Schriftelijke vragen over "regeldrift"

Annemarie van Gaal schreef in het Financieele Dagblad een artikel over de "regeldrift". Naar aanleiding van dit artikel hebben de VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries (toezicht financiële markten), Helma Lodders (pensioen) en Erik Ziengs (MKB) schriftelijke vragen gesteld. De VVD is tegen overbodige of onnutige regels. In het voorbeeld wordt een beeld geschetst van een hoop administratieve rompslomp. De Kamerleden willen nut en noodzaak van al deze documenten weten, en ook de gevolgen voor de administratieve lasten.

Antwoorden >>

Vragen van de leden Lodders, Aukje de Vries en Ziengs (allen VVD) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, de minister van Financiën en de minister van Economische Zaken over regeldrift.

  1. Kent u het artikel ‘Regeldrift’[1]?
  2. Wat vindt u van dit artikel?
  3. Bent u bekend met het geschetste voorbeeld en de eisen die de AFM stelt? Zo ja, wat vindt u van deze werkwijze?
  4. Kunt u een overzicht geven van alle documenten die in dit voorbeeld gevraagd worden en vervolgens aangeven wat nut en noodzaak zijn van inzage in deze documenten?
  5. Bent u van mening dat deze werkwijze past binnen de ambitie van het kabinet om de administratieve lasten te verlagen? Zo ja, kunt u dat motiveren? Zo nee, welke stappen gaat u ondernemen om de administratieve lasten van het bedrijfsleven (als klant) van de financiële sector te verlagen?
  6. Hoe worden dit soort casussen en administratieve lasten meegenomen in het lopende onderzoek van Actal naar de regelgeving in de financiële sector?
  7. Hoe worden deze administratieve lasten van het bedrijfsleven als klant meegenomen bij de inschatting van administratieve lasten in het kader van wet- en regelgeving? En hoe in de inventarisatie van de toename en afname van administratieve lasten die de regering regelmatig opstelt als monitoring van de doelen ter vermindering van de administratieve lasten?

Het Financiële Dagblad, Column, Annemarie van Gaal, d.d. 10 maart 2015