VVD wil meer keuzemogelijkheden pensioenknip

Tijdens het Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen verving VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries de woordvoerder pensioenen (Helma Lodders): "De VVD is blij dat de pensioenknip tijdelijk weer wordt ingevoerd.De pensioenknip is bedoeld voor mensen die nu hun pensioen moeten aankopen tegen de huidige lage rente. Met de knip kunnen zij eerst een deel van het pensioen aankopen om later het resterende deel aan te kopen. De VVD wil echter dat de pensioenknip ook toestaat dat bij de aankoop van het resterende pensioen gekozen kan worden voor een andere aanbieder. Verder wil de VVD een effectenanalyse (op met name de pensioenpremies) van het DNB-besluit om de UFR (Ultimate Forward Rate) aan te passen."

 Spreektekst algemeen overleg Pensioenonderwerpen 3 september 2015

 

Voorzitter er staat een groot aantal verschillende onderwerpen met betrekking tot pensioenen op de agenda. Ik wil me beperken tot een drietal hoofdpunten.

 

Voorzitter ik begin met het besluit van De Nederlandsche Bank (DNB) om de UFR (Ultimate Forwarde Rate) aan te passen. Een aantal pensioenfondsen hebben aangekondigd dat zij met dit besluit de premies, in sommige gevallen fors, moeten verhogen. We hebben besloten tot het instellen van een onafhankelijke commissie voor een advies over de UFR. Dat is belangrijk omdat over het vaststellen van een te hanteren rekenrente geen politiekbesluit mag zijn. Los van het feitelijke besluit heeft mijn fractie wel een aantal vragen. Kan de staatssecretaris een toelichting geven op het besluit van DNB? Kan zij aangeven welke elementen zijn betrokken bij het besluit van DNB en de UFR methode (marktanalyse, gevolgen opkoop ECB). Waarom wijkt het voorstel van DNB en de Nederlandse UFR af van de Europese UFR? Kan de staatssecretaris aangeven wat het effect van dit besluit op de premie is.

 

Dan voorzitter wil ik ingaan op het Algemeen Pensioenfonds. Voor het reces heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel behandeld. Een breed aangenomen amendement Lodders-Vermeij is door de staatssecretaris voorgelegd aan de Raad van State voor een advies of de verplichtstelling wel of niet geraakt wordt. Er zat een enorme tijdsdruk op de behandeling van dit wetsvoorstel. Voor veel pensioenfondsen is het APF een oplossing om schaalvergroting en kostenreductie vorm te geven. Een aantal pensioenfondsen hebben van DNB een deadline van 1 januari 2016 om stappen te zetten. Mijn vraag aan de staatssecretaris is of de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer en daarmee publicatie in de Staatscourant haalbaar is voor 1 januari 2016? En wat gaat de staatssecretaris doen als dit in gevaar komt? Hoe gaat DNB bijvoorbeeld om met die pensioenfondsen die een deadline van 1 januari 2016 hebben? Het zijn als dan vragen maar voor de sector noodzakelijk om hierop te anticiperen.

 

Voorzitter tijdens het laatste debat voor de zomer hebben we gesproken over de pensioenknip. De staatssecretaris heeft toegezegd de pensioenknip tijdelijk weer in te willen voeren. De pensioenknip is bedoeld voor mensen die nu hun pensioen moeten aankopen tegen de huidige lage rente. Met de knip kunnen zij eerst een deel van het pensioen aankopen om later het resterende deel aan te kopen. De VVD-fractie is blij dat deze pensioenknip weer wordt ingevoerd. Het geeft mensen namelijk de gelegenheid om nu te kiezen om een deel van hun pensioen aan te kopen.

 

Om het probleem van de huidige lage rente en het feit dat het pensioenvermogen na pensioendatum niet kan renderen heeft mijn collega Lodders een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee de gepensioneerde een extra keuze heeft om te kiezen voor een flexibel pensioen. Het voorstel ligt nu bij de Raad van State ter advisering en mijn collega hoopt dit zo snel mogelijk aan te bieden. Het zou mooi zijn als mensen die nu kiezen voor de pensioenknip straks de keuze kunnen maken tussen aankoop van het pensioen tegen de geldende rente of voor een flexibel pensioen (of een combinatie van beide). Het gaat te ver om het voorstel inhoudelijk te behandelen maar mijn fractie ziet nog een probleem bij de huidige pensioenknip. Mensen mogen na de knip geen keuze maken voor een andere aanbieder dan de aanbieder die het eerste deel van het pensioen heeft aangeboden. De VVD-fractie zou graag zien dat de pensioenknip toestaat dat bij de aankoop van het resterende pensioen gekozen kan worden voor een andere aanbieder. Graag een reactie van de staatssecretaris. Ik overweeg op dit punt een motie.

 

Tot slot voorzitter staat er op de agenda nog een interessant rapport over de internationale vergelijking van de pensioenstelsels. Dit naast de hoofdlijnenbrief van het kabinet over de toekomst van het pensioenstelsel, die vandaag niet op de agenda staat, zijn dit documenten waar veel over te zeggen valt. Ik heb er voor gekozen om hier vandaag niet op in te gaan. Deze commissie zal zich binnenkort uitspreken over de wijze waarop we de brief gaan behandelen. Mijn collega zal ook dit rapport over de internationale vergelijkingen bij die discussie betrekken.