Schriftelijke vragen over "naming & shaming"

Het Financieele Dagblad bracht het bericht dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) meer mogelijkheden wil hebben op namen te noemen. De VVD was eerder de initiatiefnemer als het ging om het publiceren van kantoorspecifieke informatie voer accountants door AFM. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "De VVD is voorstander van het verantwoord noemen van namen van financiële instellingen, ofwel naming & shaming. Dit is een prikkel en stimulans voor kwaliteitsverbetering en het zorgt daardoor ook voor meer en betere marktwerking," De VVD wil van de minister meer weten over de wens van de AFM en de mogelijkheden die hij wil gaan bieden.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht “AFM wil vaker namen kunnen noemen”

 

1.

 

Kent u het bericht “AFM wil vaker namen kunnen noemen” van Het Financieele Dagblad d.d. 9 april 2015 (website)? Wat vindt de minister van dit bericht?

 

2.

 

De VVD was eerder al voorstander van kantoorspecifieke informatie over accountants en de naam van de verzekeraars noemen als het gaat om voortgang beleggingsverzekeringen, en is verder ook voorstander van het waar mogelijk verantwoord noemen van namen, aangezien dit een prikkel en stimulans is voor kwaliteitsverbetering en daardoor ook zorgt voor meer en betere marktwerking, bent u dat met de VVD van mening? Zo nee, waarom niet?

 

3.

 

De AFM heeft aangegeven meer wettelijke bevoegdheden te willen hebben en heeft dat ook in Den Haag aangegeven, welke wettelijke bevoegdheden wil de AFM hebben? Welke mogelijkheden wil de minister de AFM geven? Wanneer gaat dit eventueel geregeld worden of kan dit geregeld worden?

 

4.

 

Welke belemmeringen c.q. problemen ziet de minister op dit punt nog? Welke nadelen zitten er eventueel ook aan het noemen van namen en voor welke terreinen c.q. onderwerpen  geldt dat? 

5.

 

Hoe kan de financiële sector ook zelf meer transparant zijn over de individuele prestaties, zodat consumenten meer inzicht krijgen?