Verdubbeling vergunningtraject banken teruggedraaid

De VVD wil méér nieuwe toetreders in de bankensector. Deze zijn broodnodig om de concurrentie te vergroten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft recent gekeken naar toetredingsdrempels in de bankensector en concludeerde dat het vergunningstelsel in Nederland onnodig streng is. Het ging onder meer om de duur van het vergunningstraject. De minister van Financiën heeft daarom regelwaakhond Actal gevraagd naar het vergunningtraject te kijken.  De VVD was daarom verbaasd dat in de Uitvoeringswet Verordening Bankentoezicht de termijnen nu juist werden opgerekt van 13 naar 26 weken en van 26 naar 48 weken. Het gaat dan bijna om een verdubbeling! Met een amendement van de VVD is deze verlenging teruggedraaid.


Spreektekst debat Uitvoeringswet Verordening Bankentoezicht (10 februari 2015):

Voorzitter, het Europees bankentoezicht is een belangrijke stap in het kader van de Europese bankenunie. Doel is een effectief Europees bankentoezicht om een herhaling van de laatste financiële crisis te voorkomen. En om ervoor te zorgen dat de belastingbetaler niet meer opdraait voor het redden van falende banken!

Goed en effectief toezicht is dus cruciaal. Dubbel toezicht moet echter worden voorkomen. Want de toezichtkosten lijken af en toe wel zelfrijzend bakmeel. Op nationaal niveau is door een VVD-amendement de maximale stijging beperkt. Op Europees niveau heb je hetzelfde risico! De VVD wil daarom kijken naar 2 zaken, namelijk dubbeltoezicht en controle op ECB-toezicht!

Dubbel toezicht

Dubbel toezicht leidt tot extra administratieve lasten en onnodige toezichtkosten. De minister geeft aan dat de AFM geen toezichttaken kan behouden die expliciet en exclusief bij de ECB zijn belegd op grond van de verordening. Toch lijkt de AFM een rol te houden bij taken die worden overgeheveld, bijvoorbeeld vergunningen en bestuurderstoetsingen. Waarom is dat het geval? In de nota van wijziging is een schakelbepaling geïntroduceerd waarmee wordt verduidelijkt dat als ECB bevoegd is, DNB in die gevallen niet bevoegd is. Waarom is er niet een dergelijke schakelbepaling voor de AFM? Er lijkt te worden gewerkt aan een Memorandum of Understanding (MoU) tussen ECB en AFM. Kan de minister aangeven of deze er ook daadwerkelijk komt? Met daarbij als uitgangspunt dat bij twijfel de bevoegdheid bij de ECB ligt? Verder wil de VVD kijken hoe het ECB-toezicht zich ontwikkelt in de praktijk, ook als het gaat om dubbelingen. Daarom wil de VVD graag na 2 jaar een evaluatie op dat punt. Is de minister bereid om dat te doen?

Toezichtkosten

Voorzitter, ik zei al dat goed en effectief toezicht cruciaal is. Onnodige toezichtkosten moeten echter worden vermeden. De afgelopen jaren zijn de toezichtkosten verdrievoudigd. DNB constateerde eerder dat de groei van de rapportagelast voor banken met ongeveer 250% toeneemt. Dat kan niet zonder administratieve lasten. Is de minister bereid zich op Europees niveau ook in te zetten voor redelijke toezichtkosten, een verantwoorde stijging en prikkel tot kostenbeheersing? En hoe dan? De nationale parlementen krijgen ook informatie over het ECB-toezicht. Wat is hierin allemaal opgenomen? En kan er jaarlijks een overzicht van de totale toezichtkosten (Europees en nationaal) worden gegeven? In Nederland hebben we verder adviserende panels voor de toezichtkosten. Hoe zit dat op Europees niveau? Wil de minister zich hier op Europees niveau ook voor inzetten? Controle Als het gaat om goed en effectief toezicht, lijkt er een controlegat voor de doelmatigheid, de doeltreffendheid en daarmee de kwaliteit van het toezicht. Dat vindt VVD niet wenselijk. In Nederland heeft de Rekenkamer daarin een rol. Welke informatie en mogelijkheden hebben het EP en TK straks om de kwaliteit en doelmatigheid te controleren? Welke mogelijkheden heeft de Europese Rekenkamer straks? Is de minister bereid zich voor meer bevoegdheden ERK in te zetten?

Lengte vergunningstraject

Voorzitter, méér nieuwe toetreders in de bankensector zijn nodig om de concurrentie te vergroten. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft recent gekeken naar toetredingsdrempels en concludeerde dat het vergunningstelsel in Nederland onnodig streng is. Het ging onder meer om de duur van het vergunningstraject. De minister heeft daarom Actal gevraagd daarnaar te kijken. De VVD is daarom verbaasd dat in dit wetsvoorstel de termijnen nu juist worden opgerekt van 13 naar 26 weken en van 6 naar 12 maanden. Wat is nut en noodzaak daarvan op dit moment? Waarom in één keer een verdubbeling van de termijnen? Waarom wacht de minister het Actal onderzoek niet af? Indien de maximumtermijn wordt opgerekt, wordt immers vaak ook gewoon meer tijd genomen. De VVD overweegt een amendement in te dienen om de verdubbeling terug te draaien.

Single rulebook

De VVD vindt het vanuit het oogpunt van gelijk speelveld en concurrentie teleurstellend dat er niet sprake zal zijn van een echt “single rulebook” voor banken. Uiteindelijk moet er wel echt een “single rulebook” komen. Gaat de ECB toezicht houden op koppen op nationale wetgeving, zoals het Nederlandse beloningsbeleid en de eenzijdig verhoogde leverage ratio? In een brief aan de Tweede Kamer heeft de minister onlangs aangegeven hoe hij de eenzijdige verhoging van de leverage ratio wil invoeren. En hoe gaat de ECB zo’n brief handhaven?