologie, moeten er ook nu al voldoende investeringen in de economie gedaan worden vanuit het Waddenfonds. Het college moet hier hard aan trekken en samen met het bedrijfsleven actief zoeken naar goede economische investeringen in het Waddengebied.”

 

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht “Waddenfonds: versterking economie in Waddengebied blijft achter”

1.

Kent de minister het bericht “Waddenfonds: versterking economie in Waddengebied blijft achter” in het Friesch Dagblad van 16 december 2014 waarin wordt gesteld dat de versterking van de economie in het Waddengebied achterblijft, terwijl het Waddenfonds daar ook voor is bedoeld?

2.

Wat vindt de minister van het feit dat de investeringen in de economie vanuit het Waddenfonds achterblijven, juist in een periode waarin de economie dat hard nodig heeft?

3.

Wat is de exacte verdeling van de besteding van de middelen uit het Waddenfonds tot nu toe in economie en in ecologie (onderverdeeld in de periode voor en na de decentralisatie van het Waddenfonds)?

4.        

Wat zijn de oorzaken van het achterblijven van de investeringen in de economie vanuit het Waddenfonds?

5.

Welk overleg heeft de minister nog met de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland na de decentralisatie van het Waddenfonds? Welke informatie ontvangt de minister nog over de besteding van de middelen uit het Waddenfonds?

6.

Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de afspraak uit het Bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds dat de middelen uit het Waddenfonds voor minimaal 50% naar de economie gaan, en waar de VVD zich in de afgelopen voor heeft ingezet, wordt nageleefd (niet alleen op de lange termijn en op einddatum, maar ook op de korte en middellange termijn)?

7.

Is de minister bereid om het nakomen van de afspraak uit het Bestuursakkoord in een bestuurlijk overleg over de Wadden aan te kaarten of anderszins actie te ondernemen? Zo nee, waarom niet?