Schriftelijke vragen over muizenschade Fryslân

De economische schade van muizen is groot, ook in Fryslân. Bij het muizenmeldpunt van LTO Noord kwamen meer dan 500 meldingen binnen, waarbij voor ruim 25.000 ha schade werd gemeld. De VVD maakt zich zorgen over deze problematiek. In de afweging tussen het beschermen van het milieu en het geven van ruimte aan ondernemers lijkt de balans nu volledig door te slaan naar het milieu. Met grote schade voor de agrarische ondernemers en mogelijk ook risico’s voor de stevigheid van dijken in de provincie Fryslân als gevolg. De VVD-Tweede Kamerleden Helma Lodders en Aukje de Vries willen dat de staatssecretaris zo snel mogelijk laat weten welke maatregelen zij gaat nemen om dit probleem op te lossen. Daarom zijn er samen met de CDA-Tweede Kamerfractie schriftelijke vragen gesteld.

Leeuwarder Courant - Machteloos tegenover miljoenenleger muizen >>

 

Schriftelijke vragen van de leden Lodders, Aukje de Vries (beiden VVD), Geurts en De Rouwe (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Milieu en Infrastructuur over de toename, omvang en gevolgen van muizenschade in Friesland.

1.
Kent u de artikelen 'Bijna 500 meldingen muizenschade'[1] en 'Muizen veranderen Friesland in prairie'[2]?

2.
Weet u dat er nu al meer dan 500 meldingen bij het muizenmeldpunt van LTO Noord zijn gedaan en dat er ruim 25 000 ha schade wordt opgegeven waarvan 25% zeer zwaar vernielde percelen waardoor er geen gras meer aanwezig is. Bent u voorts op de hoogte van satellietbeelden van Alterra waarop goed is waar te nemen dat het grasland in vergelijking met vorige jaren ernstig beschadigd is? Hoe beoordeelt u de muizenproblematiek?

3.
Deelt u de zorg van de VVD en het CDA dat de schade door het grote aantal muizen in Noord Nederland toeneemt? Zo ja, welke concrete maatregelen gaat u nemen om deze plaag met grote financiële gevolgen een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet?

4.
Bij de beantwoording van eerdere door de VVD gestelde schriftelijke vragen heeft u aangegeven dat het beleid zich richt op het voorkomen van uitspoeling van nutriënten. Waarom prefereert het milieu zonder de economische gevolgen voor de ondernemers mee te nemen?

5.
Het Wetterskip, het Friese waterschap, geeft aan dat muizen de beschermlaag van dijken beschadigen. Is de mogelijke schade door muizen aan dijken meegenomen in het beleid? Kunt u aangeven wat de extra schade is aan de dijken en welke investeringen er op de korte en lange termijn nodig zijn om aan de normen uit het Deltaprogramma te voldoen?

6.
Uit antwoorden van de Europese Commissie op vragen uit het Europees Parlement wordt expliciet vermeld dat schade door muizen niet is besproken tijdens de onderhandeling over de totstandkoming van het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn. Kunt u aangeven waarom alleen schade door emelten en engerlingen is ingebracht en waarom andere schade zoals bijvoorbeeld muizen niet is ingebracht? Graag een uitgebreide toelichting.

7.
Bent u bereid om zo snel mogelijk tijdens het huidige vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn om herstelmaatregelen mogelijk te maken. Bent u bereid op zeer korte termijn in Brussel te pleiten voor een vrijstelling zodat ondernemers in de gelegenheid worden gesteld de schade op een adequate wijze te beperken en herstellen. Zo nee, waarom niet? Welke andere mogelijkheden ziet u om grasmat herstel mogelijk te maken in geval van muizenschade? Zo ja, wilt u de uitkomsten dan delen met de Kamer?

8.
Vooralsnog heeft u geen landbouwkundige maatregelen toegestaan vanwege de mogelijkheid tot uitspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. Heeft u ook gekeken naar de gevolgen die muizenschade kan toebrengen aan de uitspoeling van nutriënten? Wat vindt u van de stelling dat door muizen onder gewoelde grasmatten in combinatie met een flinke regenbui slecht is voor het nitraatuitspoelingsrisico? Is de 50mg/l nitraatdoelstelling een probleem in het getroffen gebied?

9.
Welke gevolgen heeft de muizenschade volgens u voor weidegang en voor de voederkwaliteit van de percelen die ingekuild gaan worden in 2015?