Omrop Fryslân: Mei in Fryske bril werom sjen op it politike jier

Omrop Fryslân: De keamerleden ha krystreses, dus tiid om by ús oan te skowen. Magda Berndsen (D'66), Aukje de Vries (VVD) en Jacques Monasch (PvdA). Hoe ha sy it ôfrûne politike jier belibbe? De fleanbaisis en de JSF, de posysje fan it Frysk en ús eigen omrop, ien noardlik lânspart of selsstannich bliuwe. We sjogge mei in Fryske bril werom op it ôfrûne politike jier.

Omrop Fryslân Radio - Buro De Vries (12.00 - 13.00 uur) >>>