Schriftelijke vragen over bericht "verzekeraar kansloos in concurrentie met UWV"

Particuliere verzekeraars zijn in het nadeel ten opzichte van het semi-overheidsbedrijf UWV bij het verkopen van polissen voor arbeidsongeschiktheid, volgens het Actuarieel Genootschap (AG) in Het Financieele Dagblad. De VVD is altijd voorstander van een gelijk speelveld (level playing field). Daarom hebben de VVD-Tweede Kamerleden Anouchka Schut-Welkzijn en Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen gesteld aan de ministers Asscher (sociale zaken) en Dijsselbloem (financiën).

Financieele Dagblad - 'Verzekeraar kansloos in concurrentie met UWV’ >>

Schriftelijke vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiën van de leden Schut-Welkzijn en Aukje de Vries (beiden VVD)

 

1.Kent u het artikel "Verzekeraar kansloos in concurrentie met het UWV"?[1]

2.
Bent u het met de uitspraken van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) eens dat 'als de overheid de regels niet verandert (er) voor het huidige stelsel geen rooskleurige toekomst (is) weggelegd’? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet, en waar baseert u dit op?

3. Het oorspronkelijke idee was dat bij het UWV alleen de werkgevers achter zouden blijven die privaat bijna onverzekerbaar zijn. De laatste jaren lijkt het omgekeerde te gebeuren. Herkent u deze ontwikkeling? Zo nee, wat is dan de ontwikkeling? Wat zijn daarvan de oorzaken?

4.  Het AG constateert dat er geen "level playing field" is tussen private verzekeraars en het UWV. Vindt u het wenselijk dat een overheidsgefinancierd zelfstandig bestuursorgaan als het UWV hier oneerlijk concurreert met de private sector?

5.  Eén van de redenen van het oneerlijk speelveld is, volgens het AG, is dat het UWV onvoldoende herbeoordeelt. Wat is de reactie van de beide bewindspersonen op deze constateringen? Hoe kijkt u naar het feit dat dit overheidsbedrijf dat concurreert nu juist ook de keurende instantie is? Hoe is de onafhankelijkheid van de keuring geborgd?

6.  Zijn de beide bewindspersonen het met de leden van de VVD fractie eens dat een gelijk speelveld van het grootste belang is om de keuzevrijheid van werkgevers te beschermen en belemmeringen voor vrije toe- en uittreding tot de private markt weg te nemen?

7. Wat gaan de ministers doen om het gelijk speelveld tussen private en publieke markt voor verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid te bevorderen? ilt u bij de beantwoording van deze vraag ingaan op de opties die het AG in haar Position Paper [2] heeft gedaan?

8. Wilt u deze vragen beantwoorden uiterlijk twee weken voor het algemeen overleg?

over loondoorbetaling bij ziekte?1) Het Financieele Dagblad, 26 januari 2015

2) Position Paper WGA-ERD: Is er wel een level playing field? Koninklijk Actuarieel Genootschap, 16 januari 2015