MKB-top financiering, accountantscircus, Kleine verzekeraars en telecom

Na eerst op maandag een werkbezoek aan de Rabobank en een gesprek met Wiebe Draijer over de ontwikkelingen bij de Rabobank, snel door naar de MKB-top financiering. Kredietverlening voor het MKB is al jaren een zorgenkindje. En nog steeds, zeker het kleinbedrijf kan nog lastig aan geld komen om door te groeien. De VVD is daarom groot voorstander van alternatieve financieringsvormen én nieuwe toetreders. Tijdens de MKB-top financiering kwam een groot aantal partijen bijeen om daar over te praten. Nuttig om te horen waar FinTech bedrijven tegen aanlopen als het gaat om financiering. Maar ook leuk om te horen hoe FinTech bedrijven nieuwe, snelle oplossingen bieden voor kredietverlening aan het bedrijfsleven.

Dinsdag wordt duidelijk dat het roulatiecircus van accountants achteraf onnodig is geweest. De EU-regelgeving is niet goed vertaald in de Nederlandse regelgeving. Daardoor hadden bedrijven veel langer de tijd gehad om van accountantskantoor te veranderen. Vorige week vrijdag hebben Pieter Omtzigt (CDA) en ik daar vragen over gesteld aan minister Dijsselbloem na een signaal van Nauta Dutilh. Dinsdag kwamen de antwoorden en het zat inderdaad goed fout. De minister wil bij Koninklijk Besluit delen van de wet nu niet in werking laten gaan. Maar het zou beter zijn als de wet gewoon wordt gewijzigd. Daarom zijn de stemmingen over de wet op dinsdag uitgesteld. De Tweede Kamer kan nu nog weer vragen stellen aan de minister.

Op dinsdag komt een deel van het college van B&W van de gemeente Ameland op bezoek in de Tweede Kamer bij mij en mijn VVD-collega Betty de Boer. Leuk om ze een kijkje achter de schermen kunnen geven. Verder deze week een zeer afwisselend palet van afspraken: technische briefing over het Belastingplan 2016, VVD-partijcommissie Financiën over Miljoenennota, gesprek met de burgemeester van Kollumerland c.a., gesprek met Eumedion en VVD-collega Jeroen van Wijngaarden over ontwikkelingen en wetsvoorstellen op het gebied van aandeelhouders, technische briefing Algemene Rekenkamer over begrotingsbrief Financiën en tot slot op zaterdag nog de VVD-partijraad over de Miljoenennota.

Op woensdagochtend een gesprek met de heer Hoyer, president van de Europese Investerings Bank (EIB) over de nieuwe plannen om geld in het MKB in Nederland te investeren (120 miljoen euro voor Qredits, maar ook geld voor het Business Angels Fund). Volgens de EIB heeft de overregulering van de financiële sector gevolgen voor de financiering van het bedrijfsleven en zeker het MKB. Daar moet op EU-niveau naar gekeken worden.

De VVD maakt zich al langere tijd zorgen over de kleine verzekeraars en stelde daarover eerder onder meer al schriftelijke vragen (“kleine verzekeraars vechten om voortbestaan” en “laat kleine verzekeraars niet verdwijnen”). Het Algemeen Overleg toekomst verzekeringssector is daarom een goede gelegenheid om dat punt nogmaals aan te kaarten. De grote regeldruk en hoge toezichtkosten zorgen er voor dat kleine verzekeraars verdwijnen, dan wel dat ze worden opgeslokt door grotere verzekeraars. De VVD vindt dat kleine verzekeraars in het verzekeringslandschap een goede bijdrage kunnen leveren, vanuit het oogpunt van concurrentie, innovatie en maatwerk. Het is niet wenselijk dat alleen de grotere verzekeraars overblijven. De regelgeving moet daarop ook afgestemd zijn. Daarom heb ik tijdens het AO aan de minister gevraagd om de vrijstellingsgrenzen voor Solvency Basic te verhogen. En dat heeft minister Dijsselbloem ook toegezegd. Er komt een verdubbeling van de grenswaarden met betrekking tot de maximale premie-omvang en de technische voorzieningen. Dit betekent dat verzekeraars met een maximale premie-omvang van 2 miljoen euro (in plaats van de eerder voorgestelde 1 miljoen euro) en een maximale omvang van de technische voorzieningen van 10 miljoen euro (in plaats van 1 miljoen) worden vrijgesteld van toezicht van DNB. Daarnaast wordt het maximaal te verzekeren bedrag verhoogd van 10.000 euro per overlijden of per schadegeval naar 12.500 euro. Dit laatste komt vooral tegemoet aan de zorgen van de kleine natura uitvaartverzekeraars.

Sinds enige tijd ben ik ook ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie Wonen en Rijksdienst. Daarom was ik donderdagavond voorzitter bij het AO verzelfstandiging en toezicht. Leuk om te doen, en ook eens een kijkje te kunnen nemen bij een andere vaste Kamercommissie.

Met het uitstel van de stemmingen over de accountantswetgeving die in de Wijzigingswet Financiële Markten 2016 was opgenomen, is ook het besluit over het onder de Wft (Wet financieeel toezicht) brengen van de telecom-sector uitgesteld. Op vrijdag was ik samen met VVD-collega Perjan Moors (die onder meer over de schuldenproblematiek gaat) op werkbezoek bij Vodafone in Amsterdam. Minister Dijsselbloem wil dat onder meer de telecomsector gaat vallen onder de Wet financieel toezicht. Dit omdat zij in een telefoonabonnement ook een telefoon aanbieden en dat zou dan een krediet zijn, ook al zijn het zogenaamde “zachte” leningen zonder rente en extra kosten. Dit heeft forse gevolgen voor zowel de telecomsector als de consument! Onduidelijk is ook voor welk probleem dit een oplossing is. De VVD vindt dat deze regels haar doel voorbij schieten en zorgt voor veel extra rompslomp bij aanbieders en consumenten. De VVD wil daarom de wet aanpassen en heeft daarvoor een amendement ingediend, zodat de huidige praktijk wordt geregeld. De VVD wil de administratieve lasten voor bedrijven en consumenten zoveel mogelijk beperken. Anders wordt dit de nieuwe paarse krokodil. Tijdens het werkbezoek veel informatie gekregen over gevolgen voor telecombedrijven en voor de consumenten. Maar ook gesproken over wat de telecomsector al doet om telecomschulden te voorkomen (preventel) en wat ze ook nog zouden kunnen doen.